MEK 55. Majetková a kapitálová struktura podniku; výnosy, náklady a výsledek hospodaření

 1. Rozvaha
  • nalevo aktiva (majetek)
  • napravo pasiva (kapitál)
 2. Majetková struktura podniku
  • Souhrn všech věcí, finančních prostředků, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které podnikatelskému subjektu slouží k podnikání.
  • dlouhodobý majetek:
  • (a) hmotný (stroje, budovy, pozemky, ...)
  • (b) nehmotný (licence, patenty, knowhow, ...)
  • (c) finanční (nákupy cenných papírů jako podílů v jiných firmách)
  • krátkodobý majetek:
  • (a) zásoby (materiál, výrobky, polotovary, ...)
  • (b) finance (běžné účty, pokladna, kolky, ...)
  • (c) pohledávky (někdo mi nezaplatil)
 3. Kapitálová struktura podniku
  • Struktura zdrojů ke krytí majetkové stránky podniku.
  • vlastní kapitál:
  • (a) základní kapitál
  • (b) fondy ze zisku
  • (c) nerozdělený hospo. zisk z minula
  • cizí kapitál:
  • (a) dlouhodobý (bankovní úvěry, dlouhodobé závazky, zákonné rezervy, ...)
  • (b) krátkodobý (krátkodobé úvěry a závazky)
 4. Náklady
  fixní x variabilní
 5. Výnosy x tržby
  • tržba: skutečné příchozí peníze
  • výnos: např. vystavení faktury
 6. Zisk
  = výnosy - náklady
 7. Výsledek hospodaření
  rozdíl mezi výnosy a celkovými náklady: VH = p * Q - (vnj * Q + FN)
Author
hrbi
ID
223705
Card Set
MEK 55. Majetková a kapitálová struktura podniku; výnosy, náklady a výsledek hospodaření
Description
szz 2013
Updated