NLP SoM

The flashcards below were created by user erikharald on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur behandlar människan primärt information för att göra den hanterbar?
  Genom deletion, distortion och generalization.
 2. Vad saknas ofta i kommunikation?
  En förmedling av den avsikt kommunikatören tror sig förmedla.
 3. Vad bör du tänka på när du använder metamodellen?
  Att inte göra den förhörsartad, bygga rapport och bemjuka ditt uttryckssätt.
 4. Vad är det primära målet med metamodellen respektive miltonmodellen?
  Metamodellen: Att nå ökad specificitet.

  Miltonmodellen: Att inducera trans, och kommunicera med det undermedvetna.
 5. Vad är en nominalisering, och hur hanterar man en oönskad sådan?
  När man gör ett substantiv av ett verb.

  Kan kontrolleras med "går det att lägga i en skottkärra"-testet.

  Oönskade nominaliseringar behandlas genom att återvandla dem till processord, till verb. '

  "Jag är deprimerad"

  "Vad är det du gör som deprimerar dig?"

  Ofta kan det vara vettigt att använda metamodellen för att nå de egentliga processerna bakom den process som gett namn till nominaliseringen.

  Till exempel beror tillståndet "depression" ofta på ett antal processer som bygger upp processen "deprimerande".
 6. Om du blir ombedd att göra eller inte göra någonting, och du inte
  håller med om att det är en bra idé, eller vill veta orsakerna bakom, hur ska du kommunicera detta på ett bra sätt?
  • Genom att fråga
  • "vad med x skulle vara ett problem?" eller
  • "på vilket vis är det ett problem om jag inte gör det?" eller
  • "vad skulle hända om det inte blev av?".

  Du använder metamodellen för att nå orsakerna bakom, få dem att förstå helheten, samt kommunicera dina verkliga avsikter.
 7. Grekerna kallade ord för kommunikation "rhema", och ord vi använder för att tänka, identifiera, resonera för "logos". Vad var speciellt med logos?
  Logos ansågs av vissa som den princip genom vilket allting var förenat, och allt naturligt förlöpte.

  Enligt Philo var logos istället som en budbärare mellan den ultimata verkligheten och den värld vi förnimmer i det mänskliga livet.
 8. Vad kan ett samtal göra mer än att återspegla våra förnimmelser?
  • Skapa eller förändra våra förnimmelser.
  • Genom till exempel andrainfallsvinklar.

  Det är en av de saker som gör språk så viktigt, och kraftfullt om man förstår det djupare.
 9. Vad delar språket i själva verket med alla våra sinnen?
  Vårt nervsystem!
 10. Vad, menade Aristoteles, var förhållandet mellan ord och upplevelse?
  Orden, och hur vi uttrycker dem, kan skifta från människa till människa, men vi upplever egentligen alla samma sak, och det i sin tur beror på att allting har en essens.

  Det är Aristotelisk logik, och den är inte helt funktionell i alla sammanhang.
 11. Vad, menar Bandler och Grinder i "The Structure of Magic", är de två sätt vi använder språk på?
  1) För att representera våra upplevelser - tänka, fantisera, namnge, inre dialog

  2) För att kommunicera våra upplevelser och de program och modeller vi byggt till varandra - tala, diskutera, skriva, lära, sjunga
 12. Vad, menar Dilts, är essensen i namnet Neuro Linguistic Programming?
  Funktionen hos vårt nervsystem (neuro) är intimt sammanvävd med vår förmåga till språk (linguistic), och neurologiska och verbala mönster utgör de strategier (programming) genom vilka vi organiserar och styr vårt beteende.

  Nervsystem och språk bildar strategier som ger beteende.
 13. Nämn ett gemensamt drag hos mönster med förmågan att vända om hela liv.
  De förorsakar en dramatisk förändring i åskådningen, och grundstenarna till de beliefs som ligger bakom åskådningen.
 14. Nämn ett oväntat sätt att desarmera en laddad situation.
  Icke-konfrontativ humor.
 15. Vad vore livet utan språket?
  Du tänker i språk, du lär dig genom språk, du kommunicerar genom språk, du gör människor ledsna och glada genom språk, du avvisar och bekräftar möjligheter med språk, du gör de flesta av dina val via språk.

