TIN 15. Transformace a normální formy bezkontextových gramatik.

 1. Bezkontextová gramatika
  • G = (N, Σ, P, S)
  • P: A → α, A ∈ N, α ∈ (N ∪ Σ)*
 2. Derivační strom
  • G = (N, Σ, P, S)
  • S ⇒ v0 ⇒ v1 ⇒ ... ⇒ vk ⇒ δ, δ ∈ (N ∪ Σ)*
  • vrcholově ohodnocený strom s těmito vlastnostmi:
  • 1. vrcholy jsou ohodnoceny symboly z (N ∪ Σ)
  • 2. kořen je ohodnocen symbolem S
  • 3. přímé derivaci, kde i-1 ⇒ vi, i-1 = μAλ, i = μαλ, A → α ∈ P, α = X1X2...Xn, odpovídá n hran (A, Xj) z uzlu A v pořadí (A, X1), (A, X2), ..., (A, Xn) zleva doprava
  • 4. ohodnocení vrcholových uzlů vytváří zleva doprava větnou formu δ
 3. Levá (pravá) derivace
  • G = (N, Σ, P, S)
  • derivace větné formy S ⇒ v0 ⇒ v1 ⇒ ... ⇒ vk ⇒ δ, δ ∈ (N ∪ Σ)*
  • jestliže byl v každém řetězci v0, v1, ..., vk přepsán nejlevější (nejpravější) neterminál, jedná se o levou (pravou) derivaci
 4. Fráze větné formy
  • G = (N, Σ, P, S)
  • λ = αβγ je větná forma, β je fráze větné formy vzhledem k neterminálu A ⇔
  • S ⇒* αAγ ∧ A ⇒+ β
  • jednoduchá fráze větné formy: S ⇒* αAγ ∧ A ⇒ β
  • l-fráze: nejlevější jednoduchá fráze
  • Image Upload 1
 5. Víceznačnost gramatik
  • věta w je víceznačná, pokud existuje více různých derivačních stromů, jejichž koncové uzly tvoří w
  • gramatika je víceznačná, pokud generuje alespoň jednu víceznačnou větu, jinak je jednoznačná
  • jazyk s inherentní víceznačností - nelze generovat jednoznačnou gramatikou
  • problém víceznačnosti je nerozhodnutelný
  • příklad: E → E+E | E-E | E*E | E/E | (E) | i
 6. Ekvivalentní gramatiky
  generují stejný jazyk
 7. Nedostupný symbol
  • G = (N, Σ, P, S)
  • symbol X ∈ (N ∪ Σ) je nedostupý v G, pokud v G neexistuje derivace S ⇒* αXβ
  • nejde vůbec derivovat z S
  • výpočet množiny V dostupných symbolů
  • 1. začnu z počátečního neterminálu S
  • 2. přidám do množiny V všechny neterminály na pravé straně nějakých pravidel, která mají na levé straně už nalezený neterminál z V, ...
 8. Zbytečný symbol
  • G = (N, Σ, P, S)
  • symbol X ∈ (N ∪ Σ) je zbytečný v G, pokud v G neexistuje derivace S ⇒* αXβ ⇒* zxy
  • negeneruje větu
  • výpočet množiny Nt generující terminální řetězce:
  • 1. najdu pravidla, která mají na pravé straně pouze terminály, neterminály na levé straně pravidel přidám do Nt
  • 2. najdu pravidla, která mají na pravé straně pouze terminály nebo neterminály z Nt, ...
 9. Odstranění zbytečných a nedostupných symbolů
  • 1. vyhodím zbytečné symboly, upravím pravidla
  • 2. vyhodím nedostupné symboly, upravím pravidla
 10. Odstranění ε-pravidel
  • 1. nalezení neterminálů, které generují ε, Nε = {A | A ⇒+ ε}
  • 2. pravidla tvaru A → αBβDγ, kde B, D ∈ Nε nahradím mrakem pravidel: A → αBβDγ | αβDγ | αBβγ | αβγ
  • 3. odstraním ε-pravidla
  • 4. pokud S ∈ Nε, pak přidám nový neterminál S' a pravidlo S' → S | ε
 11. Jednoduché pravidlo
  A → B
 12. Odstranění jednoduchých pravidel
  • 1. najdu pro každý neterminál A všechny neterminály, které jej derivují (NA = {B | A ⇒* B})
  • 2. přidám všechny pravé strany pravidel, které mají na levé straně některý neterminál z NA k pravidlům A → ...
  • 3. odstraním jednoduchá pravidla
 13. Cyklus
  G obsahuje cyklus, jestliže A ⇒+ A
 14. Vlastní gramatika
  • gramatika bez zbytečných a nedostupných symbolů, ε-pravidel a cyklů
  • převod:
  • 1. odstranění zbytečných a nedostupných symbolů
  • 2. odstranění ε-pravidel
  • 3. odstranění jednoduchých pravidel
 15. Levá rekurze
  A → Aα
 16. Odstranění levé rekurze
  • A → Aα | β
  • se transformuje na
  • A → β | βA'
  • A' → α | αA'
 17. Odstranění nepřímé levé rekurze
  • nejdřív aplikuju A → Bα, B → β | γ ... A → βα | γα (nahrazení neterminálu pravými stranami pravidel)
  • pak odstraním levou rekurzi
 18. Chomského normální forma
  • G = (N, Σ, P, S)
  • A → BC
  • A → α
  • S → ε, S není na pravé straně
  • převod:
  • 1. ponecháme pravidla tvaru CNF
  • 2. A → BCDEF... transformujeme na A → B', kde B' je buď terminál nebo nový neterminál
  • 3. A → BC transformuje na A → B'C', B' a C' jsou neterminály (pokud B, C už byly neterminály, pak se ponechají)
  • 4. pro nové neterminály tvaru zavedeme pravidla → C'
  • 5. doplníme pravidla pro nové neterminály A' → a, pokud to mají být terminály
 19. Greibachové normální forma
  • G = (N, Σ, P, S)
  • A → aα, a ∈ Σ, α ∈ N*
  • S → ε, S není na pravé straně
  • převod:
  • 1. odstranění levé rekurze a ε-pravidel
  • 2. nalezení lineárního uspořádání ≺ na N (A ≺ B ⇔ ∃A → Bα ∈ P)
  • 3. aplikace substitucí v pořadí opačném k ≺ tak, aby byla pravidla ve tvaru A → aβ, β ∈ (N ∪ Σ)*
  • 4. převod pravidel tvaru A → aβ na A → aα, α ∈ N*
Author
hrbi
ID
222655
Card Set
TIN 15. Transformace a normální formy bezkontextových gramatik.
Description
mssz 2013
Updated