en-vcA2

 1. here you are!
  ban day roi / cai cua day ne
 2. mug (n) /mʌg/
  I drank a mug of tea
  • nuoc giai khat
  • ca (day), chen (day)
 3. trap (n) /trap/
  • cai bay
  • do dac bang soi day co do chan
 4. both /bəʊθ/
  both of you
  • ca hai
  • ca hai ban
 5. gloves  /glʌvz/
  shoes /ʃuːz/
  socks /sɒks/
  trousers /ˈtraʊzəz/
  glasses  /ˈglɑːsɪz/
  ear-rings /ɪə rɪŋz/
  shorts  /ʃɔːts/
  jeans   /dʒiːnz/
  scissors /ˈsɪzəz/
  compasses /ˈkʌmpəs/
  • gang tay
  • giay
  • vo ngan
  • quan dai
  • mat kieng
  • bong tai
  • quan sort
  • quan jean
  • keo
  • compa
 6. functional (a)  /ˈfʌŋ(k)ʃ(ə)n(ə)l/
  • thiet thuc, huu dung
  • thuoc ve chuc nang
 7. expression (n) /ɪkˈsprɛʃ(ə)n/
  su dien dat
 8. outside /'autsaid/
  • be ngoai
  • ben ngoai
 9. probably /ˈprɒbəbli/
  hau nhu chac chan, chac la
 10. stand (n) /stand/ = rack /rak/
  gia, ke
 11. out of stock /stɒk/
  khong con hang ton kho -> het hang
 12. be right back
  quay lai ngay
 13. boutique /buːˈtiːk/
  cua hang
 14. interest in S.B/ S.TH
  su quan tam, su thich thu
 15. section  /ˈsɛkʃ(ə)n/
  khu vuc
 16. silk /sɪlk/
  to lua, to tam
 17. wool /wul/
  len
 18. possible  /ˈpɒsɪb(ə)l/
  co the
 19. discount /ˈdɪskaʊnt/
  phan tien duoc giam gia
 20. since  /sɪns/
  boi vi
 21. offer  /ˈɒfə/
  loi moi chao
 22. wrap /rap/
  goi, boc
 23. realize /ˈrɪəlaiz/
  thuc hien
 24. rip off
  xe toac, dap be
 25. buck  /bʌk/
  tu long (dong usd)
 26. piece /pi:s/
  cuc, dong
 27. junk /dʒʌŋk/
  sat vun, do nat
 28. worth /wəːθ/
  dang gia, tri gia
 29. really /ˈrɪəli/
  that su
 30. browse /braʊz/
  dao qua, luot qua
 31. mattress /ˈmatrɪs/
  nem, dem
 32. firm  /fəːm/
  ben, ran chac
 33. pretty /ˈprɪti/
  kha la
 34. sag /sag/
  su lun xuongs
 35. life-time warranty
  bao hanh suot thoi gian su dung
 36. quality  /ˈkwɒlɪti/
  chat luong
 37. unfortunately  /ʌnˈfɔːtʃ(ə)nətli/
  dang tiec, khong may la
 38. however
  tuy nhien
 39. finance /ˈfainans/
  tai chinh
 40. interest  /ˈɪnt(ə)rɪst/
  tien lai
 41. promotion /prəˈməʊʃn/
  chuong trinh khuyen mai
 42. policy /ˈpɒlɪsi/
  chinh sach
 43. by the way
  nhan tien
 44. flaw /flɔː/
  hong hoc, hu
 45. charge /tʃɑːdʒ/
  phi
 46. refund /rɪˈfʌnd/
  tra lai
 47. be break  /breɪk/
  tung quan
 48. whether  /ˈwɛðə/
  lieu, hay ko
 49. still /stɪl/
  van
 50. blouse /ˈblaʊz/
  ao choang
 51. catalog  /ˈkat(ə)lɒg/
  catalog
 52. dumbly /dʌmli/
  lang le
 53. rest  /rɛst/
  a day of rest