  Det vore mycket annorlunda, i sanning jag säger dig.
 16. Vad anser Dilts kan vara svårt att ta till sig ur många framställningar av Sleight of Mouth?
  De underliggande strukturerna bakom mönstren, eftersom ord är abstrakta representationer av vad som egentligen avses.
 17. Ibland finner vi oss i en olustig situation för att vi är isolerade med en annan människa, frivilligt eller halvfrivilligt, och inte har något att prata om fastän vi känner att vi "borde". Vad kan vara bra att prova med då?
  1) Bygg rapport, det kan lösa allt i sig självt. Om den andra personen är i ett negativt state, försök future pacea dem.

  2) Pröva med 36Q-style questions, eller ännu hellre state elicitations. Either-Ors är bra också för att engagera och hålla igång med minimal effort. "who would you rather do.."

  3) Låtsas att de inte är där :-)
 18. Vad är sant om vårt språk i förhållande till våra upplevelser?
  Vårt språk är begränsat i sin förmåga att beskriva hela upplevelser, och detaljerna i dem. Enter generalisation och ambiguity.
 19. Vad var Korzybskis mål för människor i förhållande till deras reaktion på en upplevelse?
  Att de skulle kunna fördröja sin omedelbara reaktion, medan de letade efter de uttryck som skulle kunna göra rättvisa för just denna unika upplevelse.
 20. [Humorous] If your thinking has created a problem, what is a safe bet?
  That more of the same kind of thinking won't solve it.
 21. Ingen map of the world är den enda rätta. Men vilka typer av modeller över den generella upplevelsen är de mest framgångsrika?
  De som ger flest valmöjligheter och perspektiv!
 22. Vilka tre huvudsakliga connectorord framear enviss del av ett statement framför en annan delav samma statement?
  But, and och even though eller Men, och, trots att/fast än

  But ger fokus på den senare delen av uttrycket, and lika fokus på bägge delar, och even though mer fokus på första delen. Det är en av anledningarna till att "but"/"men" inte funkar någe bra om du har invändningar mot någon.

  And funkar bättre, då både din invändning och den du interagerar meds invänding får lika emfas.

  "it is sunny today but/and/even though it will rain tomorrow"
 23. Många människor negerar den positiva sidan av sina upplevelser med ett connectorord. Hur och vad?
  Genom att tänka eller t.o.m säga t.ex; "jag är lycklig idag BUT/MEN jag vet att jag snart är ledsen igen."Så mycket bättre då att säga; "jag är lycklig idag, även om jag snart är ledsen igen"
 24. Connectorord är en metod för att framea ett statement så att utvalda delar betonas. Hur gör du detsamma med sekvensmodulering?
  • Till exempel;
  • "Jag kan få allt jag vill ha,om jag jobbar hårt nog"
  • kommer lägga meremfas på motivationen, att få allt du vill ha.

  • "Om jag jobbar hårt nog, kan jag få allt jag vill ha"
  • kommer lägga mer emfas på att jobba hårt, vilket troligen inte är någon större motivation.
 25. Vad bör du alltid köra dina tankar genom för att springa cirklar runt resten av mänskligheten med ljusets hastighet?
  De fyra kartesiska kvadranterna.

  • Statement: Erik is driving
  • Inverse: Erik is not driving
  • Converse: Not Erik is driving
  • Non mirror image reverse: Not Erik is not driving
 26. Hur kan man definiera en "frame"?
  Ett generellt fokus eller en riktning som ger en övergripande kanalisering av tankar och handlingar i en interaktion, och som etablerar gränserna för vad interaktionen ska innefatta.

