E2

 1. Vad har en signalpunktstavla för betydelse?
  "Stopp", om inte tågfärd/spärrfärd har körtillstånd förbi tavlan, eller växling tillstånd att passera tavlan.
 2. Vad gäller vid radiosignaleringstavlor?
  Om inte radiouppkoppling genomförts ska tåget stannas före tavlan.
 3. Vad för trafikplatser och/eller bevakningsgrader får inte förekomma i E2?
  Obevakade/stängda driftplatser samt linjeplatser.
 4. Vad skiljer sig från system H beträffande körtillstånd?
  Även spärrfärd ska ha körtillstånd.
 5. Hur skiljer sig tågvägar i E2 mot för H?
  Tågvägar förekommer även på linjen, och dessutom finns tågvägar avsedda för siktrörelse.
 6. Vad är ett "tekniskt körtillstånd"?
  Ett körtillstånd som lämnas genom tågskyddssystemet som driftläge FS eller OS.
 7. Vad är skillnaden mellan normal, särskild och förenklad tågväg?
  Normal: Tågväg för färd som ska framföras i driftläge FS eller OS

  Särskild: Tågväg för tågfärd eller spärrfärd som ska framföras utan verksamt tågskyddssystem

  Förenklad: Tågväg för tågfärd eller spärrfärd som ska framföras förbi signalpunkt med verksamt tågskyddssystem men utan tekniskt körtillstånd.
 8. Vad är ett "driftläge"?
  Ett läge som ETCS intar och som avgör vilken information ETCS ska ta emot och vilka funktioner som ska vara aktiva.
 9. Vad är en tågvägsväxling i E2?
  Växling som i en och samma riktning utan att stanna sker på en låst normal tågväg i driftläge FS eller OS.
 10. Hur visas förvarning om en ny systemnivå?
  Pil ovan rektangel av olika slag, pilen pekar på vilken nivå man närmar sig (0,1,2,3,STM)
 11. Hur visas nivåstatus?
  Rektangel med nivåsiffra ovan eller "STM".
 12. Vad visar huvudbesked respektive förbesked och hur visas de?
  Huvudbesked visar takhastigheten med en fylld cirkelbåge i hastighetsmätarens ytterkant.

  Förbesked visar målhastigheten med en ljusare cirkelbåge, samt varningsfärgad när det börjar bli allt akutare att bromsa.
 13. Hur visas överskriden hastighet?
  Orange färg.
 14. Hur visas bromsingrepp?
  Röd färg.
 15. Hur visas frisläppningshastighet?
  Yttre mindre cirkelbåge samt siffror nere i vänstra hörnet.
 16. Vilka driftlägen finns?
  Assisterande/Non Leading (NL)

  Beredskap/Stand by (SB)

  Full övervakning/Full Supervision (FS)

  Förbikopplat/Isolation (IS)

  Kvitterat nödstopp/Post Trip (PT)

  Nödbackning/Reversing (RV)

  Nödstopp/Trip (TR)

  Outrustat/Unfitted (UN)

  Passiv/Sleeping (SL)

  På sikt/On sight (OS)

  Skiftning/Shunting (SH)

  STM nationell/STM national (SN)

  Strömlöst/No Power (NP)

  Systemfel/System Failure (SF)

  Särskilt ansvar/Staff responsibility (SR)
 17. Vad gäller vid driftläge OS?
  Siktrörelse, hel siktfart.
 18. Vad gäller vid driftläge SR?
  • Muntligt körtillstånd krävs,
  • siktrörelse.
 19. Vad måste du ha innan du kommer in på system E2, senast vid radiosignaleringstavlan?
  Upprättat kontakt med RBC.

  Tekniskt eller muntligt körtillstånd.
 20. Om tågets position är okänd, hur går du tillväga?
  Kontakta tkl för att få muntligt körtillstånd.

  Ange position genom att ange beteckningen på nästa signalpunkt.

  Körtillstånd fås på ERTMS07.

  Det gäller fram till nästa signalpunktstavla. Du får inte passera någon tavla utan att ha fått ytterligare tillstånd till det.

  Kvittera driftläge SR på DMIn.

  Halv siktfart fram till den uppgivna signalpunktstavlan.
 21. Vad gäller om du får driftläge "nödstopp"?
  Får inte trycka på start utan att ha fått muntligt körtillstånd.
 22. Ska tåg i E2 stanna framför dvsi i "stopp"?
  Självklart.
 23. Vad gäller om tåget inte kan ta emot tekniskt körtillstånd?
  Tåget får fortsätta på muntligt körtillstånd till driftplats där felavhjälpning eller fordonsbyte kan ske.
 24. Vad skiljer sig i reglerna för spärrfärd respektive tåg som inte kan ta emot tekniskt körtillstånd?
  Spärrfärd får som längst framföras till nästa driftplats.
 25. Vad är MA?
  Moving admission, aka "tekniskt körtillstånd"
 26. Hur långt räcker ett tekniskt körtillstånd?
  Det kan aldrig vara längre än den låsta tågvägen. Slutpunkten kallas EoA (end of admission)
 27. Vad är SSP respektive GP?
  SSP= statisk hastighetsprofil. Beskriver fasta hastighetsrestriktioner för ett spåravsnitt.

