Nowy dokument tekstowy.txt

 1. black sheep of the family
  czarna owca w rodz\inie
 2. (distant) relative
  (daleki) krewny
 3. godfather
  ojciec chrzestny
 4. godmother
  matka chrzestna
 5. great-aunt
  stryjeczna-cioteczna babka
 6. great-uncle
  stryjeczny/cioteczny dziadek
 7. half-brother
  brat przyrodni
 8. half-sister
  sostra przyrodnia
 9. husband-to-be
  przysz³y m¹¿\
 10. in-laws
  teœciowie
 11. nephew
  bratanek/siostrzeniec
 12. next of kin
  najbli¿szy krewny
 13. niece
  bratanica/siostrzenica
 14. offspring
  potomstwo
 15. only child
  jedynak
 16. siblings
  rodzeñstwo
 17. spoilt child
  rozpieszczone dziecko
 18. spouse
  ma³¿onek/ma³¿onka
 19. stepbrother
  przybrany brat
 20. stepfather
  ojczym
 21. stepmother
  macocha
 22. stepsister
  przybrana siostra
 23. wife-to-be
  przysz³a ¿ona
 24. adolescent
  nastolatek
 25. adolescence
  wiek dojrzewania
 26. adoptive parents
  rodzice adopcyjni
 27. biological parents
  rodzice biologiczni
 28. broken home
  rozbity dom
 29. children's home
  dom dziecka
 30. cohabiting couple
  para ¿yj¹ca w konkubinacie
 31. compel children (to do sth)
  zmuszaæ dzieci (do zrobienia czegos)
 32. extended family
  rodzina wielopokoleniowa
 33. family man
  rodzinny cz³oweik
 34. foster parents
  przybrani rodzice
 35. franetic pace of life
  szalone tempo ¿ycia
 36. household chores
  obowi¹zki/zajêcia domowe
 37. juggle work and home life
  godziæ pracê z ¿yciem domowym
 38. leave the children to their own devices
  zostawiæ dzieci samym sobie
 39. loving/dysfunctional family
  kochaj¹ca/ dysfunkcyjna rodzina
 40. nuclear family
  bliska rodzina (rodzice i dzieci)
 41. police children's behaviour
  nadzorowaæ zachowanie dzieci
 42. raise/bring up a child
  wychowywac dziecko
 43. rebel
  buntowaæ siê
 44. same-sex couple
  para tej samej p³ci
 45. single parent
  samotny rodzic
 46. upbringing
  wychowanie
 47. a strain on the family budget
  obci¹¿enie rodzinnego bud¿etu
 48. alimony
  alimenty dla zony/mê¿a
 49. breadwinner
  ¿ywiciel rodziny
 50. child maintenance
  alimenty na dziecko
 51. life insurance
  ubezpieczenie na ¿ycie
 52. pocket money
  kieszonkowe
 53. provide for one's family
  utrzymywaæ rodzine
 54. self-reliant
  samowystarczalny, niezale¿ny
 55. support one's family
  pomagaæ rodzinie finansowo
 56. will
  testament
 57. best man
  dru¿ba
 58. bouquet (of flowers)
  bukiet (kwiatów)
 59. bride
  panna m³oda
 60. bridesmaid
  druhna
 61. church wedding
  œlub koœcielny
 62. civil wedding
  œlub cywilny
 63. fiancé
  narzeczony
 64. fiancée
  narzeczona
 65. go on honeymoon
  jechaæ w podró¿ poœlubn¹
 66. groom
  pan m³ody
 67. honeymoon
  miesi¹c miodowy
 68. newlyweds
  nowo¿eñæy
 69. propose (to sb)
  oœwiadczyæ siê (komuœ)
 70. registrar
  urzêdnik urzêdu stanu cywilnego
 71. registry office
  urz¹d stanu cywilnego
 72. veil
  welon
 73. wedding ceremony
  ceremonia zaœlubin
 74. wedding reception
  wesele
 75. wedding ring/band
  obr¹czka œlubna
 76. white wedding
  tradycyjny œlub
 77. baptism
  chrzest
 78. cot
  ³ó¿eczko dziecêce
 79. expectant mother
  kobieta w ci¹¿y\
 80. maternity clothes
  ubranie ci¹¿owe
 81. maternity ward
  oddzia³ po³o¿niczy
 82. midwife
  po³o¿na
 83. nappy
  pieluszka
 84. bury
  pogrzebaæ
 85. coffin
  trumna
 86. cremation
  kremacja
 87. grave
  grób
 88. headstone
  nagrobek
 89. hearse
  karawan
 90. mourn
  op³akiwaæ
 91. mourning
  ¿a³oba
 92. urn
  urna
 93. wreath
  wieniec
 94. engagement party
  przyjêcie zarêczynowe
 95. First Communion
  Pierwsza Komunia Œwiêta
