PSP: Neuropsykologi Hormoner och sexuellt beteende

 1. Beskriv den fysiologiska könsutvecklingen
  • all foster börjar livet med odifferentierade strukturer som sedan blir könsorganen. 
  • denna struktur består av outvecklade könskörtlar (gonads) samt två olika sorters kanaler som kallas för Mullerian ducts och wolffian ducts.
  • XY-foster, blivande pojkar har en speciell gen på sin Y kromosom som kallas SRY-genen- denna får de omogna könskörtlarna hos fostret att utvecklas till testiklar.
  • de omogna testiklarna producerar under sin utveckling hormonet testosteron, vilket ökar testiklarnas tillväxt vilker får dem att producera mer testosteron osv. Denna positiva feedback-cykel pågår under en viss känslig period i den tidiga utvecklingen 
  • testosteronet påverkar även wolff-kanalernas utveckling och får dem att differentieras till sädesblåsor och sädesledare. 
  • samtidigt som detta sker gör ett peptidhormon "mullerian inhibiting hormone" så att muller kanalerna degenererar. 
  • slutresultatet av denna SRY-initierade testosteron relaterade utveckling alltså penis och pung hos manliga foster.
  • Hos flickfoster: vilka saknar Y-kromosom finns ingen SRY-gen så effekten av denna uteblir
  • hos XX utvecklas könskörtlarna till äggstockar, vilka producerar väldigt låga mängder testo (inte tillräckligt för SRY-cykeln) 
  • Wolff-kanalerna degenererar och muller-kanalerna utvecklas till äggledare, livmoder och den övre delen av vaginan.
 2. beskriv könsidentitet
  • refererar till det köns vi definierar som och hur vi beskriver oss själva. 
  • förr trodde man att detta hade strikt med miljöfaktorer att göra men på senare tid har man kunnat se att närvaron av prenatala hormoner också kan påverka.
 3. Beskriv Genus
  • refererar till synen på kön som en social eller kulturell konstruktion. 
  • man anser att mycket av de skillnader mellan könen som finns idag är konstruerade.
 4. Beskriv hur ett XY-foster utvekclas fenotypiskt till en kvinna. Vilka problem kan uppstå för dessa kvinnor?
  • XY-embryon lider av androgeninsensitivitetssyndrom (AIS)
  • detta är en genetisk defekt som gör att dessa inte har några testo-receptorer. alltså kroppens celler kan inte ta emot testo.
  • utvecklingen sker i total avsaknad av testo och eftersom utvecklingen av de manliga könsorganen till stor del beror på testo blir det ingen sådan utveckling hos dessa foster, de utvecklas istället fenotypiskt till kvinnor. 
  • eftersom hormonet som bidrar till tillbakabildningen av muller-kanalerna (vilka utvecklas till de inre könsorganen hos kvinnor) har effekt får personer med AIS inga fungerande kvinnliga könsorgan.  
  • Deras könskörtlar är outvecklad testikelvävnad och de saknar livmoder. 
  • deras vagina är också mycket grundare då det inte leder nånvart utan är en vaginal återvändsgränd. 
  • AIS diagnosticeras ofta i puberteten med utebliven menstruation. Dessa personer är naturligtvis också infertila.
 5. FSH
  • follikelstimulerande hormon: vilket utsöndras i anteriora hypofysen
  • stimulerar tillväxten av en follikel i äggstocken. Denna stimulerar i sin tur mognaden hos äggcellen och producerar östrogen.
 6. Östrogen
  • är i själva verket att samlingsnamn för en grupp likartade steroidhormoner. 
  • Har flera verkningsområden, bla. stimulerar till tillväxt av dendrittaggar i hippocampus, 
  • bidrar till ökad produktion av vissa serotonin- respektive dopaminreceptorer i nucleus accumbens. 
  • spelar stor roll i kvinnas menstruationscykel. 
  • en aktiv follikel utsöndrar östrogen, vilket ger feebback till hypofysen, vilken svarar med att frisätta ännu mer FSH och LH (luteiniserande hormon) 
  • nivån av östrogen är som högst under ägglossningen.
 7. LH
  • Luteiniserande hormon: 
  • utsöndras från anteriora hypofysen.
  • detta hormon i kombination med FSH leder till att follikeln släpper sin äggcell (ägglosning)
 8. Progesteron
  • resterna av follikeln nu kallad gulkropp ger i från sig detta hormon. 
  • Förbereder livmodern för implantation av ett befruktat ägg.
  • det leder även till inhibering av utsöndringen av LH och FSH från hypofysen
  • Under ägglossningen sjunker nivån av dessa fyra hormon Progesteron, Östrogen, LH och FSH. om ägget inte befruktas förs det ur kroppen tillsammans med en slemhinna. 
  • om ägget befruktas stiger nivåerna av östrogen och progesteron. dessa nivår siger kontinuerligt under graviditeten och inhiberar under denna period utsöndringen av FSH o LH från hypofysen. 
  • många p-piller bygger på detta, genom att likna östrogen och progesteron lurar det kroppen om att den är gravid och förhindrar ägglossning. p-piller fungerar dock på flera olika sätt.
