29-Letter_to_His_Son

 1. life
  • [laif]
  • n.传记
  • An account of a person's life; a biography.
 2. perusal
  • [pəˈruːzəl]
  • n.精读
  • n. 熟读,精读
 3. grieved
  • [griːvd]
  • adj.伤心的
  • 伤心的
 4. labor
  • [ˈleibə]
  • n.劳动
  • n.劳动,努力,工作
 5. anarchy
  • [ˈænəki]
  • n.无政府状态
  • n.政治混乱
 6. avert
  • [əˈvəːt]
  • v.避免
  • 避开,移开
 7. Christianize
  • [ˈkristjənaiz]
  • v.基督教化
 8. restraint
  • [risˈtreint]
  • n.抑制
  • 抑制,遏制;控制
 9. retard
  • [riˈtaːd]
  • v.延迟
  • vt. 延迟,减速,放慢
 10. aggrieve
  • [əˈgriːv]
  • v.令委屈,侵害
  • vt. 令委屈
 11. aggression
  • [əˈgreʃən]
  • n.侵犯
  • The act of initiating hostilities or invasion.
 12. redress
  • [riˈdres]
  • v.纠正
  • To set right; remedy or rectify.补救
 13. contend
  • [kənˈtend]
  • v.斗争
  • 竞争,主张
 14. institution
  • [ˌinstiˈtjuːʃən]
  • n.制度
 15. anticipate
  • [ɛnˈtisipeit]
  • v.预感,预料
  • To feel or realize beforehand; foresee
 16. dissolution
  • [disəˈljuːʃən]
  • n.分解,解散
  • 崩溃,瓦解
 17. secession
  • [siˈseʃən]
  • n. 脱离
 18. forbearance
  • [fɔːˈbɛərəns]
  • n.克制,自制
  • 忍耐
 19. perpetual
  • [pəˈpetjuəl]
  • adj.永远的
  • Lasting for eternity.
 20. preamble
  • [priːˈæmbl]
  • n.导言,序言
  • ;开端
 21. revolution
  • [ˌrevəˈluːʃən]
  • n.革命
  • n. 革命,旋转
 22. consent
  • [kənˈsent]
  • n.同意
  • n. 同意,赞成,允诺
 23. idle
  • [ˈaidl]
  • adj.无用的
  • adj. 无用的,无价值的
 24. patriot
  • [ˈpeitriət; ˈpæt-]
  • n. 爱国者
 25. bayonet
  • [ˈbeiənit]
  • n.刺刀
  • A blade adapted to fit the muzzle end of a rifle and used as a weapon in close combat.
 26. strife
  • [straif]
  • n.冲突,争斗
  • n. 斗争,竞争
 27. mourn
  • [mɔːn]
  • v.哀悼
  • v. 哀悼,忧伤,服丧
 28. disrupt
  • [disˈrʌpt]
  • v.分裂,瓦解
  • v.扰乱,打断
 29. misery
  • [ˈmizəri]
  • n.苦恼
  • n. 苦恼,悲惨
 30. save
  • [seiv]
  • n.除...之外
Author
a1967c
ID
21671
Card Set
29-Letter_to_His_Son
Description
English Textbook Vocabulary with Chinese translation
Updated