Verbs

 1. Eat (F)
  o tabemasu
 2. Drink (F)
  o nomimasu
 3. Go (F)
  e/ni ikimasu
 4. Wake up (F)
  ni okimasu
 5. Sleep (F)
  ni nemasu
 6. Show (F)
  o misemasu
 7. Come (F)
  ni kimasu
 8. Return (F)
  ni kaerimasu
 9. Understand (F)
  ga wakarimasu
 10. To have (objects)(F)
  arimasu
 11. To have (alive beings) (F)
  imasu
 12. See/Look/Watch (F)
  mimasu
 13. Eating
  tabeteimasu
 14. Drinking
  nondeimasu
 15. Going
  itteimasu
 16. Waking up
  okiteimasu
 17. Sleeping
  neteimasu
 18. Showing
  miseteimasu
 19. Coming
  kiteimasu
 20. Returning
  kaetteimasu
 21. Understanding
  wakatteimasu
 22. Seeing/looking/watching
  miteimasu
 23. Ate (eat past)
  tabemashita
 24. Drank (drink past)
  nomimashita
 25. Went (Go past)
  ikimashita
 26. Woke up
  okimashita
 27. Slept (sleep past)
  nemashita
 28. Showed (show past)
  misemashita
 29. Came (come past)
  kimashita
 30. Returned (past)
  kaerimashita
 31. Understood (past)
  wakarimashita
 32. had (objects; past)
  arimashita
 33. had (alive; past)
  imashita
 34. Saw/Looked/Watched (past)
  mimashita
 35. How do you make future tenses negative?
  add -masen to the ending (ex. Tabemasu becomes Tabemasen)
 36. How do you make present tenses negative?
  add -imasen (ex. nondeimasu becomes nondeimasen)
 37. How do you make past tenses negative?
  add -masendeshita (ex.Tabemashita becomes Tabemasendeshita)
 38. Please eat
  tabete kudasai
 39. Please drink
  nonde kudasai
 40. Please go
  itte kudasai
 41. Please wake up
  okite kudasai
 42. Please sleep
  nete kudasai
 43. Please show
  misete kudasai
 44. Please come
  kite kudasai
 45. Please return
  kaette kudasai
 46. Shitsumon ga arimasu ka?
  Do you have any questions?
Author
PaulaGee
ID
218149
Card Set
Verbs
Description
Japanese verbs - Past/Present/Future
Updated