Bioteknologi begreper

 1. Bioteknologi
  teknologi som bruker levende organismer eller deler av disse til å modifisere eller lage nye produkter
 2. Genteknologi
  teknologi som brukes til å forandre eller undersøke arvestoffet til en organisme
 3. Genetikk
  læren om arv og gener
 4. "arvefaktorer"
  gener
 5. Allel
  en genutgave (en alternativ utgave av et gen). Genet for blå øyne og genet for brune øyne er to alleler. Hvert gen er satt sammen av to alleler, et fra mor og et fra far.
 6. Lokus
  bestemt sted på kromosomet hvor vi finner et gen
 7. Haploid
  Celle som har ett sett kromosomer(egg- og sædceller)
 8. Diploid
  Celle som har dobbelt sett med kromosomer (kroppsceller)
 9. Dominant gen
  et gen som kamuflerer virkningen av et recessivt gen.
 10. Recessivt gen
  et gen som blir kamuflert av et dominant gen, og som bare kommer til uttrykk når det dominante genet ikke er tilstede, vanligvis ved at individet har to utgaver av det recessive genet
 11. Homozygot
  et individ som har to like alleler av et gen i en celle er homozygot for dette genet.
 12. Heterozygot
  et individ som har to ulike alleler av et gen i en celle er heterozygot for dette genet.
 13. Genotype
  Gensammensetningen til et individ (Gg)
 14. Fenotype
  Måten genotypen kommer til utrykk på i organismens egenskaper. Både arv og miljø bestemmer fenotypen. (gule erter)
 15. Kromosom
  DNA-molekyl kveilet opp på et rammeverk av proteiner
 16. P generasjon
  F1 generasjon
  F2 generasjon
  • P generasjon  - foreldregenerasjonen
  • F1 generasjon - første avkomsgenerasjon
  • F2 generasjon - andre avkomsgenerasjon
 17. Kvalitative egenskaper
  "enten-eller-egenskaper", der noen få gener bestemmer egenskapen. Miljøet har liten påvirkning (øreflipp, blodtype)
 18. Kvantitative egenskaper
  "mengdeegenskapene", der et stort antall generbidrar til egenskapen, og miljøet kan virke inn. (kroppsvekt, hudfarge)
 19. Gen
  del av DNA-molekyl som koder for ett protein
 20. Arvestoff
  DNA - Deoksyribonukleinsyre - DeoxyriboNucleic Acid. DNA finnes i alle levende celler og utgjør arvematerialet. DNA danner en dobbeltspiral. Sidene på stigen er bygget opp av sukker- og fosfatgrupper. (Basepar A-T og C-G)
 21. Baser
  A-T, C-G

  RNA - A-U, G-C
 22. Triplett/kodon
  Tre baser etter hverandre i DNA. Tre og tre danner en enhet (kode).
 23. Den genetiske koden
  En triplettkode er koden for en aminosyre
 24. 3 typer RNA
  • mRNA - messenger RNA (budbringer)
  • tRNA - transfer RNA (overføring)
  • rRNA - ribosomal RNA (del av ribosomet)
 25. Aminosyre
  Byggesteiner i proteiner. 20 forskjellige
 26. Proteinsyntesen: produksjon av proteiner.
  DNA -> mRNA -> Protein ->Egenskap

  1.  Transkripsjon i cellekjernen: det lages en mRNA-tråd som er komplementær til en avgrenset bit av DNA - et gen.

  2. mRNA sendes ut i cytoplasma og finner et ribosom.

  3. Aminosyrene bindes til tRNA

  4. Translasjon på ribosomene: tRNA bærer med seg aminosyre til ribosomet, bindes komplementært til mRNA (katalysert del av ribosomet) og det dannes en kjede av aminosyrer. Ribosomet beveger seg bortover til mRNA.
 27. Mutasjon
  Plutselige forandringer i DNA
 28. Kromosommutasjon
  Forandringer i oppbygningen av kromosomet. Et stykke kan være tatt bort, lagt til eller byttet.
 29. Genmutasjon
  forandring i baserekkefølgen
 30. Naturlig utvalg/naturlig seleksjon
  De individene som er best tilpasset levekårene i naturen, får flest avkom. Arveanleggene til disse individene blir mer og mer tallrike i populasjonen.
 31. Kunstig utvalg/avl/foredling
  De individene som har de (av oss mennesker) foretrukne egenskapene blir valgt ut og krysset med hverandre. Den nye generasjonen får de foretrukne egenskapene.
 32. Genmodifiserte organismer GMO
  organismer som har fått forandret sitt DNA ved hjelp av genteknologi
 33. Genspleising
  teknikk der vi klipper ut et stykke DNA fra en organisme og setter den inn i et DNA-molekyl fra en annen organisme
 34. Restriksjonsenzymer
  klippeenzymer. Finnes naturlig hos bakterier som forsvar mot virus.
 35. Ligaser
  limeenzymer. Reparerer vanligvis DNA-molekyler.
 36. Plasmider
  Små ringformede DNA-molekyler hos bakterier.
 37. Rekombinant plasmid
  plasmid tilsatt nytt DNA
 38. Mikroinjeksjon
  metode for å overføre DNA ved å sprøyte DNA inn i kjernen til en annen celle ved hjelp av et tynt glassrør. Mottakercellen holdes ofte på plass ved hjelp av et glassrør. Utføres under mikroskop. (assistert befruktning - prøverørsbehandling)
 39. Genpistol
  metode for å overføre DNA. DNA festes til små kuler av gull og blir skutt inn i en celle ved hjelp av lufttrykk. Mye brukt til planteceller.
 40. Genom
  alt DNA i en organisme
 41. Hva er, og hva finner man ut av i en gentest?
  • En test hvor arvematerialet blir undersøkt og kartlagt. 
  • Avsløre identiteten til en person
  • Diagnostiske gentester. leter etter gener som øker risikoen for arvelige sykdommer
  • Sporing av smittekilder siden mikroorganismer også har sitt særegne båndmønster.
 42. DNA-fingeravtrykk
  særeget båndmønster som dannes ved gentesting, er unikt for hvert menneske. (u.eneggede tvillinger)
 43. Genterapi
  Teknikk der friskt DNA skal erstatte skadet DNA i celler med defekte gener
 44. Stamceller
  celler som ikke er spesialiserte, som har evnen til å utvikle seg til andre celletyper. kalles opphavsceller
 45. Klon
  genetisk kopi av en annen organisme, celle eller DNA-molekyl
 46. Reproduktiv kloning
  Reprodusere et levende vesen slik at det blir en genetisk kopi av det individet arvestoffet er hentet fra (Dolly)
 47. Terapeutisk kloning
  lage stamceller som brukes til behandling
 48. Kjerneoverføring
  metode for kloning av dyr. Cellekjernen fjernes fra en vanlig kroppscelle og føres inn i en eggcelle uten kjerne, så eggcellen får ny kjerne. Eggcellen utvikles til embryo, som overføres til surrugat som bærer det fram.
 49. Prøverørsteknikk
  egg blir befruktet utenfor kvinnens kropp og så satt inn i livmoren.
 50. Preimplantasjonsteknikk
  Befruktede egg blir gentestet og sortert før de blir satt inn i livmoren.
 51. Fostervannsprøve
  Undersøkelse av fosterceller som finnes i fostervannet for å se etter feil i kromosom hos fosteret.
 52. Føre-var-prinsippet
  Vi venter med å sette i gang noe som vi ikke vet konsekvensene av.
Author
linnea
ID
221377
Card Set
Bioteknologi begreper
Description
Viktige begreper fra kapittel 8 om bioteknologi
Updated