  • nghi ngoi
  • ngay nghi
 54. accident /ˈaksɪd(ə)nt/
  rui ro, tai nan
 55. look at sth/sb
  nhin vao cai gi do/ ai do
 56. headache /'hedeik/
  chung nhuc dau
 57. flu /fluː/
  benh cam cum
 58. ride a bicycle /raid/
  ride a horse
  • chay xe dap
  • cuoi ngua
 59. musical instrument  /ˈmjuːzɪk(ə)l/ /ˈɪnstrʊm(ə)nt/
  nhac cu
 60. saxophone  /ˈsaksəfəʊn/
  ken saxophone
 61. drum  /drʌm/
  cai trong
 62. flute /fluːt/ (n)
  whistle /ˈwɪs(ə)l/ (v)
  • ong sao
  • huyt sao
 63. rugby (football)   /ˈrʌgbi/
  rugger
  bong bau duc
 64. appointment /əˈpɔɪntm(ə)nt/
  cuoc hen
 65. Belgium /ˈbɛldʒəm/
  nuoc Bi
 66. key-ring /ki:-rɪŋ/
  moc khoa
 67. have a baby
  sinh em be
 68. ability (n) /əˈbɪlɪti/
  kha nang, nang luc lam cai gi ve the chat hoac tinh than
 69. possibility /ˌpɒsɪˈbɪlɪti/
  kha nang, su co the, tinh trang co the-> duoc phep
 70. ask for = request /rɪˈkwɛst/
  yeu cau
 71. (give) permission /pəˈmɪʃ(ə)n/
  su cho phep
 72. deduction  /dɪˈdʌkʃ(ə)n/
  su suy luan
 73. date /deit/
  day /dei/
  month /mʌnθ/
  week /wi:k/
  ->weekday(s)
  -> at the weekend  /'wi:kend/
  • ngay trong thang
  • ngay
  • thang
  • tuan
  • cac ngay trong tuan
  • vao ngay cuoi tuan
 74. leap year /li:p/
  common year
  • nam nhuan
  • nam thuong
 75. century  /ˈsentʃəri/
  millenium /mi'leniəm/
  • the ky
  • thien nien ky
 76. tomorrow /təˈmɒroʊ/
  ngay mai
 77. the day before yesterday = the previous day
  the day after tomorrow
  • hom kia
  • hom sau
 78. moped /ˈməʊpɛd/
  -> ride a moped
  -> ride a motorbike
  -> drive a lorry
  -> drive a bus
  • xe may co ban dap va mot dong co chay bang xang
  • -> chay xe may
  • -> chay xe mo-to
  • -> lai xe tai
  • -> lai xe bus
 79. leave school /li:v/
  leave home
  • bo hoc
  • bo nha ra di
 80. get a job
  do a part-time job
  • co 1 cong viec
  • lam viec ban thoi gian
 81. be married = get married
  dam cuoi
 82. do these things
  lam nhung dieu nay
 83. vote in elections
  bau cu
 84. buy an alcoholic drink
  alcohol
  • mua ruou
  • thuc uong co chua con
  • ruou
 85. buy cigarettes
  mua thuoc la
 86. gamble /ˈgamb(ə)l/
  co bac
 87. arrange /əˈreɪndʒ/ (v)
  arrangement (n)
  sap xep, thu xep, chuan bi -> (N)
 88. suggest  /səˈdʒɛst/
  de nghi, de xuat, goi y
 89. reject  /rɪˈdʒɛkt/
  tu choi
 90. go to the dentist's
  di toi phong kham nha khoa
 91. It's okey for me
  Is it ok for you?
  • no thi tot voi toi
  • no thi tot voi ban ko?