  En frame kan också förändra betydelsen av en redan skedd interaktion/händelse.
 27. Ge några exempel på frames?
  *Time frame - kan agera på många nivåer. Dels utifrån hur vi tolkar händelsen; den kan till exempel ha en enorm innebörd den dagen det skedde, men tjugo år senare sett mot bakgrunden av en livstid kan samma händelse vara helt trivial. Ett annat sätt är att tidsbegränsa en händelse. Om vi tillåter oss fem minuter eller fem dagar till en aktivitet eller interaktion, kommer det ge helt väsenskilda möjligheter, val, och utfall.


  *Outcome frame - där varje aktivitet, interaktion, information eller händelse inom framen vägs mot en bestämd outcome, och enbart mot den. Kan ske i stort som smått, till exempel om vi spelar ett pianostycke kan varje klaviaturtryck vägas mot om den på ett förtjänstfullt sätt bidrog till stycket som vi avsåg det spelas. Och i ett större perspektiv kan varje enskild handling vi företar oss vägas mot de livsmål vi har; till exempel att skapa lycka, njutning, insikt eller befrielse.


  *Problem frame - där varje händelse vägs mot vad som är bestämt fel eller man inte vill uppnå. Polisväsendet till exempel, samt många andra statliga och kommunala instanser, verkar nästan enbart inom en problem frame. Och många människor lever hela liv i en problem frame. En problem frame lägger fokus på problemet, och är således inte optimalt för att hitta lösningar, även om det kan vara bra för att hitta orsaker.


   *As if frame - En frame där man agerar som man redan nått en outcome man i själva verket önskar nå. Fake it in order to make it.


  *Feedback vs failure frame - En frame där alla misslyckanden behandlas som oändligt värdefulla budskap om hur vi ska justera vårt agerande för att nå vår outcome.
 28. Vad bör du fråga dig själv i en outcome frame?
  • - Vad vill jag ha?
  • - Hur kan jag få det?
  • - Vilka resurser har jag tillgängliga?

  När man håller det eftersökta tillståndet som sitt fokus, kan man ofta hitta lösningar även om problemtillståndet inte är helt utrett.
 29. Hur kan man hantera det om man själv utsätts för, dras in i, eller vill hjälpa någon ur en problem frame?

  Och vad är det egentliga problemet med en problem frame(ha)?
  Försök omvandla den till en outcome frame. Vad är det de är ute efter som gör att de ser det här som ett problem?

  Kan bli riktigt intressant ibland, särskilt med den småsinthet man kan hitta på en arbetsplats, till exempel.

  Nackdelen med en problem frame är att den lägger fokus på det man vill undvika. Och det kommer föra båda tankar och handlingar just dit. Det är inte en optimalt funktionell metod, helt enkelt.
 30. Vad anser Dilts kan vara en av de mest fundamentala orsakerna till varför vi ska applicera Sleight of Mouth-patterns?
  För att hjälpa människor att skifta frames;

  • 1) Från problem frame till outcome frame
  • 2) Från failure frame till feedback frame
  • 3) Från impossibility frame till as if frame
 31. "Another outcome" är ett SoM-pattern. Vad går det ut på?
  Att skifta en persons outcome så att ett omdöme eller en generalisering negeras eller förstärks.

  Till exempel kan en person vara missnöjd efter att ha gjort en övning, och inte nått de resultat som utlovats.

  Personens outcome har varit; "göra övningen perfekt och uppnå exakt de utlovade resultaten" vilket kommer göra allt mindre än det till ett misslyckande.

  Om vi istället skiftar outcomen, redan innan, till "experimentera med en övning och utforska, upptäcka och kanske lära sig något nytt", så kan det i princip inte bli ett misslyckande.

  Eller så kanske vi har en outcome att "klara av uppgiften", vilket i sin tur etablerar en frame för lyckat eller misslyckat.

  Om vi skiftar outcome till "Reagera mot de utmaningar kommer, med de resurser vi har tillgängliga och utan att begå våld mot oss själva", så kan vi i princip inte misslyckas.

