A 31-40

 1. Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.
  Mateo 15:9
 2. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos.
  I Juan 2:3
 3. Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat.
  I Juan 5:3
 4. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko kung sinasabi ng sinoman na siya'y may pananampalataya, nguni't walang gawa? Makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan?
  Santiago 2:14
 5. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili.
  Santiago 2:17
 6. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya;
  Santiago 2:22
 7. Nguni't ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol samga taong masama.Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mgagawang nasa lupa ay pawang masusunog.
  II Pedro 3:7,10
 8. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaralang evangelio sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan aymaliligtas; datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.
  Marcos 16:15-16
 9. Sumagot si Jesus sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayananyaong kaniyang sinugo.
  Juan 6:29
 10. At binasbasan ng Dios si Noe  at angkaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakaramiat inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin.
  Genesis 9:1-4
Author
talokanaman
ID
227753
Card Set
A 31-40
Description
VID
Updated