09-Sinners_in_the_Hands_of_an_Angry_God

 1. misery
  • [ˈmizəri]
  • n.悲惨,苦恼
 2. brimstone
  • [ˈbrimstəun]
  • n. 硫黄
 3. abroad
  • [əˈbrɔd]
  • 广泛的地
 4. pit
  • [pit]
  • n.竖坑,深渊
 5. glow
  • [gləu]
  • v.发光,发热
 6. wrath
  • [ræθ,rɑθ]
  • n.愤怒
 7. gape
  • [geip]
  • v.张大嘴;打呵欠
 8. pleasure of God
  • [ˈplɛʒər]
  • 上帝的意愿
 9. constitution
  • [ˌkɔnstiˈtjuːʃən]
  • n.体质,体格
 10. preservation
  • [ˌprizəˈveiʃən]
  • n.维持,保存
 11. wickedness
  • [wikidnis]
  • n. 邪恶,不道德
 12. lead
  • [liːd]
  • n. 铅
 13. tend
  • [tend]
  • v.趋向
 14. swiftly
  • [swiftli]
  • 很快地,即刻地
 15. descend
  • [di'send]
  • vi.下来,下降
  • 遗传(指财产,气质,权利),突击,出其不意的拜访
 16. plunge
  • [plʌndʒ]
  • v.投入,跳进,陷入
 17. gulf
  • [gʌlf]
  • n.深壑,深渊
  • 海湾
 18. prudence
  • [ˈpruːdəns]
  • n.谨慎
 19. contrivance
  • [kən'traivəns]
  • n.机灵,独创性
 20. righteousness
  • ['raitʃəs'nis]
  • n.正直,正义
 21. web
  • [web]
  • n.蜘蛛网
 22. sovereign
  • [sɔvrin]
  • 无上的,至尊的
  • 君主,主权独立的
 23. spew
  • [spju]
  • v.喷出,喷涌
 24. subject
  • [ˈsʌbdʒikt]
  • v.征服,使屈从于...
 25. restraining
  • [ri'streiniŋ]
  • 阻止的,抑制的
  • ,限制或约束,剥夺
 26. rough
  • [rʌf]
  • 狂暴的,粗糙的,粗略的
 27. fury
  • [fjuəri]
  • n.暴怒
 28. whirlwind
  • [ˈ(h)wəːlwind]
  • n.旋风
 29. chaff
  • [tʃaːf]
  • n.谷壳
  • ,戏弄
 30. outlet
  • [ˈautlet]
  • n.出水渠道
 31. course
  • [kɔːs]
  • n.行程
 32. work
  • [wəːk]
  • n.行为
 33. hitherto
  • [hiðə'tuː]
  • 至今,untill now
 34. vengeance
  • ['venʒəns]
  • n.复仇,报仇
 35. treasure up
  • [ˈtrɛʒər]
  • v.珍藏,积攒
 36. waxing
  • [wæksiŋ]
  • n.渐满,增加
 37. floodgate
  • [ˈflʌdgeit]
  • n.水闸
 38. fiery
  • [ˈfaiəri]
  • 猛烈的
  • 火焰的,燃烧的
 39. fierceness
  • [fiəsnis]
  • n.暴躁
 40. inconceivable
  • [ˌinkənˈsiːvəbl]
  • 不能想像的
 41. omnipotent
  • [ɔmˈnipətənt]
  • 全能的
 42. stout
  • [staut]
  • 健壮的
 43. sturdy
  • [stəːdi]
  • 强健的,坚固的
 44. withstand
  • [wiðˈstænd]
  • v.低档
 45. endure
  • [inˈdjuə]
  • v.忍受
 46. creature
  • [ˈkritʃər]
  • n.活物,创造物
 47. shadow
  • [ˈʃædəu]
  • n.庇护,隐蔽
 48. abhor
  • [əb'hɔː]
  • vt. 痛恨
 49. abominable
  • [ə'bɔminəbl]
  • 令人憎恶的
 50. venomous
  • ['venəməs]
  • 分泌毒液的
 51. serpent
  • ['səpent]
  • n.妖蛇
  • in a mythic or religious context,signifying a snake.