  Även om vi ingrainat dem djupt i våra neurala nätverk, så har vi ofta medvetet en gång beslutat oss om våra outcomes.
 32. "Change frame size" är ett SoM-pattern. Vad går det ut på?
  Att förstora eller förminska frame sizen, vilket ger allt däri en annan innebörd. Ett fans brinnande känsloyttringar under en avgörande match, har ringa betydelse för någon som inte är sportintresserad, eller kanske till och med för fanet när laget är nedlagt, han själv är sjuk och ligger för döden.

  Att ändra frame size är inte bara en fråga om att ändra time frame-delen, utan det kan även vara att expandera framen till att omfatta hela personens familj istället för bara individen, eller till och med hela mänskligheten.

  Det skiljer sig från "Another outcome" på så vis att man kan behålla samma outcome, alltså vad man är ute efter (hälsa, trygghet, lycka), men ändra perspektivet i vilket man är ute efter det (hälsa nu eller hälsa om 10 år? hälsa för mig eller hälsa för hela min familj? hälsa som i fri från sjukdomar eller hälsa som i überman?)

  Det vi primärt skiftar är: tid, omfattning(personer och ting) samt perspektiv.
 33. Vilka SoM-pattern känner du till?
  *Another outcome

  *Change frame size

  *Intention

  *Redefining

  *Model of the world

  *Chunking down

  *Chunking up

  *Analogy
 34. Vad är context reframing inom NLP?
  Insikten att varje beteende är användbart inom någon kontext.

  Regn är till exempel välkommet vid torka, men inte vid ett utomhusbröllop om sommaren.

  Det gör att vi lägger fokus på hur vi kan hantera beteendet på skickligast sätt, istället för att förbanna beteendets existens och vår otur att utsättas för det.

  Negativa responser tenderar också att bibehålla eller t.o.m eskalera problembeteenden i interaktionen mellan människor, där skuldbeläggande kan skapa en polaritetsrespons.
 35. Vad är content reframing inom NLP?
  Samma content kan ha olika betydelse beroende på perspektiv.

  Man kan till exempel leta avsikten bakom en persons yttre beteenden, genom att hitta den *positiva avsikten*/metaoutcomen.

  En viktig grundsten i NLP är att separera Självet från beteendet, eller uttryckt annorlunda: avsikten från beteendet.

  Sålunda är det mer produktivt och ger bättre ekologi att tilltala och möta avsikten snarare än beteendet den gett upphov till.

  Till exempel kan vi då hitta andra beteenden som skulle uppfylla metaavsikten lika väl, men ha mindre problematiska biverkningar.
 36. Hur kan du använda de kartesiska koordinaterna för att ruminera över skiftande outcomes?
  • Statement: Om x vad händer?
  • Inverse: Om x vad händer inte?
  • Converse: Om inte x vad händer?
  • Non-mirror image reverse: Om inte x vad händer inte?

  Detta kan ge överlappande svar, men även 4 helt unika svar och kan bredda en snäv tankebana.
 37. Från vilka frames tenderar respektive the Dreamer, the Critic och the Realist att agera?
  • Critic - Problem/Failure
  • Dreamer - As if
  • Realist - Outcome/Feedback
 38. En Critic tenderar att leverera generaliserade statements med vilka man bara kan a) hålla med eller b) inte hålla med.

  I värsta fall kan en Critic attackera någon på ett personligt plan(ad hominem).
  Critics tenderar också att tala i negationer, om vad man vill undvika.
  Vad är ett sätt att hantera just den biten?
  Att söka den positiva avsikten, så att man kan omformulera kritiken till en outcome frame.

  "Det här är alldeles för stressigt"

  "Så vad du säger är att innan vi kan genomföra det här måste vi hitta ett sätt att bli bekväma och avslappnade?"
 39. Efter att ha hittat en positiv avsikt i en Critics generaliserande negerande statement, kan vi omformulera den så att vi kan svara mer än bara "ja/nej". Hur?
  Vi använder den positiva avsikten till att göra om kritikerns statement till en fråga;

  • "Det blir för dyrt"
  • "Jag håller med om att vi måste fråga oss själva: -hur ska vi göra för att ha råd med det här?"

