Mandarin from Yahoo News (iPhone)

 1. 季度
  jìdù 季度
 2. 安卓手机
  ānzhuō shǒujī 安卓手機
 3. 出货量
  chū huò liàng 出貨量
 4. 已经
  yǐjīng 已經
 5. 达到了
  dádàole 達到了
 6. 整个
  zhěnggè 整個
 7. 智能手机
  zhìnéng shǒujī 智能手機
 8. 苹果
  píngguǒ 蘋果
 9. 仅为
  jǐn wèi 僅為
 10. 占据
  zhànjù 佔據
 11. 占有率
  zhànyǒu lǜ 佔有率
 12. zé 則
 13. 降至
  jiàng zhì 降至
 14. 也许
  yěxǔ 也許
 15. 只能靠
  zhǐ néng kào 只能靠
 16. 挽回
  wǎnhuí 挽回
 17. 颓势
  tuíshì 頹勢
 18. Ér 而
 19. 这段时间
  zhè duàn shíjiān 這段時間
 20. 新一代
  xīn yīdài 新一代
 21. 传言
  chuányán 傳言
 22. 显得
  xiǎnde 顯得
 23. 越来越多
  yuè lái yuè duō 越來越多
 24. yě 也
 25. 真实
  zhēnshí 真實
 26. 命名
  mìngmíng 命名
 27. 外壳
  wàiké 外殼
 28. 设计
  shèjì 設計
 29. 摄像头
  shèxiàngtóu 攝像頭
 30. 以及
  yǐjí 以及
 31. 部分
  bùfèn 部分
 32. 相应
  xiāngyìng 相應
 33. 内容
  nèiróng 內容
 34. 泄露
  xièlòu 洩露
 35. 所谓
  suǒwèi 所謂
 36. 信息
  xìnxī 信息
 37. 较为
  jiàowéi 較為
 38. 完整
  wánzhěng 完整
 39. 清晰
  qīngxī 清晰
 40. 认识
  rènshi 認識
Author
erichui
ID
230888
Card Set
Mandarin from Yahoo News (iPhone)
Description
Words extracted from http://tech.cn.yahoo.com/ypen/20130815/1812397.html
Updated