MAT 02. Formální systém predikátové logiky

 1. Axiomy predikátové logiky
  • výrokové axiomy:
  • φ → (φ → ψ)
  • (φ → (ψ → η)) → ((φ → ψ) → (φ → η))
  • (¬ψ → ¬φ) → (φ → ψ)
  • axiom kvantifikátoru:
  • (∀x(φ → ψ)) → (φ → (∀xψ)), x nemá volný výskyt ve φ
  • axiom substituce:
  • (∀xφ) → φx[t], t je substituovatelný za x do φ
  • ⊢ (∀zφ) → φ, pokud t = x
  • axiomy rovnosti:
  • x = x
  • (x1 = y1 → (...(xn = yn → f(x1, ..., xn) = f(y1, ..., yn))...))
  • (x1 = y1 → (...(xn = yn → (p(x1, ..., xn) → p(y1, ..., yn)))...))
 2. Pravidlo odloučení
  modus ponens, z formulí φ, φ → ψ se odvodí ψ
 3. Pravidlo zobecnění
  generalizace, pro libovolnou proměnnou x z formule φ se odvodí formule (∀xφ)
 4. Důkaz
  posloupnost formulí, které jsou buď axiomy nebo jsou odvozeny z předchozích formulí
 5. Dokazatelná formule
  ⊢ φ, existuje důkaz, jehož poslední formule je dokazovaná formule
 6. Dokazatelná formule z předpokladů
  T ⊢ φ, existuje důkaz z předpokladů
 7. Prenexní tvar formule
  • Q1 x1 ... Qn xn B, kde
  • 1. n ≥ 0, Qi je ∃ nebo ∀
  • 2. xi jsou navzájem různé proměnné
  • 3. B je otevřená formule (neobsahuje kvantifikátory)
 8. Převod na prenexní tvar
  • 1. vyloučení zbytečných kvantifikátorů
  • 2. přejmenování proměnných
  • 3. eliminace spojky ⇔
  • 4. přesun negace dovnitř
  • 5. přesun kvantifikátorů doleva
 9. Vyloučení zbytečných kvantifikátorů
  Qxφ, vynechání Qx, pokud se x nevyskytuje v φ
 10. Přejmenování proměnných
  najdu QxA nejvíce vlevo takovou, že A obsahuje volné x, pokud je x ještě jinde ve výchozí formuli, nahradím za Qx'A'
 11. Eliminace spojky ⇔
  převedení na (A → B) ∧ (B → A)
 12. Přesun negace dovnitř
  přesunu negace tak, aby byly těsně před atomickými formulemi (proměnnými, funkčními symboly nebo predikáty)
 13. Přesun kvantifikátorů doleva
  • pro podformuli B, ve které není x nahrazujeme:
  • (QxA) ∨ B ... Qx(A ∨ B)
  • (QxA) ∧ B ... Qx(A ∧ B)
  • (QxA) → B ... Q'x(A → B)
  • B → (QxA) ... Qx(B → A)
  • (QxA) ∨ (QxB) ... Qx(A ∨ By[x])
 14. Teorie
  množina formulí T jazyka L
 15. Spornost
  T je sporná, pokud pro každou formuli φ jazyka L platí T ⊢ φ (T dokazuje φ), jinak je bezesporná
 16. Model teorie
  • model M teorie T je realizace jazyka L taková, že M ⊨ φ pro každou formuli φ ∈ T
  • M ⊨ T
  • ∃M: M ⊨ T ⇔ T je bezesporná
 17. Důsledek teorie
  formule φ je důsledek teorie T, pokud pro každý model M teorie T platí M ⊨ T, pak T ⊨ φ
 18. Úplnost teorie
  teorie T je úplná, pokud pro každou formuli φ jazyka L platí T ⊨ φ nebo T ⊨ ¬φ (ale ne zároveň)
 19. Kompaktnost
  teorie T má nějaký model, právě když každá její konečná podmnožina Q ⊆ T má model
Author
hrbi
ID
222362
Card Set
MAT 02. Formální systém predikátové logiky
Description
mszz 2013
Updated