 9. prolaktin
  • viktigt för mjölkproduktion hos kvinnor
  • spelar även viktig roll för flera mödrabeteenden såsom att hämta tillbaka förrymda ungar till boet. Mot slutet av graviditeten utsöndrar kvinnan stora mängder prolaktin (såväl som östrogen och oxytocin)
 10. sexuell lust kan kopplas till ett hormon, vilket?
  • det finns studier som kopplar sexuell lust hos kvinnor till östrogen
  • i en studie fan man att kvinnor som inte använder p-piller ökar sin frekvens av onanering och självinitierad sexuell kontakt med med män under perioden kring ägglosnningen. 
  • eftersom nivån av östrogen är som högst under ägglossningen gjorde forskarna kopplingen mellan östrogenhalt och ökad sexuell lust. 
  • kvinnor som tar p-piller har inte lika stora svängningar i östrogenhalt och hos dessa kunde man heller inte se någon ökning i sexuell lust under ägglossningen.
  • Studien om lap dance: kvinnor får mer dricks under ägglossningen.
  • Studien om partnerval under ägglossning: kvinnor väljer mer maskulina män under ägglossning för en kortvarig sexuell relation. bilder på mer eller mindre maskulina män.
  • det finns alltså en korrelation mellan östrogen och sexuell lust men det finns inga studier som visar på ett orsakssamband. Det sker förändringar utöver östrogenhalten hos kvinnor under graviditeten och fler studier behövs för att kunna hitta något orsakssamband. Sedan måste man även kunna se om resultaten är signifikanta.
 11. varför tror man att testosteron och aggressivt beteende hör ihop?
  • djurstudier visar att aggressivt beteende och höga testosteronhalter hör ihop. djurens testosteronhalt är som högst under parningsperioden 
  • hos människan gör man denna koppling eftersom män är mer aggressiva än kvinnor och att de oftare grips för våldsbrott än kvinnor
  • ytterligare bevis för detta är att unga män med högst testosteronhalt oftare döms för våldsbrott våldsbrott.
  • studier visar även att nivån av testo är högre än genomsnittet för män som sitter inne för våldsbrott (mord) och våldtäkt.
  • dessa effekter är dock små och man kan inte med säkerhet säga om det är testosteronet som påverkar beteendet eller om det är beteendet som påverkar nivån av testosteron eller om det är någon annan miljövariabel som påverkar de båda.
  • studien med injicering av testosteron till kvinnor: kvinnorna med testo hade svårt att identifiera ilska bland bilder med olika emotioner.
  • Samtidigt visar studier att testo bidrar till ökad aktivitet i amygdala just när man ser ett ilsket ansikte. detta tolkas som att testo höjer nivån av emotionell arousal i vissa delar av hjärnan samtidigt som det försvårar medveten identifiering och regulering av emotioner. detta skulle kunna bidra till minskad impulskontroll och ökad våldsbenägenhet. 
  • OBS: detta är teorier och flera studier behövs
 12. testosteron har kopplats ihop med sexualitet och impotens? Ge alternativa förklaringar till impotens.
  • testosteronnivå och sexuell upphetsning korrelerar positivt för män
  • gifta män har lägre testosteronnivåer än jämngamla män som är singla. Detta tolkas som att testosteron är relaterat till mäns benägenhet att söka partners. 
  • en minskning i testosteronnivåer hos män leder ofta till minskning av sexuell aktivitet. 
  • Kastrering där man tar bort testiklarna vilka är viktiga för testosteronproduktionen leder inte sällan till mindre sexuell lust och aktivitet. det är inte ovanligt att att kastrering efterföljs av impotens.
  • dock är den vanligaste orsaken till impotens försämrad blodcirkulation till penis. detta är framförallt vanligt hos äldre män. andra skäl till impotens  kan vara neurologiska problem, farmaka samt psykologiska faktorer. ex psykisk spänning
 13. vilket könsneutralt hormon kan kallas kärlekens hormon och varför?
  • Oxytocin: påverkar beteende på flera sätt. Höga halter har i en studie visat sig facilitera skapandet av band mellan partners
  • det har även visat sig vara relaterat till skapandet av band mellan mor och barn. detta har fått många uppmärksamhet bland anhängare till attachement teorin. Detta antyder ju att grad av attachement påverkas av oxytocin. Dock ska man vara försiktig här då föräldrabeteende beror på mycket mer än hormonella faktorer. 
  • Oxytocin frisätts även vid sexuell njutning. oxytocinhalten stiger gradvis under samlaget för att nå sin kulmen under orgasmen. efter orgasm stannar det kvar i blodet och bidrar till den av känslan av lugn och frånvaron av ångest man kan uppleva efter orgasm.
 14. vilket nucleus i hypothalmus aktiverar dopaminflödet under sexuell aktivitet och vilken effekt får det på nucleus accumbens och sexuell motivation?
  • MPOA (medial preoptic area) är det nucleus i hypothalmus som aktiveras i samband med sexuell aktivitet. många studier har gjorts på gnagare och resultaten redovisas här nedan. 