  GP= lutningsprofil.
 28. Hur aktiverar du ETCS?
  *Starta ETCS, aktivera hytt.

  *Mata in förar-ID och tågnummer

  *ETCS gör nu bromstest i bakgrunden

  *Välj ETCS-nivå

  *ETCS ringer upp RBC och registrerar tåget bestämt eller med okänd position.

  *Välj alternativt driftläge eller mata in tågdata

  *Bekräfta driftläge. Vid okänd position = SR.
 29. Hur släpper du på driftbromsen som ETCS gått in med?
  Ska ske automatiskt när du når rätt sth.
 30. Hur mycket vingelmån har vi gentemot tillåten rörelseriktning?
  4 m.
 31. Hur passerar du signal i stopp (efter medgivande)?
  Stå still

  Tryck på knappen med signal som har pil genom sig

  Du har nu 60s och 100m på dig att passera signal i stopp m sth 40 km/h.

  Driftläget är SR tills du erhåller nytt MA.
 32. Du får en pil som pekar mot en stopptavla med ett utropstecken i mitten. What gives?
  Villkorligt eller ovillkorligt nödstoppsmeddelande.
 33. Vad är restriktionerna vid SR?
  sth 40km/h, max 1500m.
 34. Vad skiljer OS från FS?
  Du är inte garanterad hinderfrihet, sth 40km/h. Om du får upp "confirm track ahead free" kan du kvittera att spåret är hinderfritt och komma in i FS.
 35. Vad händer efter du varit i SH?
  Kan behöva mata in ny tågdata, ifall fordonet blir avregistrerat hos RBC och förbindelsen kopplas ned.
 36. Vad gör du om du får varningstriangel med utropstecken, och driftläge SF (system failure)?
  Startar om ETCS.
 37. Vad har hänt och händer om du hamnar i driftläge NP?
  Strömlöst, nödbroms erhålls. Viss tågdata kan kvarstå.
 38. Vad händer om du är i läge IS?
  Isolation, ETCS förbikopplat. Ingen övervakning.
 39. Vad kan ibland krävas för att kvittera nytt driftläge?
  Att man står still.
 40. Hur kommer du ur nödstoppsmeddelandet?
  Stå still tills tkl upphäver det.
 41. Vad måste du alltid göra vid övergång till/från STM-område?
  Kvittera.
 42. Vad är speciellt om du ska starta ett dieseldrivet fordon utrustat med ETCS?
  ETCS måste stängas av med huvudströmbrytare vid start.
 43. Om du ska slå på IS, förbikoppling, vad måste du göra?
  Slå ifrån huvudströmbrytaren först.
 44. Vad gäller vid bogsering av TKA7?
  ETCS frånkopplat och förarbordsväljaren i "0", dvs mellan "1" och "2".
 45. Vilka hastighetsnedsättningar skyltas med tavlor på E2?
  Hastigheter under 40km/h på huvudspår, 30km/h på sidospår.
 46. Vilka två särskilda krav ställs om växlingen ska gå som tågvägsväxling?
  Växlingen ska ha en unik beteckning, och får enbart bestå av storfordon.
 47. Du ska växla på ett område utan dvärgsignaler. Vad bör du tänka på med avseende på startillståndet?
  Att det ska innehålla medgivanden om de signalpunkter du får passera.
 48. Om du inte kan växla med SH, vad göra?
  Får använda SR som längst till nästa spt eller dvsi, där ska du stanna och byta till SH.
 49. Om du ska tågvägsväxla och inte kan erhålla FS eller OS, vad göra?
  Kontakta tkl, tågvägsväxlingen slopas och nytt startillstånd krävs.
 50. Du får fel på ETCS under växling. Vad göra?
  Kontakta tkl. Fixas så fort som möjligt. Nytt startillstånd kan behövas.
 51. När du stämmer av körplanen med tkl, vad ska du meddela henne?
  Vilka driftlägen som ska användas.
 52. Vad behöver spärrfärd, till skillnad från tåg, mer än MA?
  Starttillstånd!
 53. När måste du lämna ut-anmälan till tkl för din spärrfärd?
  Om enbart småfordon

  ELLER

  du gått ut på muntligt körtillstånd
 54. Om du kör på lokalreserverad sträcka i SH, vilken sth gäller?
  40 km/h.
 55. Hur långt gäller ett muntligt körtillstånd?
  Som längst till eller förbi nästa signalpunktstavla.

  Ett gäng dvärgsignaler får dock ingå.
 56. Du har inte tkt. Vad krävs beträffande linjekännedom?
  Man ska känna till var nästa spt finns, annars måste man kolla linjeboken.
Author
erikharald
ID
211936
Card Set
E2
Description
E2
Updated