 96. hen party/night
  wieczór panienski
 97. housewarming party
  parapetówka
 98. name day party
  przyjêcie imieninowe
 99. stag night/party
  wieczór kawalerski
 100. a handful of true friends
  garstka prawdziwych przyjació³
 101. acquaintance
  znajomy
 102. circle of friends/acquaintances
  kr¹g przyjació³/ znajomych
 103. classmate/ workmate/ roommate
  kolega ze szko³y/pracy/ wspó³lokator
 104. close friend
  bliski przyjaciel
 105. colleague
  kolega z pracy
 106. ex-schoolmate
  by³y kolega ze szko³y
 107. fair-weather friend
  fa³szywy przyjaciel
 108. friend of a friend
  daleki przyjaciel, znajomy
 109. friend of the family
  przyjaciel rodziny
 110. mate/ buddy/ pal
  kumpel
 111. mutual friend
  wspólny znajomy
 112. social networking sites
  serwisy spo³ecznoœciowe
 113. travelling companion
  towarzysz podró¿y
 114. a friend in need is a friend indeed
  prawdziwych przyjaciól poznaje siê w biedzie
 115. a love-hate relationship
  burzliwy zwi¹zek
 116. be at each other's throats
  skakaæ sobie do gard³a
 117. be fond of sb
  mieæ do kogoœ s³aboœæ
 118. be on the same wavelenght
  nadawaæ na tej samej fali
 119. be sick to death of sth/sb
  mieæ kogoœ dosyæ\
 120. behave childishly
  zachowywaæ siê dziecinnie
 121. confide in sb
  zwierzaæ siê komuœ\
 122. date sb
  chodziæ z kimœ
 123. dump sb
  rzuciæ kogoœ/zakoñczyæ znajomoœæ
 124. find it easy to make friends
  ³atwo nawi¹zywaæ przyjaŸnie
 125. go down the aisle
  o¿eniæ siê/ wyjœæ za m¹¿
 126. good friends are hard to come by
  dobrzy przyjaciele to razdkoϾ
 127. hate the sight of sb
  nie cierpieæ kogoœ
 128. have a crush on sb
  podkochiwaæ siê w kimœ
 129. have a lot in common
  mieæ wiele wspólnego
 130. have a soft spot for sb
  mieæ do kogos s³aboœæ
 131. have an affair
  mieæ romans
 132. keep in touch with sb
  utrzymywaæ z kimœ kontakt
 133. know sb by sight
  znac kogos z widzenia
 134. love at first sight
  milosc od pierwszego spojrzenia
 135. not have the hart to dump sb
  nie mieæ serca kogoœ rzuciæ
 136. relate to sb
  znaleŸæ z kims wspólny jêzyk
 137. respect sb's privacy
  szanow¹æ czyj¹œ prywatnoœæ
 138. stormy relationship
  burzliwy zwi¹zek
 139. take advantage of sth
  skorzystaæ z czegos
 140. take care of sb
  zajmowaæ siê kimœ, troszczyæ siê o kogoœ
 141. take part in
  brac udzia³ w
 142. take sb for granted
  nie doceniaæ kogoœ
 143. take turns
  robiæ coœ kolejno/na zmianê/ na przemian
 144. eat out
  jeϾ poza domem
 145. put your feet up
  odpoczywaæ, relaksowaæ siê
 146. stay up late
  póŸno chodzic spaæ
 147. take up a hobby/ a sport
  zaj¹æ siê nowym hobby/ zacz¹æ uprawiaæ sport
 148. throw a party
  urz¹dzaæ imprezê
 149. ask sb out
  umówiæ siê z kimœ na randkê
 150. bring up
  wychowywaæ
 151. care for sb
  troszczyæ siê o kogoœ
 152. chuck sth out
  wyrzucaæ coœ
 153. fall for sb
  zakochaæ siê w kimœ
 154. fall out (with sb)
  dobrze suiê z kimœ rozumieæ
 155. get rid of sb
  pozbyæ siê kogoœ
 156. grow up
  dorastaæ
 157. look back on sth
  patrrzeæ w przesz³oœæ, patrzeæ wspomnieniami do czegoœ
 158. look down on sb
  patrzeæ na kogoœ z wy¿szoœci¹
 159. lopk up with sb
  pogodziæ siê z kimœ
 160. rely on sb
  polegac na kimœ
 161. sort out (a problem)
  rozwi¹zaæ (problem)
 162. split up (with sb)
  rozstaæ siê z kimœ, zakoñczyc znajomoœæ
 163. stand by sb
  staæ przy kimœ, wspieraæ kogoœ
 164. take after sb
  przypominaæ kogoœ
 165. tell sb off
  ganiæ, udzielaæ reprymendy
Author
xevio
ID
212937
Card Set
Nowy dokument tekstowy.txt
Description
eheh
Updated