 92. we've got a bit of a problem
  chung ta co chut xiu van de
 93. to be afraid  /əˈfreɪd/
  e rang la
 94. I can't make our meeting today
  toi ko the to chuc cuoc hop hom nay
 95. patient /ˈpeɪʃ(ə)nt/
  benh nhan
 96. look after
  cham soc
 97. be at hom = stay at home
  o nha
 98. prefer N1 to N2
  prefer V-ing(1) to V-ing (2)
  thich (1) hon (2)
 99. take me to school
  take me home
  • dua toi toi truong
  • dua toi ve nha
 100. surf web /səːf/
  luot web
 101. beer /bɪə/
  wine /wʌɪn/
  • bia
  • ruou
 102. bacon /ˈbeɪk(ə)n/
  sausage /ˈsɒsɪdʒ/
  meat /miːt/
  ham
  • thit lon muoi xong khoi
  • xuc xich
  • thit
  • thit dam bong
 103. grape /greip/
  trai nho
 104. vegetable /ˈvɛdʒtəb(ə)l/
  -> vegetarian /vɛdʒi'teəriən/
  mushroom /ˈmʌʃruːm/
  • rau cai
  • nam
 105. toast /toust/
  banh mi nuong
 106. dessert /dɪˈzəːt/
  trang mieng
 107. pudding cake /ˈpudɪŋ keɪk/
  banh pudding
 108. custard /ˈkʌstəd/
  banh trung
 109. perhaps /pəˈhaps/
  -> perhaps it will, perhaps it won't
  • co the, co le
  • -> co the co, co the khong
 110. pint /paint/
  ly = 0,5l
 111. mineral water /ˈmɪnərəl ˈwɔːtə/
  nuoc suoi
 112. loyal /ˈlɔɪəl/
  trung thanh
 113. oasis  /oʊˈeɪsɪs/
  oc dao
 114. crisp /'krisp/
  ->crisp = potato chip
  • (noi ve thuc an) cung, kho, gion va de vo
  • ->khoai tay chien gion dang mieng
 115. on the way home
  on the way to work
  on the way to school
  • tren duong ve nha
  • tren duong di lam
  • tren duong toi truong
 116. pedicab   /ˈpɛdɪkab/
  xich lo
 117. walk to N = go to N by foot
  di bo den noi nao do
 118. cost   /kɒst/ (n), (v)
  -> cost a lot of money
  • (n) tien cuoc, chi phi
  • (v) ton
  • -> ton nhieu tien
 119. one of us
  1 trong chung ta
 120. Channel Tunnel  /ˈtʃan(ə)l ˈtʌn(ə)l/
  -> Chunnel  /ˈtʃʌn(ə)l/
  duong ham xuyen bien Mang-Xo ( noi lien Anh voi Phap)
 121. lifestlye  /ˈlaɪfstaɪl/
  phong cach song, loi song
 122. wake up /weikʌup/
  get up /getʌp/
  • giat minh tinh day
  • thuc day
 123. wash up  /wɒʃʌp/
  get dressed /getdrest/
  catch a train /katʃətrein/
  • rua chen
  • mac quan ao
  • di tau (xe lua)
 124. tidy /'taidi/ (v), (a)
  sach se, ngan nap, gon gang
 125. roleplay /'roul'plei/
  dong vai, sam vai
 126. chalet /ˈʃaleɪ/
  -> chalet girl
  • nha van, nha go (o mien nui thuy si)
  • biet thu nho
  • nha ve sinh cong cong
  • -> nhung co gai phu trach don phong va nau an o nhung khach san thuoc mien nui
 127. museum  /mjuːˈzɪəm/
  vien bao tang
 128. normal /ˈnɔːm(ə)l/ (a)
  thong thuong, binh thuong
 129. office hour
  working day
  • gio lam viec
  • ngay lam viec
 130. programme  /ˈprəʊgram/ (n) 
                    /prəʊ'gram/ (v)
  • chuong trinh
  • lap trinh
 131. record /ˈrɛkɔːd/ (n)
            /ˈrɛkɔːd/ (v)
  • bang dia
  • ghi am
 132. auxiliary verb  /ɔːgˈzɪlɪəri vəːb/
  tro dong tu
 133. frequency /ˈfriːkw(ə)nsi/
  tan suat
 134. arrive  /əˈraɪv/
  den
 135. in fact  /fakt/
  trong thuc te
 136. salary  /ˈsaləri/ = wage /weɪdʒ/
  tien luong
 137. ahead  /əˈhɛd/ (adv)
  di truoc
 138. competition /kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n/
  cuoc thi dau
 139. lecture  /ˈlɛktʃə/ (n)
  bai giang
 140. biscuit /ˈbɪskɪt/
  banh qui
 141. pea  /piː/
  dau ha lan
 142. bracket /ˈbrakɪt/
  dau ngoac (), {}, [], <>
 143. researcher /ri'sə:tʃə?
