SRI 52. Metody a techniky business modelování

 1. EPC, BSP, BPMN/BPML, workflow
 2. Metody business modelování
  • vývojový diagram
  • EPC
  • BSP
 3. Vývojový diagram (z pohledu business modelování)
  • Symbolický algoritmický jazyk, který se využívá ke znázornění algoritmu.
  • Přesně definované značky (jednoznačný význam a pravidla vzájemného použití).
 4. Postup zpracování vývojového diagramu
  • Vymezení počátku a konce procesu
  • Identifikace jednotlivých činností procesu a jejich zaznamenání
  • Zpracování návrhu vývojového diagramu
  • Přezkoumání vývojového diagramu
  • Ověření vývojového diagramu podle skutečně probíhajícího procesu
  • Doplnění vývojového diagramu o matici odpovědnosti
 5. EPC
  • Event-driven Process Chain
  • jedna z nejrozšířenějších metod
  • spočívá v řetězení událostí a aktivit do posloupnosti realizující požadovaný cíl
  • procondition: událost definuje vstupní podmínku aktivity
  • postcondition: ukončení aktivity definuje další událost
  • elementy pro popis business procesu:
  • aktivity - základní stavební blok
  • události - situace před/po vykonání aktivity
  • logické spojky (AND, OR, XOR)
 6. BSP
  • Business System Planning
  • Metoda firmy IBM:
  • získání zadání od TOP managementu (účel rozsah, vedoucí řešitel. týmu)
  • příprava a zahájení studie (čas. plán, shromáždění podkladů, seznámení členů týmu se zákl. funkcemi, výstup Řídicí kniha studie)
  • definování podnikových strategií (výstup seznam cílů a strategií k jejich dosažení)
  • definování podnikových procesů (popis hlavních činností, výstup seznam podnik. procesů)
  • definice tříd dat (stanovení logických celků dat - třídy dat, globální entity - zákazníci, dodavatelé, stroje
  • analýza současné informační podpory (zjistit, které procesy mají/částečně/nemají informační podporu)
  • projednání výsledku analýzy s vedením
  • formulace závěrů, definice informační architektury
  • určení priorit pro vývoj IS
  • ověření dopadů studie a postup z hlediska řízení IS
  • doporučení a plán postupu, včetně prezentace výsledků
  • nástin následujících činností, prezentace výsledků
 7. Standardy modelování business procesů
  • BPMN - Business Process Modeling Notation
  • BPML - Business Process Modeling Language
 8. Business Process Modeling Notation (BMPN)
  • standard pro grafickou reprezentaci firemních procesů v diagramech
  • cíl: srozumitelnost popisu procesů pro člověka
  • konkuruje UML
  • exekutivní jazyk (popis procesu je kód, analyzovatelný SW nástroji a interpretovatelný)
  • základní prvky: činnosti, kontexty, procesy, signály, výjimky, transakce a funkce
 9. Business Process Modeling Language (BPML)
  • detailně propracovaný nástroj (jazyk) pro modelování a popis procesů, vychází z XML
  • činnost: základní prvek jazyka
 10. Workflow
  • automatizace celého nebo části podnikového procesu, výsledné řešení procesních změn
  • předávány dokumenty, informace či úkoly
  • přínosy: organizace práce, efektivnost, evidence postupů
 11. Druhy Workflow
  • Administrační workflow
  • Ad hoc workflow
  • Produkční workflow
  • Kolaborativní workflow
Author
hrbi
ID
223699
Card Set
SRI 52. Metody a techniky business modelování
Description
szz 2013
Updated