Tåg

 1. Vad betyder en blinkande grön lampa i huvuddvärgsignal?
  Varsamhet.
 2. Vad betyder grön lampa till vänster respektive höger i huvuddvärgsignal?
  vänster: 40km/h

  höger:  80km/h
 3. Vad gäller för växlingsdvärgsignaler då du går som tåg eller spärrfärd?
  De ska visa rörelse tillåten, annars är det stopp.

  Det gäller dock inte vid tåg och spärrfärd som siktrörelse, då gäller samma som för växling (med undantag av medgivandedvärgsignal).
 4. Hur ser snett vänster ut i växlingsdvärg, och vad betyder beskedet?
  • x
  •  x (nerifrån och upp räknar man)

  Betyder rörelse tillåten, hinder finns

  Innebär att särskild försiktighet måste iakttas, men växlar och spårspärrar på dvärgsignalsträckan är kontrollerade och låsta.
 5. Hur ser snett höger ut i växlingsdvärg, och vad betyder beskedet?
  • x
  •  x  (nerifrån och upp räknar man)

  Betyder rörelse tillåten, kontrollera växlar och hinderfrihet

  Innebär lokalt, så växlar och spärrar måste man hålla koll på samt även hinderfriheten.
 6. Vad gäller för minimikrav för fordons frontsignal?
  • Antingen triangeln av 4 vita sken, om
  • ej möjligt så 2 vågräta, och om inte heller det är möjligt minst ett vitt sken.
 7. Vad gäller för helljus etc för fordons frontsignal?
  Hel eller halvljus vid rörelse, om möjligt.

  Två icke avbländade nedre lyktor räknas som halvljus.

  Vid stillastående, markeringsljus. (allt ljus avbländat)
 8. Vad ska ett tåg ha som minst innan avgång med avseende på bemanning och annat som inte rör fordonet?
  Körplan

  Körtillstånd

  Färddokumentation

  Säkerhetsorder

  Tågorder

  Blanketter

  Linjebok

  • Klocka
  • Förare i tågsättets främsta förarhytt, som har tillräcklig geografisk kännedom för att inte köra fel

  OBA vid resandetåg
 9. Vad ska kontrolleras avseende fordon innan en tågfärd får starta?
  *Tillåtet enligt linjebok

  *Tågskyddssystem aktivt och verksamt med rätta värden

  *Fungerande säkerhetsgrepp

  *Broms kan manövreras från förarplats och fungerar som avsett

  *Tågsättet har frontsignal

  *Broms på minst 2 axlar på första och sista fordonet

  *ATC avstängt om tåget startar inom ATC-arbetsområde.

  *Om föraren är tågsättsklargörare skall han även kontrollera sammansättning, laster, slutsignal och att uppgift till förare är upprättad.

  *Bromsprov enl. bilaga 11.

  *Tågsättets sth ska matas in i tågskyddssystemet.
 10. Hur långt räcker ett körtillstånd?
  Till nästa HS, dock längst till stoppbock, S-tavla eller slutpunktsstopplykta som utgör tågfärdvägens slutpunkt.

  På driftplats upphör det normalt även då tåget stannar.

  Det kan även återkallas muntligt.
 11. När får du påbörja din tågfärd?
  När kontroller och justeringar av fordon, dokument och tågskyddssystem är gjorda och körtillstånd erhållits.
 12. Hur får du körtillstånd vid utgång?
  Normalt genom HS, men om det finns en huvudspårsskiljande växel mellan tåg och HS ska man ha muntligt körtillstånd också.
 13. Vad kan vara lurigt vid utgång?
  Grönt i HS, men huvudspårsskiljande växel mellan dig och HS. Då krävs muntligt körtillstånd!
 14. Vad gäller för hastighet efter utgång eller återkallat körtillstånd och därefter nytt körtillstånd?
  Hel siktfart tills man säkert ser att närmaste HS visar kör och att sträcka dit är hinder- och växelfri.
 15. Vad gäller om du får muntligt körtillstånd med beskedet "kontrollera växlarna" ?
  Halv siktfart om inga växlar eller hinder, annars krypfart.
 16. Om det finns en pk kort efter startplatsen för ditt tåg, vad gäller?
  Om den inte satt igång att varna vid igångsättandet av tågfärden, gäller så pass låg hastighet att den hinner varna innan tåget når pk.
 17. Vad gäller vid dålig sikt och körning med ATC?
  Skit i sikten om sth >40 km/h, och lita på ATC.

