TIN 18. Nerozhodnutelnost

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Diagonalizace
  • důkaz, že množina není spočetná
  • sporem - předpokládám, že spočetná je
  • pak existuje bijektivní zobrazení f na přirozená čísla
  • sestavím "matici" tak, že v horizontálním směru mám prvky nějaké spočetné množiny, ve vertikálním pak všechny prvky množiny, kterou vyšetřuji
  • prvky matice jsou pak "reprezentací" prvků vyšetřované množiny
  • vytvořím nový prvek tak, že vezmu všechny hodnoty na diagonále a pozměním je
  • tento nový prvek jistě nepatří do vyšetřované množiny → spor

  Image Upload 1
 2. Existence jazyků mimo třídu 0
  • pro každou abecedu Σ existuje jazyk nad Σ, který není typu 0
  • důkaz:
  • libovolný jazyk typu 0 nad Σ může být přijat TS
  • všechny tyto TS můžeme systematicky vypisovat - je jich spočetně mnoho
  • množina Σ* obsahuje nekonečně mnoho řetězců a proto je množina všech jazyků 2Σ* nespočetná (viz diagonalizace)
  • rozdílná mohutnost → existuje jazyk, který TS nepřijme → věta platí
 3. Problém zastavení (HP)
  • zajímá nás, zda daný TS zastaví pro danou vstupní větu w
  • HP = {# | M zastaví při w}
  • není rozhodnutelný: diagonalizace
  • je částečně rozhodnutelný: lze ukázat použitím modifikovaného TU, který zastaví přijetím vstupu # právě tehdy, když M zastaví při w, při abnormálním zastavení M také přejde do koncového stavu
  • komplementární problém co-HP = {# | M nezastaví při w} není ani částečně rozhodnutelný, jazyk co-HP tedy není ani rekurzivně vyčíslitelný
 4. Redukce
  • používá se k důkazu, že daný problém není (částečně) rozhodnutelný, neboli, že daný jazyk není rekurzivní (rekurzivně vyčíslitelný)
  • princip:
  • víme, že jazyk A není rekurzivní (rekurzivně vyčíslitelný)
  • zkoumáme jazyk B
  • ukážeme, že lze A úplným TS převést (redukovat) na B
  • pak B rovněž není rekurzivní (rekurzivně vyčíslitelný)
  • formálně:
  • A ⊆ Σ*, B ⊆ Ψ* jsou jazyky, redukce jazyka A na jazyk B je totální, rekurzivně vyčíslitelná funkce σ: Σ* → Ψ* taková, že ∀w ∈ Σ*: w ∈ A ⇔ σ(w) ∈ B
  • pak A ≤ B
 5. Postův problém
  • Postův systém: S = <(α0, β0), (α1, β1), ..., (αk, βk)>, αi, βi ∈ Σ+
  • rešení Postova systému: neprázdná posloupnost I = <i1, i2, ..., im> taková, že αi1αi2...αim = βi1βi2...βim
  • Postův problém (PCP): existuje řešení daného Postova systému?
  • nerozhodnutelné
Author
ID
222687
Card Set
TIN 18. Nerozhodnutelnost
Description
mssz 2013
Updated
Show Answers