MPR 26. Souvislosti projektového řízení

 1. Objekty řízení projektu
  • čas: milníky, zpoždění, návaznosti, ...
  • náklady: rozpočet, zdroje, cena, ...
  • cíle: věcné, finanční, individuální, ...
  • činnost: kvalita, spolehlivost, funkčnost, bezpečnost, ...
 2. Trojimperativ projektu
  • trojúhleník:
  • vrcholy čas, cena, rozsah
  • uvnitř kvalita
 3. Faktory podnikového prostředí
  • PEST: Political, Economic, Social and Technological analysis
  • SLEPT: + Legal
  • PESTEL: + Environmental
  • STEEPLED: + Ethics, Demographic
 4. Organizační struktury
  • funkcionální:
  • jeden nadřízený, efektivní využití zdrojů, úzká specializace
  • těžko měřitelná efektivnost, projekty vyžadující více funkcí
  • projektová:
  • plná koncentrace na projekt, jasné vztahy podřízenosti a nadřízenosti, snadné měření výkonnosti
  • duplicita zdrojů, malá specializace členů, nejistota členů
  • maticová:
  • efektivní využití zdrojů, pružnost přesunu lidí mezi projekty
  • pracovníci mají 2 nadřízené, náročné vymzeování pravomocí
 5. Zainteresované strany
  • Osoba/organizace, která je aktivně zapojená do projektu, nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně/negativně ovlivněny realizací projektu nebo jeho výsledkem.
  • Matice zainteresovaných stran - míraočekávání vs. míra vlivu.
  • Primární:
  • vlastník - organizace, která zadala projekt
  • zákazník - příjemce produktu projektu
  • partner - ve společných projektech
  • investor –finančník, peněžní ústav
  • smluvní subdodavatel
  • Sekundární:
  • společnost - zákonné nebo řídící orgány, široká veřejnost,
  • prováděcí organizace -interní pracovníci
 6. Socioekonomické vlivy
  • normy: dokument schválený uznávaným orgánem, který poskytuje pro běžné a opakované použití nezávazná pravidla
  • směrnice: dokument, který stanoví závazné charakteristiky produktu, procesu nebo služby včetně příslušných administrativních opatření
  • závaznost stanovena na různých úrovních: vládním úřadem, vedením, týmem řízení
  • internacionalizace: tým musí brat v úvahu účinky rozdílných časových pásem, státních svátků, logistiky a jednání prostřednictvím telekomunikačních prostředků
  • logistika: nauka o tom, aby byly správné věci ve správný čas na správném místě za minimální cenu
  • kulturní vlivy: kultura je souhrn vzorů, chování, přesvědčení, umění, zvyklostí
  • zahrnuje oblasti: politické, ekonomické, vzdělávací, etické, náboženské
Author
hrbi
ID
223103
Card Set
MPR 26. Souvislosti projektového řízení
Description
szz 2013
Updated