zonghe keben ch 68

 1. 时刻
  • moment in
  • time (N)
  • 关键的~  重要的~  幸福的~


  • 时时(adv)
  • 我~会忘记  时时刻刻
 2. 日益
 3. >>日渐
  • day by
  • day + V
  • ~进步  ~幸福  ~繁荣
 4. 难以
 5. difficult
  • to…
  • ~相信  ~形容  ~避免
 6. 恰好
 7. 恰好 正好
  恰恰


  这件衣服穿得~


  X √ X


  我刚去找你,你~来了


  √ √ √


  (恰恰:相反)妈妈批评你,恰恰就是爱你
 8. 一一
 9. 一一+V
  这些人你不认识我给你~介绍


  这些词老师给你~地解释
 10. 前后
  以前,以后
 11. 体现
  表现
 12. ying2de2
  • 赢得
  • ~支持、~掌声
 13. zhu3ban4
  • 主办
  • 2008奥运为是北京~的、~方、权
 14. quan2
  • 权利,权力
 15. fei4teng2
  • 沸腾
  • 谁在100°沸腾、中国队赢了韩国队,球迷~了
 16. ru2
  • ~学、党、伍、睡
 17. kai1mu4
  • 开幕
  • 开幕<->闭幕
 18. ji2xiang2
  • 吉祥
  • 4,13,14,都不吉祥
 19. wa1wa1
  • 娃娃
  • baby, doll
 20. zu3cheng2
  • 组成
  • 中国由56个民族~
 21. chong2die2
  • 重叠
  • pile up
 22. xing2xiang4
  • 形象
  • image, imagry
  • 改变~、福娃的~分别是…
 23. huan2
  • ring
  • 指环,耳环
 24. dui4ying4
  • 对应
  • corresponding
  • 西瓜,苹果,西红柿的~价格为3.5,2.5,2元
 25. huan1le4
  • 欢乐
  • happy, joyous
  • 》形容别的东西或人、~的跳舞
 26. ji1qing2
  • 激情
  • passion,enthusiasm,fevor
  • 艺术家做~、球迷的~
 27. dan4sheng1
  • 诞生
  • 出生、诞生能形容人工的东西
 28. dan1ren4
  • 担任
  • assume office
  • ~+工作
 29. zu3zhang3
  • 组长
  • group leader
 30. xiang4zheng1
  • 象征
  • symbol, symbolize
 31. tu2xing2
  • 图形
  • graph, figure, logo
 32. lai2zi4
  • 来自
  • come from, derived from
 33. sen1lin2
  • 森林
  • forest
 34. chuan2di4
  • 传递
  • transmit, deliver
  • ~消息,信件,一种精神
 35. ling2huo2
  • 灵活
  • flexible
  • ~手脚、~脑经
 36. ben1pao4
  • 奔跑
  • run, race
 37. zang4ling2yang2
  • 藏羚羊
  • tibetan antelope
 38. yan4zi
  • 燕子
  • swallow
 39. sheng4huo3
  • 圣火
  • olympic fire
 40. tian1kong1
  • 天空
  • sky, heaven
 41. bao1han2
  • 包含
  • contain, include
  • 不能包含’人‘,就能包含东西,情况
 42. cheng1hu
  • 称呼
  • to name
 43. tian2jing4
  • 田径
  • track and field
 44. ti3cao1
  • 体操
  • gymnastics
Author
Anonymous
ID
22417
Card Set
zonghe keben ch 68
Description
chinese vocab and grammar ch 68
Updated