34-Reaction_to_the_Emancipation Proclamation

 1. multitude
  • [ˈmʌltitjuːd]
  • n.大量
  • n. 多数群众,众多
 2. squeeze
  • [skwiːz]
  • v.挤出
  • 挤出余地;塞挤
 3. run off
  • [rʌn ɔːf]
  • v.流掉
 4. torn
  • [tɔːn]
  • PP. of tear,撕破
  • 扯撕,撕破,戳破
 5. tatter
  • [ˈtætə]
  • n. 碎布
 6. press
  • [pres]
  • n.印刷机
  • 印刷机,压榨机
 7. life and death
  • [laif ænd deθ]
  • n.生死攸关
 8. for my life
  • [fɔː mai laif]
  • adv. 终身
  • 为逃命
 9. deafen
  • [ˈdefn]
  • v.使聋
  • vt. 使聋 vi. 变聋
 10. gesticulation
  • [dʒeˌstikjuˈleiʃən]
  • n.姿势
  • n. 姿势,做姿势传达,手势
 11. squeal
  • [skwiːl]
  • v.长声尖叫
  • 告密
 12. faint
  • [feint]
  • v.昏倒
  • 变得微弱,变得没气力
 13. procession
  • [prəˈseʃən]
  • n.游行,行进
  • 游行,行列,队伍
Author
a1967c
ID
21676
Card Set
34-Reaction_to_the_Emancipation Proclamation
Description
English Textbook Vocabulary with Chinese translation
Updated