  Vilket i sin tur öppnar upp för möjligheten att föredra de planer man har.
 40. Vilken typ av frågor tenderar att vara mer utilitaristiska än "varför?" ?
  • "Hur?" ,
  • orsakerna är subjektiva och hur leder därtill mot en outcome.

  • Även buddhan sa att om man blivit skjuten med en giftpil är det visare att först fråga, "hur överlever jag det här?" än
  • "vem sköt mig? med vilken sorts pil? varför sköt han mig?"
 41. Vilken 3-stegsprocess kan vi använda för att förvandla kritiker till rådgivare?
  1) Vad är deras kritik?

  2) Vad är den positiva avsikten bakom den kritiken?

  3) Vilka HUR?-frågor behöver ställas med hänsyn till den positiva avsikten?
 42. Vad är innebörden av SoM-mönstret "Redefining"?
  Att byta ut ett ord i ett statement till något liknande men som för med sig andra konnotationer.

  "I'm in so much pain"

  "Where are you experiencing this disCOMFORT?"

  "Det där är så himla dyrt"

  "Jag respekterar att det är viktigt för dig att det du köper är prisvärt"

  Redefining öppnar upp nya kanaler för tänkande och interaktion.
 43. Vad är innebörden av SoM-mönstret "Intention"?
  Att rikta en persons uppmärksamhet mot avsikten bakom deras statement.

  • "Du är ett hjärtlöst svin"
  • "Jag respekterar att du vill undvika att såras av mig, eller att jag sårar andra"

  • "Vad tittar du på, jävla horunge?"
  • "Jag tror att din avsikt egentligen är att du vill slåss med mig, men det vore inte mycket till fight, jag är ensam och ni är fyra. Dessutom har ni redan visat er makt genom att göra mig rädd och få mig att vilja gå härifrån."
 44. One-word reframing är ett exempel på SoM "Redefining". Vad innebär det och till vilken nytta är det?
  • Ett ord byts ut som saknar en del konnotationer man vill komma ifrån.
  • Allt PK-språk är exempel på one-word reframing, och också ett bra exempel på hur effektivt det kan vara.

  Vi kan tillexempel använda det för att mjuka upp kritik vi ger till oss själva eller andra, eller för att vända betydelsen av ett statement någon annan gör.

  Ett skinande exempel ger Bertrand Russell;

  I am righteously indignant, you are annoyed, he is making a fuss about nothing

  I have reconsidered it, you have changed your mind, he has gone back on his word

  I made a genuine mistake, you twisted the facts, he is a damned liar

  I am compassionate, you are soft, he is a push-over
 45. Vad går SoM-patternet "Model of the world" ut på?
  Att ta second position, se ur deras ögon.
 46. Vad innebär det att ta en "second position"?
 47. Att reframea utifrån en annan model of the world. Det vill säga, att kliva i någon annans skor och se det hela ur deras synvinkel.
 48. En del i reframing är att re-chunka ett statement eller delar/förutsättningar för det. Hur chunkar vi?
  Chunka upp - "vad är detta ett exempel på/en form av?"

  Chunka ned - "vad specifikt?"

  Chunka lateralt - "vad är andra exempel på detta?"
 49. Vad är en "universal quantifier" och hur hanterar man dem?
  • Ord som "alltid", "aldrig", "alla", "inga", "enbart".
  • En universal quantifier chunkar upp ett statement så det blir rejält generaliserande.

  Om vi vill bemöta det, kan vi bara lägga till ett frågetecken: "alltid?", "alla?" eller ställa "hur?"-frågor.
 50. Förklara SoM "Chunking up".
  I "Chunking up" generaliserar vi en del av eller ett helt statement, vilket kan ge nya perspektiv på vad det egentligen kommunicerar.

  Inlärning är ett exempel på flexibilitet/anpassning.

