14-On_the_Federal_Constitution

 1. confess
  • [kənˈfes]
  • v. 承认
  • ,坦白,忏悔
 2. apt
  • [æpt]
  • 易于...的
  • Having a natural tendency
 3. sect
  • [sekt]
  • n.教派,派系.
 4. wherever
  • [ʰwɛərˈɛvər]
  • adv.无论那里
 5. so far
  • [səu faː]
  • 迄今为止
  • To a limited extent
 6. dedication
  • [ˌdediˈkeiʃən]
  • n.供奉仪式
  • A rite or ceremony of dedicating
 7. doctrine
  • [ˈdɔktrin]
  • n.教义
 8. infallible
  • [inˈfæləbl]
  • 无误的
 9. tho
  • [ðəu]
  • adv.(=though)虽然
 10. sentiment
  • [ˈsentimənt]
  • n.感想
 11. despotism
  • [ˈdespətizəm]
  • n.专制
 12. counsel
  • [ˈkaunsəl]
  • n.协商
 13. confounded
  • [kənˈfaundid]
  • 不知所措的;傻眼了
  • Confused; befuddled
 14. hereafter
  • [hiərˈæftər]
  • adv.此后,将来
 15. consent
  • [kənˈsent]
  • v.同意
  • To give assent
 16. sacrifice
  • [ˈsækrifais]
  • v. 献祭
 17. syllable
  • [ˈsiləbl]
  • n.音节
  • A unit formed by a vowel,diphthong,or syllabic consonant alone.
 18. constituent
  • [kənˈstitjuənt]
  • n.立宪(会议)
 19. objection
  • [əbˈdʒekʃən]
  • n.反对
  • The act of objecting.
  • A statement presented in opposition. 反对的话,异议
 20. partizan
  • [paːtəˈzən]
  • n.党派,派别
  • equal to partisan
 21. salutary
  • [ˈsæljuˌtəri]
  • 有益的,有利的
 22. posterity
  • [pɔsˈteriti]
  • n.子孙,后裔
  • Future generations
 23. infallibility
  • [inˌfæləˈbiliti]
  • n.绝无错误
 24. manifest
  • [ˈmænifest]
  • 明显的
  • apparent
 25. unanimity
  • [ˈjuːnəˈnimiti]
  • n.(全体)一致
 26. instrument
  • [ˈinstrumənt]
  • n.法律文件
  • A legal document.
Author
a1967c
ID
21656
Card Set
14-On_the_Federal_Constitution
Description
English Textbook Vocabulary with Chinese translation
Updated