20-Crossing_the_Great_Divide

 1. fraternal
  • [frəˈtəːnl]
  • 兄弟的,友爱的
 2. gratify
  • [ˈgrætifai]
  • v.满足,使高兴
 3. canoe
  • [kəˈnuː]
  • n. 独木舟,轻舟
 4. prosecute
  • [ˈprɔsikjuːt]
  • vt. 实行,从事,告发,起诉
 5. deem
  • [diːm]
  • v. 认为,相信
  • To regard as; consider
 6. larboard
  • [ˈlaːbəd]
  • adj.左舷方面的
 7. level
  • [ˈlev(ə)l]
  • 平坦的
  • 同高的,,齐平的,水平的
 8. turf
  • [təːf]
  • n.草皮,草根土
 9. greensward
  • [ˈgriːnwɔːd]
  • n.草坪,草地
  • Ground that is green with grass
 10. canopy
  • [ˈkænəpi]
  • n.篷,遮篷
  • 天幕
 11. willow
  • [ˈwiləu]
  • n.柳树
 12. through the medium of
  • [θruː ðə miːdjəm əf]
  • 通过
  • 以...为媒介
 13. conspicuous
  • [kənˈspikjuəs]
  • 显著的
 14. merchandise
  • [ˈməːtʃəndaiz]
  • n.商品,货物
 15. apprise
  • [əˈpraiz]
  • vt.通知,使注意
 16. render
  • [ˈrendə]
  • v.给予
  • To give or make available,provide
 17. furnish
  • [ˈfəːniʃ]
  • vt. 供应,提供
  • 装备,布置
 18. hasten
  • [ˈheisn]
  • v.促进,加速
Author
a1967c
ID
21662
Card Set
20-Crossing_the_Great_Divide
Description
English Textbook Vocabulary with Chinese translation
Updated