ZPO 37. Lineární filtrace obrazu

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. definice lineární filtrace, typické příklady použití filtrů, použití rychlé konvoluce (přes FFT), návrh lineárních filtrů
 2. Definice lineární filtrace
  • Lineární funkce definovaná nad obrazem, jejímž výstupem je také obraz.
  • Lineární ve smyslu planosti principu superpozice nad vstupy a výstupy filtrů.
 3. Princip superpozice
  • V soustavě se kombinuje účinek více zdrojů (proud, napětí), při analýze se vždy nechá působit jen jeden zdroj, výsledkem je algebraický součet jednotlivých výsledků.
  • f(x+y) = f(x) + f(y)
 4. Příklady lineárních filtrů
  • zaostření
  • rozmazání
  • detekce hran v jednom směru
 5. Příklady nelineárních filtrů
  • medián
  • detekce hran ve více směrech
 6. Implementace lineárního filtru
  • konvolucí
  • pomocí FFT
 7. Fourierova transformace
  • Popisuje signál ve frekvenční oblasti.
  • Tzn. říká, kolik energie nese signál na dané frekvenci.
  • Principem je porovnávání signálu s různě roztaženými komplexními exponenciálami.
  • Transformací vznikne N komplexních koeficientů, které se označují jako spektrum signálu.
 8. Realizace lineárního filtru
  Realizací lineárního filtru nad obrazem je lineární konvoluční filtr.
 9. Konvoluce
  Image Upload 1
 10. Lineární konvoluční filtr
  • též 2D FIR filtr
  • Filtr popsaný konvolučním vztahem.
  • Výpočet každého pixelu výsledného obrazu se vypočte jako konvoluce okolí původního obrazu odpovídající poloze pixelu ve výstupním obraze s konvolučním vztahem.
  • Image Upload 2
 11. Návrh koeficientů konvolučních filtrů
  • výpočet DFT obrazu
  • výpočet diskrétní formy požadované frekvenční charakteristiky
  • násobení point by point získaného spektra požadovanou charakteristikou
  • výpočet IDFT spektra z předchozího kroku
 12. Návrh koeficientů konvolučních filtrů - úprava frekvenční charekteristiky
  • IDFT
  • získaná impulsní charakteristika se omezí násobením vhodným oknem
  • DFT
 13. Linární filtry pomocí konvoluce
  Image Upload 3
 14. Linární filtry pomocí FFT
  O'=IFFT(FFT(O)*FFT(F))
Author
ID
224137
Card Set
ZPO 37. Lineární filtrace obrazu
Description
szz 2013
Updated
Show Answers