  Har en person med inlärningssvårigheter också anpassningssvårigheter? Evolutionssvårigheter?
 51. Förklara SoM "Chunking down".
  I "Chunking down" får vi ett bredare perspektiv över en generalisering genom att lägga fokus på beståndsdelarna däri.

  Om en människa har "inlärningssvårigheter", har hon alltså koncentrationssvårigheter, inputsvårigheter, tolkningssvårigheter, minnessvårigheter, genomförandessvårigheter?
 52. SoM "Intention", SoM "Analogy" och SoM "Redefining" innehåller element av chunkning. Hur?
  I "Intention" försöker vi hitta den högre positiva avsikten, vilket görs genom att chunka upp.

  Vad är beteendet eller yttrandet ett exempel på eller en form av?

  I "Redefining" chunkar vi ofta lateralt eller nedåt, genom att hitta ett annat exempel på ungefär samma sak(lateralt), eller definiera om ett statement utifrån en av dess beståndsdelar(nedåt).

  I "Analogy" chunkar vi lateralt.
 53. Vad är "punctuation" i NLP?
  Hur en individ delar upp en upplevelse i meningsfulla varseblivningar.

  Fungerar på liknande vis som lingvistisk punktuering gör.

  Punctuation isåväl lingvistik som upplevelser i stort är avgörande för vilken frame som etableras, och därmed för hela upplevelsens innebörd.
 54. Vad menas med "terapeutiska metaforer"?
  Man etablerar isomorfismer mellan klientens situation och en annan, reell eller fiktiv situation. Det kan ge klienten nya perspektiv och aktivera hans eller hennes resurser.
 55. Vad sa Gregory Bateson om induktiv, deduktiv och abduktiv logik?
  Att vi tänker för mycket genom induktiv och deduktiv logik, och att mer av abduktiv logik kan leda till en större kreativitet.

  Han menade att induktiv och deduktiv logik fokuserade på objekt (1 gråsiska) och kategorier (fåglar).

  Abduktiv logik har istället mer fokus på strukturer (näbbar och fjädrar) samt släktskap (både fåglar och bläckfiskar har näbbar).
 56. Förklara skillnaden mellan induktiv, deduktiv och abduktiv logik
  Induktiv - Chunka upp. This one has feathers and a beak, and so does this one. We'll call them "birds".

  Deduktiv - Chunka ned. All birds have feathers and beaks. This one is a bird. Thusly, it has feathers and a beak.

  Abduktiv - Chunka lateralt. All birds have beaks, squids have beaks, therefore birds are squids.
 57. Förklara SoM "Analogy"
  Man chunkar lateralt, hittar metaforer och liknelser som reframear ett statement till något mer kongruent med vår avsikt.

  • "Den är så vek"
  • "Den är så formbar"
 58. Vad innebär det att ge någonting "mening"?
  Att ge extern eller intern data någon betydelse utifrån våra inre program, våra maps of the world.

  Mening är en funktion av förhållandet mellan karta och omvärld.
 59. Ett mycket begränsat program för en viss typ av data ger en --
  Mycket begränsad mening. Och upplevelsen får en väldigt specifik betydelse.

  Därmed inte sagt att meningen inte får väldigt stor betydelse för våra metaprogram.

  Bara att tolkningsutrymmet är mindre.
 60. Vilka faktorer påverkar vilken mening vi ger till upplevelser?
  *Vilka sinnen som engageras och submodaliteterna

  *Kontexten, sammanhanget i vilket det sker

  *Frame-ningen

  *Vårt antagande om ev. avsikt bakom ett skeende

  *På vilket sett vi mottar datan, dels vilka av våra egna sinnen som tar emot, men också hur det framförs till oss. (mediet/kanalen, kan även vara sådant som tonfall vid verbal kommunikation)
 61. Vad kan ett skifte i värderingar och uppfattningar omedelbart göra med vår livserfarenhet?
  Ändra dess innebörd för oss, dess mening.
 62. Vad är värderingar och vad är de en primär källa till för många människor?
  Värderingar är de principer, kvalitéer eller entiteter vi tillskriver ett egenvärde.