 52. furnace
  • ['fənis]
  • n.火炉
 53. incense
  • [in'sens]
  • v. 激怒
 54. slender
  • [ˈslendə]
  • 纤细的
 55. divine
  • [di'vain]
  • 神启的
 56. singe
  • [sindʒ]
  • v. 烧焦
 57. asunder
  • [əˈsʌndə(r)]
  • 成碎片地
 58. interest
  • [ˈintərist]
  • v.权利,权益
 59. mediator
  • [ˈmidiˌeitər]
  • n.中保,仲裁人
 60. lay hold of
  • [lei həud əf]
  • 抓住
 61. induce
  • [inˈdjuːs]
  • v.劝告,激发,促使
 62. spare
  • [spɛə]
  • v.宽恕,使免遭
 63. behold
  • [biˈhəuld]
  • v.视察
 64. ineffable
  • [inˈefəbl]
  • 难以言词的
 65. extremity
  • [ iksˈtremiti]
  • n.困境
 66. torment
  • [tɔːˈmənt]
  • n.折磨,刑罚
 67. disproportion
  • [disprəpɔʃən]
  • v不均衡
 68. gloom
  • [gluːm]
  • n.阴暗
 69. compassion
  • [kəmˈpæʃən]
  • n.同情,怜悯
 70. forbear
  • [fɔːˈbɛə]
  • v.断念,停止
  • resist抵制
 71. lighten
  • [ˈlaitn]
  • v.减轻
 72. moderation
  • [mɔdə'reiʃən]
  • n.适度
 73. stay
  • [stei]
  • v.停止
 74. regard
  • [riˈgɑrd]
  • n.尊重,考虑
 75. welfare
  • [ˈwelfɛə]
  • n.福利,安康
 76. lest
  • [lest]
  • conj.以免,以防
 77. encouragement
  • [inˈkʌridʒment]
  • n.勇气
 78. lamentable
  • ['læmətəbl]
  • 悔恨的
 79. dolorous
  • [ˈdɔlərəs]
  • 悲痛的
 80. shriek
  • [ʃriːk]
  • v.尖声叫喊
 81. in vain
  • [in vein]
  • 徒然
 82. vessel
  • [ˈvɛsəl]
  • n.容器,器皿
 83. majesty
  • [ˈmædʒəsti]
  • n.权威
 84. terribleness
  • [ˈterəbl]
  • n.骇人,可怕
 85. magnify
  • [ˈmægnifai]
  • v.扩大,放大
 86. presence
  • [ˈprɛzəns]
  • n.存在
  • ,势力,地盘
 87. adore
  • [əˈdɔr]
  • v.崇拜
 88. exquisite
  • [ˈɛkskwizit]
  • 强烈的,剧烈的
 89. long
  • [lɔŋ]
  • n.长时间
 90. swallow up
  • [ˈswɔləu ʌp]
  • 淹没,耗尽
 91. amaze
  • [əˈmeiz]
  • v.迷惑
  • 惊异
 92. deliverance
  • [diˈlivərəns]
  • n.释放
 93. mitigation
  • [miti'geiʃən]
  • n.减缓
 94. dismal
  • [ˈdizməl]
  • 凄凉的
 95. congregation
  • [kɔngri'geiʃən]
  • n.集会
 96. sober
  • [ˈsəubə]
  • 有节制的,稳重的
  • 清醒的,冷静的
  • self-restraint
 97. damnation
  • [dæmˈneiʃən]
  • n.永灭,定罪
 98. slumber
  • [ˈslʌmbər]
  • v.睡眠,睡眠
 99. heretofore
  • [hiətu'fɔː]
  • 此时以前
 100. past all hope
  • [pæst ɔːl həup]
  • 没有任何希望,不可挽救
 101. salvation
  • [sælˈveiʃən]
  • n.拯救,救助
 102. wherein
  • [(h)wɛərˈin]
  • 在…期间
  • During which
 103. flock
  • [flɔk]
  • v.群集
 104. lately
  • [ˈleitli]
  • 不久前,最近
 105. rejoice
  • [ri'dʒɔis]
  • v.欣喜
 106. pine
  • [pain]
  • v.消瘦,憔悴
 107. perish
  • [ˈperiʃ]
  • v.消亡,枯萎
 108. mourn
  • [mɔːn]
  • v.哀悼
 109. howl
  • [haul]
  • v.嚎哭
 110. vexation
  • [vek'seiʃən]
  • n.烦恼
 111. Sodom
  • [sɔdəm]
  • 罪恶之地
  • 因罪恶和腐败而闻名的地方
 112. ahaste
  • [ə'heist]
  • v.赶快
Author
a1967c
ID
21651
Card Set
09-Sinners_in_the_Hands_of_an_Angry_God
Description
English Textbook Vocabulary with Chinese translation.
Updated