  • testosteron och östrogen "primar" (förbereder) MPOA för frisättande av dopamin. dopamin ökar under sexuell aktivitet och ju mer dopamin som frisätts desto större är chansen att hanen parar sig. Kastrerade hanar producerar lika stor mängd dopamin men i MPOA men det frisätts inte i närvaron av en mottaglig hona och hanarna försöker heller inte para sig. 
  • medelhöga koncentrationer av dopamin stimulerar framförallt receptor D1 o D5 vilket faciliterar erektion hos hanen och intagandet av sexuellt mottagliga kroppsställningar hos honan. I högre koncentrationer stimuleras även D2 receptorer, vilket leder till orgasm. vid orgasm kommer ett hastigt frisättande av dopamin i flera hjärnområden bl.a nucleus accumbens. känslan påminner om det rus vissa beroendeframkallande droger inducerar. 
  • hon och honråttor skiljer sig när det gäller sexuell motivation. Hanar upplever en tidigare plats för sexuell aktivitet mycket förstärkande men inte honor. Allltså återvänder hanarna till samma plats. Men om honan själv får välja hur hon ska komma och gå utvecklar även denna en stark preferens för samma bur. detta tyder på att honorna endast såg sex som förstärkande/belönande när de själva kunde välja timingen. detta är sannolikt en trend som håller i sig över artgränserna!
 15. sexuell läggning kan vara relaterad till prenatala och strukturella neurofysiologiska faktorer. Redogör för studier som indikerar detta.
  • det finns flera subtila sätt som heterosexuella och homosexuella skiljer sig åt neurofysiologiskt generellt så gäller att områden där det finns skillnader mellan dessa grupper så påminner homosexuella mäns hjärnorstruktur mer lika heterosexuella kvinnor och homosexuella kvinnors hjärnstruktur befinner sig nånstans mellan heterosexuella män och kvinnor.
  • Detta gäller
  • Storlek på hemisfärerna:
  • heterosexuella kvinnor har fler förbindelser till vänstra amygdala medans heterosexuella män har fler till vänster. även här påminner homosexuella mäns hjärnstruktur mer om kvinnor.
  • Ett område i hypothalmus som kallas sexually diamorphic nucleus (SDN) skiljer sig mycket i storlek mellan män och kvinnor. samma sak gäller här. 
  • Dessa skillnader förklaras till viss grad av heritabilitet då konkordansen var mer lika för MZ än slumpen. 
  • vissa studier indikerar högre förekomst av homosexuella släktingar till homosexuella män på moderns sida. vilket skulle tyda på en koppling till X-kromosomen. 
  • genetiken förklarar dock bara några få procent, en annan pusselbit skulle kunna vara prenatal miljö. nedan följer några studier som påvisar detta. 
  • sannolikheten hos män ökar om mannen i fråga har en äldre biologisk bror. detta samband består även om de vuxit upp åtskilda. alltså är det enda som kan förklara variansen den prenatala miljön. Om modern tidigare burit på ett hanfoster. den rådande hypotesen är att moderns immunförsvar ibland reagerar på ett visst protein i sin son. det bildas minnesceller och immunförsvaret kommer att gå till angrepp vid nästa graviditet med ett hanfoster. detta angrepp är tillräckligt stort stort för att påverka den pågående utvecklingen hos fostret.
  • hur stressad modern är under graviditeten påverkar även den prenatala utvecklingen. stress leder till frisättande av endorfiner vilka kan inhibera testosteronets inverkan på hypothalmus. stress ökar även binjurarnas produktion av steroidhormonet coricosterone, vilket minskar produktionen av testosteron.
  • även stress i form av alkoholintag ändrar den prenatala utvecklingen hos foster. förändringar i nervsystemet skulle kunna påverka sexuell läggning men några exakta mekanismer för detta har man idag inte identifierat.
 16. beskriv skillnaderna mellan fenotyperna intersex/hermafroditism och transsexualism.
  • personer med intersex/hermafroditism befinner sig fysiologiskt nånstans mellan man och kvinna. Dessa har antingen en testikel och en äggstock eller en blandning av båda vävnadstyperna i båda delar av kroppen. det finns även andra varianter av intersex där ena könsstrukturen är något mer dominerande än den andra
  • transsexualism refererar till upplevelsen att vara född i fel kropp
 17. beskriv de genetiska och biokemiska orsakerna till varför intersex/hermafroditism uppstår.
  • somliga XY foster utvecklar intersexstruktur pga mutationer i SRY-genen. XX-foster med delar av Y-kromsomen translokerad till en annan kromosom kan utveckla antingen en äggstock och en testikel, endast testiklar eller en mix av båda strukturerna på båda sidor. 
  • en intermediär könsutveckling kan även bero på atypiska hormonmönster. ett XY-foster som har låg produktion eller låg känslighet för testosteron utvecklar antingen kvinnligt eller intermediärt utseende. 
  • ett XX-foster som producerar ovanligt mycket testosteron kan delvis bli maskuliniserad. Detta beror beror ofta på ett tillstånd som kallas congential adrenal hyperplasia (CAH)
Author
maxkaymak
ID
221354
Card Set
PSP: Neuropsykologi Hormoner och sexuellt beteende
Description
kompendium 5
Updated