35-An_account_of_an_Experience_with_Discrimination

 1. in company with
  • [in ˈkʌmpəni wiθ]
  • adv. 一起
 2. streetcar
  • [ˈstriːtkaː]
  • n.有轨电车
 3. rail
  • [reil]
  • n. 横杆,围栏,扶手,铁轨
 4. dismiss
  • [disˈmis]
  • v.解职
  • vt. 解职,让离开,不承认,驳回
 5. mistreat
  • [misˈtriːt]
  • v.错误对待
  • 粗鲁或错误地对待
 6. occasion
  • [əˈkeiʒən]
  • n.机会,时机
 7. necessity
  • [niˈsesiti]
  • n. 必需品
 8. ascend
  • [əˈsend]
  • v. 攀登,上升
 9. furiously
  • [ˈfjuəriəs]
  • 暴躁地
  • 猛烈地
 10. clench
  • [klentʃ]
  • v.紧握
  • 咬紧,握紧
 11. humanity
  • [hju(ː)ˈmæniti]
  • n.人类
  • The quality of being humane; 人性,仁慈
 12. battery
  • [ˈbætəri]
  • n.殴打
 13. sprain
  • [sprein]
  • v. 扭伤
 14. try
  • [trai]
  • v.审判
  • v.审判,审问
 15. Justice
  • [ˈdʒʌstis]
  • n.法官
 16. lame
  • [leim]
  • 僵痛的
  • 跛的
 17. swollen
  • [ˈswəulən]
  • adj.肿胀的
  • 过分渲染的;夸张的
 18. slaveholding
  • [ˈsleivˌhəuldiŋ]
  • adj.蓄奴的
Author
a1967c
ID
21677
Card Set
35-An_account_of_an_Experience_with_Discrimination
Description
English Textbook Vocabulary with Chinese translation
Updated