  Om du dock inte ser vfsi/vsi vid o-tavla vs, ska du ge "tåg kommer" upprepade gånger.
 18. Vad är ankomstanmälan, och vad krävs?
  En anmälan att tåget i sin helhet inkommit till en viss driftplats. Angivet i säkerhetsorder.

  Villkoret är att hela tåget är innanför driftplatsgränsen, och att inga fordon lämnats kvar på huvudspår på bevakningsträckan.
 19. Vad är en tågfärd?
  Den trafikverksamhet som normalt används när ett storfordon ska gå i en och samma riktning från en driftplats till en annan.
 20. Vilka signaler får tkl samtidigt lämna medgivande att passera i stopp?
  *Mellansignal, utfartsblocksignal och samtliga mellanblocksignaler samt växlingsdvärgsignaler.

  * Infartsignal, utfartsblocksignal och samtliga mellanblocksignaler samt växlingsdvärgsignaler.

  *Kombinationer enl. ovan förutom infartssignal och mellansignal samtidigt.
 21. Innebär ett medgivande att passera HS i "stopp" även körtillstånd?
  Ja.
 22. Vad gör du vid en OSPA?
  Stannar omedelbart, kontaktar tkl och anger tågnr och passerad signal.

  • För fortsatt färd krävs medgivande att passera signalen OSPAn gällde.
  • Gäller inte v-signal.
 23. Vad gäller om du ser att vfsi eller vsi visar "stopp före plankorsningen"?
  Bromsa, ge "tåg kommer" (om du inte är säker att du kan stanna före pk).

  Stanna före pk, ge tåg kommer och dra förbi om du kan göra det säkert.

  Anmäl felet till tkl.
 24. Vad gäller om du fått en säkerhetsorder om fel på en vägskyddsanläggning?
  Stanna omedelbart före, "tåg kommer" och dra över.

  Finns vägvakt behöver man inte stanna om man ser att vägvakten varnar trafiken.

  Sth är dock alltid 40 km/h vid passagen.
 25. Vad gäller om du får saknar broms på minst två axlar på första och sista fordonet?
  • Sth 40km/h till driftplats där det kan åtgärdas (via rep eller omväxling).
  • Finns reasande i fordon med felaktig broms, ska handbromsen där vara bemannad.
 26. Vad gäller vid slag-i-hjul?
  Föraren skall av tkl stoppas före driftplats, och sedan få säkerhetsorder om att rulla in på nästa driftplats med sth 10km/h. På driftplatsen skall hjulen undersökas.
 27. Vad gäller vid felaktigt säkerhetsgrepp?
  Sth 40km/h, om inte en hjälpbromsare tar plats bredvid föraren, då gäller full sth.
 28. Vad gäller vid fel på tyfonen?
  Hel siktfart.
 29. Vad gäller om tåget inte kan manövreras från den främsta förarhytten?
  Antingen signalgivare i främsta hytten, eller biträdesförare i bakre hytt.

  Hel siktfart vid signalgivare, sth 80km/h om biträdesförare.
 30. Vad gäller vid behov av hjälpfordon?
  Ring tkl, uppge inte positionen mer exakt än bevakningssträckan.

  Färden därifrån går antingen som ditt tåg med nytt körtillstånd (hjälpfordonets spärrfärd avslutas), eller som en gemensam spärrfärd.
 31. Vad gäller om du måste lämna kvar fordon på linjen?
  Säkras mot rullning, och tågsättet som rullar vidare får inte ha slutsignal.

  Anmäls givetvis till tkl.
 32. Vad gäller för växling som övergår i tåg eller tåg som övergår i växling, utan att man stannar?
  Anges med instruktioner i linjeboken om så får förekomma.
 33. Vad gäller vid backning av tåg?
  Alltid tillstånd, utom vid kortare backning(en vagnslängd) av motorvagnståg vid plattform.
 34. Om du backar tåg på linjen och inte har uppsikt i rörelseriktningen, vad gäller?
  Sth 10km/h, "tåg kommer" ges upprepat, max 200 meter och inga vägskyddsanläggningar får passeras (om du inte har signalgivare).
 35. 1) När får tåg backa på driftplats  utan signalgivare i rörelseriktningen? (och efter tillstånd av tkl)

  2) Vad ska föraren göra?
  • 1) *Inga växlar
  •     *Växlar finns men är låsta
  •     *HS i "kör" eller dvsi i "lodrätt" i      backriktningen

  2) Ge "tåg kommer" upprepade gånger. Sth 10 km/h.
 36. Om du har rätt att köra utan verksamt tågskyddssystem, vilken sth gäller?
  80 km/h.
Author
erikharald
ID
211934
Card Set
Tåg
Description
Tåg
Updated