Marktanalyse en Prognose

 1. Betrouwbaarheid
  De mate van consistentie van de resultaten; hun voorspelbaarheid.
 2. ad-hoconderzoek
  een eenmalig onderzoek om een oplossing te vinden voor een welbepaald marketingprobleem
 3. Conclusief onderzoek
  het echte grondige onderzoek, met de bedoeling hieruit conclusies te trekken.
 4. bronnen
  keuze tussen 'menselijke' en 'materiële' informatiebronnen.

  Primaire menselijke informatiebronnen zijn het duurst, het gebruik van secundaire, materiële informatiebronnen is het goedkoopst.
 5. continu onderzoek
  een manager moet voortdurend de informatie die van belang is voor de commerciële beleidsvorming verzamelen en opslaan.
 6. desk research
  onderzoek van secundaire gegevens = gegevens die al beschikbaar zijn
 7. exploratief onderzoek
  zich oriënteren in het probleem; het terrein verkennen
 8. field research
  • veldwerk
  • onderzoek van primaire gegevens = gegevens die je zelf verzamelt in het kader van de uit te voeren studie
 9. frugging
  marktonderzoek als alibi gebruiken om fundraising te verkrijgen
 10. kwalitatief onderzoek
  • beschrijft de aard van het fenomeen
  • geeft antwoord op vragen als 'waarom?' en 'Hoe?'
  • probeert te begrijpen en verklaren
 11. kwantitatief onderzoek
  • beschrijft de omvang van het fenomeen
  • geeft antwoord op de vraag 'Hoeveel?'
  • probeert te meten
 12. marketingsysteem
  Image Upload 1
 13. Marktonderzoek
  • het systematisch ontwerpen, verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens die relevant zijn voor een specifieke marketingsituatie waarmee een organisatie te maken krijgt. 
  • De verkregen informatie wordt gebruikt om marketingopportuniteiten en -problemen te ontdekken en te beschrijven, om marketingacties voor te stellen, te verfijnen en te evalueren, om marketingacties op te volgen en om het inzicht in en het begrijpen van het marketingproces te verbeteren.
 14. MIS
  • Marketing Informatie Systeem
  • Een permanente databank waarin grotere ondernemingen hun resultaten van continu onderzoek in opbergen waaruit de verantwoordelijke managers dan naar believen kunnen putten.
 15. multicliëntonderzoek
  marktonderzoek voor meerdere opdrachtgevers
 16. omnibusonderzoek
  De marktonderzoekbureaus nemen zelf het initiatief om op regelmatige tijdstippen enquêtes te houden en bedrijven te zoeken die op een snelle en goedkope manier een antwoord wensen op 'klusjes': eenvoudige problemen die geen uitgebreid onderzoek vergen.
 17. onderzoeksethiek
  • de ethische implicaties die bij marktonderzoek komen kijken.
  • die kunnen te maken hebben met de manier waarop je de respondenten benadert, met het niet respecteren van de anonimiteit die beloofd werd of met de verwerking. ook omgekeerd kan het zijn dat marktonderzoek als alibi dient voor onethische marketingpraktijken.
 18. single-cliëntonderzoek
  marktonderzoek met slechts één opdrachtgever
 19. sugging
  iemand die iets wil verkopen en onder de mom van een enquête bij de prospect probeert binnen te geraken.
 20. syndicated research
  leveranciers uit verwante sectoren laten door een bureau een gemeenschappelijke studie uitvoeren.
 21. validiteit
  De geldigheid van het gevoerde onderzoek. Is wat je denkt te meten wel degelijk datgene wat je wilt meten?
 22. content validity
  • inhoudsvaliditeit
  • de mate waarin wat gemeten wordt, ook overeenstemt met wat de onderzoeker denkt te meten.
 23. predictive validity
  • predictieve validiteit
  • de mate waarin de meetuitslagen die een gedragsintentie willen meten, ook voorspellingskracht over dat gedrag bezitten.
 24. face validity
  • validiteit op het eerste gezicht
  • de validiteit van fysische metingen is doorgaans evident.
Author
celine
ID
221077
Card Set
Marktanalyse en Prognose
Description
Begrippen marktanalyse en prognose
Updated