MAT 08. Normované a unitární prostory

 1. Vektorový prostor
  • (L, +, 0, -) je komutativní grupa
  • L je množina vektorů
  • + je vektorový součet
  • 0 je nulový vektor
  • - je opačný vektor
  • (T, +, 0, -, ·, 1) je číselné těleso (množina skalárů)
  • k tomu navíc existuje operace násobení vektoru skalárem:
  • 1. α(βx) = (αβ)x, α,β ∈ T, x ∈ L
  • 2. 1x = x, 1 ∈ T, x ∈ L
  • navíc platí distributivita:
  • 1. (α + β)x = αx + βx, α,β ∈ T, x ∈ L
  • 2. α(x + y) = αx + αy, α ∈ T, x,y ∈ L
  • pak L je vektorovým prostorem nad číselným tělesem T
 2. Normovaný prostor
  • každému prvku x ∈ L je přiřazeno reálné nezáporné číslo ∥x∥ (norma):
  • 1. ∥x∥ = 0 ⇔ x = 0
  • 2. ∥αx∥ = |α|·∥x∥
  • 3. ∥x + y∥ ≤ ∥x∥ + ∥y∥
 3. Banachův prostor
  úplný normovaný prostor
 4. Lineární závislost
  vektory x, y, ..., w jsou lineárně závislé ⇔ ∃α, β, ..., λ (aspoň jedno nenulové) takové, že αx + βy + ... + λw = 0
 5. Dimenze prostoru
  lze najít n lineárně nezávislých vektorů, ale n+1 už je vždy závislých, pak n je dimenze prostoru
 6. Báze
  libovolný systém n lineárně nezávislých prvků, n je dimenze
 7. Podprostor
  • L vektorový prostor
  • M ⊆ L je podprostor prostoru L ⇔
  • ∀x, y ∈ M, α, β ∈ R: αx + βy ∈ M
  • nulový: M = {0}
  • vlastní: M ≠ {0} ∧ M ≠ L
 8. Lineární obal
  • {xα} libovolná neprázdná množina prvků prostoru L
  • lineární obal L{xα} je průnik všech podprostorů prostoru L obsahujících {xα}
  • minimální podprostor obsahující množinu {xα}
 9. Skalární součin
  • reálná funkce (x, y):
  • 1. (x, y) = (y, x)
  • 2. (x1 + x2, y) = (x1, y) + (x2, y)
  • 3. (λx, y) = λ(x, y)
  • 4. (x, x) ≥ 0, (x, x) = 0 ⇔ x = 0
 10. Unitární prostor
  • prostor se skalárním součinem
  • indukovaná norma: ∥x∥ = √(x, x)
 11. Úhel mezi vektory
  cos φ = (x, y) / (∥x∥ · ∥y∥)
 12. Ortogonální vektory
  (x, y) = 0
 13. Fourierova řada
  • φ1, φ2, ..., φn, ... ortonormální systém v unitárním prostoru R
  • f je libovolný prvek R
  • ck = (f, φk) souřadnice (Fourierovy koeficienty)
  • ∑ckφk je Fourierova řada
 14. Besselova nerovnost
  • ∑ckφk je Fourierova řada prvku f v ortonormálním systému {φk} v unitárním prostoru R
  • pak ∑ck2 ≤ ∥f∥2
 15. Uzavřený ortonormální systém
  • pro každý prvek f a ortornomální systém {φk} v unitárním prostoru R platí Parsevalova rovnost:
  • ∑ck2 = ∥f∥2
  • tedy posloupnost částečných součtů každé Fourierovy řada konverguje k f
 16. Hilbertův prostor
  úplný unitární prostor nekonečné dimenze
Author
hrbi
ID
222533
Card Set
MAT 08. Normované a unitární prostory
Description
mssz 2013
Updated