Philo101_Parmenides

 1. hexametron
  uri ng bersong ginagamit ni Parmenides
 2. hudyat
  talinhaga
 3. metho-hodas
  sa pamamagitan ng landas
 4. landas
  paghakbang o paglakbay
 5. thea
  babaeng theos o diyosa

  umiiral na dakila kaysa sa tao at may dakilang karunungan
 6. meron
  isang dalisay na karanasan
 7. isip
  pinakatinding meron
 8. lahing walang pangingilatis
  sa halip ng pagtataka, isang tangang pagkagulat
 9. pagka-walang paninindigan
  paninindigan sa isang uring hindi pagtingin
 10. hukom
  • mapag-ipon, mapaghambing
  • mapag-unawang logos
 11. pag-uunawa
  ang pag-iisip na iyon iyong din sa meron
 12. semata

  sema--> ginagamit sa larangan

  semeion--> upang itukoy ang pagpapaalam ng diyos
  "hudyat"

  sagisag o hindi taglay
Author
ninabolong
ID
226313
Card Set
Philo101_Parmenides
Description
Parmenides
Updated