MPR 29. Management času v rámci projektů

 1. Procesy
  • definování činností
  • řazení činností
  • odhadování zdrojů
  • odhadování doby trvání činností
  • sestavování časového rozvrhu
  • operativní řízení časového rozvrhu
 2. Definování činností
  • Stanovení konkrétních činností, které musí být provedeny s cílem vytvořit různé výstupy projektu.
  • vstup: směrný plán rozsahu, faktory podnikového rozsahu
  • akce: dekompozice, postupné plánování, vzory, expertní posudek
  • výstup: seznam činností, atributy činností, seznam milníků
 3. Řazení činností
  • Identifikování a dokumentování závislostí mezi činnostmi.
  • akce: určování závislostí, vzory síťových grafů, aplikace předstihů a zpoždění
  • výstup: síťový graf projektu, aktualizované související dokumenty
  • nástroje pro řazení činností:
  • (a) uzlově definovaný graf (uzel = činnost, závislosti = šipky)
  • (b) hranově definovaný graf (hrana = činnost, závislosti = spoj v uzlech; CPM)
 4. Odhadování zdrojů
  • Zjišťování objemu prostředků potřebných k řešení projektu (lidé, materiál, zařízení).
  • výstup: požadované zdroje pro činnosti, struktura rozpisu zdrojů, aktualizované související dokumenty
 5. Odhadování doby trvání činností
  • Posuzování počtu pracovních období potřebných pro dokončení každé stanovené činnosti.
  • akce: analýza rezerv, odhad na základě podobnosti, tříbodové odhady (EV = (sopt + 4 sm + spes) / 6), parametrické odhady
  • výstup: odhad dob trvání činností, aktualizované související dokumenty
 6. Sestavování časového rozvrhu
  • Určování dat zahájení a ukončení činností projektu.
  • vstup: výstupy ze všech předchozích kroků
  • výstup: harmonogram projektu, informace k rozvrhu, směrný plán časového rozvrhu, aktualizované související dokumenty
  • CPM, analýza scénářů, metoda zkrácení doby trvání
 7. Operativní řízení časového rozvrhu
  • Zjišťování, že se časový rozvrh změnil, řízení vlastních časových změn.
  • výstup: požadavky na změny, měření výkonů, aktualizovaný plán řízení projektu
 8. Metody menežmentu času
  • CPM
  • FPA
  • COCOMO
 9. Analýza scénářů
  CO KDYŽ ???
 10. Metoda kritické cesty (CPM)
  Image Upload 1
 11. Metody odhadu pracnosti (FPA) - vlastnosti
  • Měří na základě komplexnosti a velikosti vyvíjeného systému.
  • K reálnému využití jsou potřebná historická data.
  • Metoda objektivního měření velikosti vyvíjeného IS na základě jeho rozsahu, složitosti, specifických vlastností...
  • Vlastnosti:
  • (a) nezávislost výsledku na implementačních podmínkách
  • (b) nezávislost výsledku na podmínkách vývoje systému (schopnosti lidí, týmu a omezení projektu)
  • (c) možnost porovnání výsledku s výsledky jiných projektů
  • (d) možnost zlepšování odhadů na základě svých i cizích zkušeností
  • Slouží ke zjišťování efektivnosti použitých technik a produktivity práce v projektu.
 12. Metody odhadu pracnosti (FPA) - postup
  • výpočet hrubých funkčních bodů podle typů a složitosti funkcí a datových sad systému:
  • (a) vstupní (vstupuje do systému)
  • (b) výstupní a dotazovací (data jen pro specifikaci dotazu, nejsou systémem zpracovávána)
  • (c) funkce, interní logická datová sada (vnitřní entity systému, v systému vytvořeny a zrušeny)
  • (d) externí vazební datová sada (rozhraní systému)
  • úprava hrubých funkčních bodů: na základě vah, stanovených pro jednotlivé typy funkcí a datových sad a jejich složitost
  • zjištění stupňů vlivu: jednotlivých specifických vlastností vyvíjeného IS (0 - nemá vliv, 5 - velmi silný vliv)
  • výpočet Faktoru úpravy hodnoty: úpravou součtu jednotlivých stupňů vlivu o výpočet celkového počtu funkčních bodů - pomocí Faktoru úpravy hodnoty
  • Postup 2:
  • (a) FPcelkem = ∑příspěvků FP = ∑(((Sopt + 4*Smed + Spes) / 6) * váha)
  • (b) PCA = 0,65 + (0,01 * PC), kde PC je součet příspěvků z tabulky (zálohování a obnova, datové přenosy, kritický výkon, ...)
  • (c) FPA = FPcelkem * PCA
 13. Constructive Cost Model (COCOMO)
  • Definuje potřebné úsilí a čas.
  • Vychází z velikosti programu v tisících řádků.
  • Úrovně dle dostupných podrobností o projektu:
  • (a) základní (hrubé odhady)
  • (b) střední (bere v úvahu atributy projektu)
  • (c) podroboná (dělí úsilí do jednotl. etap)
  • Módy vyjadřující složitost systému:
  • (a) organický
  • (b) přechodný
  • (c) vázaný
 14. COCOMO rovnice
  • Effort Applied (E) = ab(KLOC)bb [man-months]
  • Development Time (D) = cb(Effort Applied)db [months]
  • People required (P) = Effort Applied / Development Time [count]
  • Software projectabbbcbdb
   Organic2.41.052.50.38
   Semi-detached3.01.122.50.35
   Embedded3.61.202.50.32
 15. COCOMO verze 2
  • Uvažuje různé modely životního cyklu SW a různé přístupy k vývoji SW.
  • Jiné dělení úrovní:
  • (a) analýza aplikace (počet objektů [OC])
  • (b) návrh aplikace (počet funkčních bodů [FPs])
  • (c) implementace (počet řádků kódu [LOC])
Author
hrbi
ID
223221
Card Set
MPR 29. Management času v rámci projektů
Description
szz 2013
Updated