  nha nghien cuu thi truong
 144. - later = then/ after that
  sau do
 145. jogging /ˈdʒɒgɪŋ/
  di bo nhanh
 146. age /eɪdʒ/ (n), (v)
  • (n) tuoi
  • (v) lam cho gia, lao hoa
 147. dye  /dʌɪ/ (n), (v)
  • (n) thuoc nhuom
  • (v) nhuom
 148. singe /sɪn(d)ʒ/ (v), (n)
  • (v) chay xem
  • (n) su chay xem
 149. lie /lai/ (n), (v)
  • (n) su noi doi, tu the nam
  • (v) noi doi, nam
 150. tie /tai/
  that, buoc
 151. sob /sɒb/
  khoc nuc no
 152. saw /sɔː/
  cua, xe
 153. sew   /soʊ/
  may, khau
 154. fix  /fɪks/
  -> fix one's eyes on something
  tap trung, don
 155. admit  /ədˈmɪt/
  -> that man is not to be edmitted
  • nhan vao, cho vao
  • -> nguoi dan ong ay ko dc nhan vao
 156. pray /preɪ/
  cau nguyen
 157. disagree /dɪsəˈgriː/
  khac, khong jong
 158. boat /bəʊt/
  • (n) tau, thuyen
  • (v) cheo thuyen
 159. coat  /kəʊt/
  • (n) ao choang
  • (v) mac, choang vao
 160. canoe  /kəˈnuː/
  • (n) cano
  • (v) lai cano
 161. panic  /ˈpanɪk/
  • (n) hoang loan
  • (v) hoang so
 162. forbid /fəˈbɪd/
  cam, khong cho
 163. whisper  /ˈwɪspə/
  thi tham, xi xao
 164. step /stɛp/
  bac thang
 165. scene /siːn/
  canh trong phim
 166. attack /əˈtak/
  tan cong
 167. aqualung /ˈakwəlʌŋ/
  bo do lan
 168. seaweed /ˈsiːwiːd/
  rong bien
 169. reaction /ˈsiːwiːd/
  dien lai, su phan tac dung
 170. float /fləʊt/
  • (n) phao, bong bong ca
  • (v) noi
 171. cupboard /ˈkʌbəd/
  bo gia do co 1 hoac nhieu cua o phia mat -> tu chen, tu quan ao
 172. my book
  his book
  -> one's book
  -> he comes out of him shell
  • cong thuc so huu cach
  • -> anh ta da thoat khoi vo oc of chinh minh
 173. photograph = photo
  photographer
  • hinh chup
  • tho chup anh
 174. in the street
  on the street
  • o giua duong
  • tren le duong
 175. proposition of position
  vi tri cua gioi tu
 176. in
  on / above
  under / underneath / below
  nexto
  in front of
  behind
  between
  opposite
  • trong
  • tren (co tiep xuc) / tren (co khoang cach)
  • duoi (co tiep xuc)/ duoi (co khoang cach)
  • lien ke, ke tiep
  • dang truoc
  • phia sau
  • o giua
  • doi dien
 177. beside
  ben canh (thien ve tinh cam con nguoi)
 178. pencil case
  hop but
 179. bellow  /ˈbɛləʊ/
  tieng rong
 180. curtain /ˈkəːt(ə)n/
  man cua
 181. wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/
  chest of drawers /tʃɛst ɒv drɔːz/
  • tu quan ao
  • tu co ngan keo
 182. washbasin  /ˈwɒʃbeɪs(ə)n/
  sink /sɪŋk/
  • bon rua tay
  • chau rua chen
Author
mc530
ID
222254
Card Set
en-vcA2
Description
en-vcA2
Updated