  För många människor är värderingar en primär källa till motivation.
 63. Hur påverkar värderingar våra upplevelser?
  Varje upplevelse vägs mot de värderingar vi har. Är trygghet en av våra främsta värderingar, kommer vi väga varje upplevelse utifrån om den hotar vår trygghet eller ökar den.
 64. Vad är skillnad mellan Criteria och values?
  Värderingar speglar vad vi önskar och vill ha, kriterier är de standarder och beviskrav vi har för att ta beslut och göra bedömningar.

  Sålunda är värderingar en typ av kriterier, de standarder och beviskrav vi vill ha för att något ska kännas "rätt" och "kongruent".
 65. Hur kan man hantera en upplevd konflikt i values med SoM-Redefining? Och vad kallar man det konceptet?
  Genom att reframea de två värderingarna så att de ligger närmre varandra.

  T.ex kan customer service och increased profits verka ligga ganska långt ifrån varandra, men om vi reframear customer service till "satisfied customers" och increased profits till "less customer returns of products", ligger de istället mycket närmre varandra.

  Kallas "Chaining Criteria and Values", och är en lateral chunkning.
 66. Vad är "Criterial equivalences"?
  De specifika och observerbara bevis människor använder för att bedöma om ett visst kriterie har uppfyllts.

  De kan ofta vara icke-lingvistiska och omedvetna.
 67. Hur kan vi chunka ner för att definiera "criterial equivalences"?
  Genom att fråga "hur vet du att.."och elicitera verklighetsstrategin hos en människa.

  Om vi vet varför de accepterar x men inte y, kanske vi kan representera y på ett liknande sätt som x och sålunda få det att kännas mer kongruent med deras värdegrund.
 68. Vad är en "Hierarchy of values/criteria"?

  Vad har de för inverkan på mänsklig interaktion?
  Den inbördes ordning en människa har bland sina prioriteringar som de applicerar för att veta hur de ska respondera på en event.

  Om eventet engagerar flera olika values till exempel, vilket ligger högre i hierarkin, dvs har större betydelse för oss.

  Olika hierarchy of criterias är ofta en orsak till varför vi inte kommer överens, och liknande HoC är ofta en orsak till kompabilitet.
 69. Hur eliciterar man en hierarchy of values/criteria?
  Främst genom counterexamples;

  1) Vad skulle få dig att prova en ny upplevelse? - Rolighet, kreativitet, utveckling

  2) Vad skulle få dig att sluta med den nya upplevelsen även om den var rolig, kreativ och utvecklande? - Den riskerade att göra mig sjuk och svag (hälsa)

  3) Vad skulle få dig att göra den ändå? - Den fick mig att känna att jag nådde en djupare insikt (visdom)

  4) Vad skulle få dig att sluta trots det? - Den var direkt dödlig (liv)

  5) Vad skulle få dig att göra den ändå? - Den gav mig den slutgiltiga UPPLYSNINGEN (transcendens)

  Sålunda blir hierarkin transcendens,liv,visdom,hälsa,rolighet.

  Ett annat sätt är att fråga;

  1) Vad skulle få dig att prova en ny upplevelse? - Rolighet

  • 2) Vad skulle få dig att prova dito även om den saknade rolighet?
  • - Den var utvecklande.

  Sålunda blir hiearking utveckling, rolighet
 70. Hur kan vi använda hierarchy of criteria somett SoM-pattern?
  Genom att elicitera kriterierna för en generalisering, identifiera högre värderade kriterier t.ex genom counterexamples, och tala till de kriterierna istället.

  Alternativt, bara hitta de kriterier en människa kan agera utifrån, så vi vet vad vi har för alternativ.

  • HoC-patterns är en form av chunking up.
  • Och counterexamples är ett smart sätt att locka fram HoC, vilket annars kan vara svårare.
Author
ID
215087
Card Set
NLP SoM
Description
eh
Updated
Show Answers