ATC

 1. Vad innebär --- i HI och vad gäller?
  Du har kör, men inte full övervakning av hastighet, sth är 80 km/h.
 2. Vad innebär 00 i HI?
  OSPA!
 3. Vad grundar sig HIs besked på?
  ATC-information som lämnades när fordonet passerade en balisgrupp med huvudsignalsinformation.
 4. Vad visar FI och vad grundar beskedet sig på?
  Det visar målhastigheten, och grundar sig på ATC-information som lämnades när fordonet passerade en balisgrupp med försignalinformation.
 5. Vad är skillnaden mellan A-bortflyttning och P-bortflyttning?
  Vid A-bortflyttning är målpunkten bortom kommande HS, vid nästa motväxel eller målpunktstavla.

  Vid P-bortflyttning är målpunkten bortom kommande HS, vid nästa HS.
 6. Hur visas "vänta stopp" i ATC?
  Antingen med två nollor i FI eller två *blinkande* nollor i HI. (40-övervakning)

  Eller med tre nollor i FI eller tre blinkande nollor i HI. (10-övervakning)
 7. Vad innebär frisläppningshastighet?
  Den hastighet där ATC inte längre går in och bromsar då du närmar dig en signal i stopp.

  40 vid 40-övervakning, 10 vid 10-övervakning.
 8. Vad betyder 0P i huvud eller förindikator?
  Stopp vid en målpunkt belägen bortom kommande HS, vid nästa HS.
 9. Hur ser du om du är under frisläppningshastigheten?
  Små nollor i FI och HI.
 10. Vad betyder "L" i FI?
  Att du har ett mer restriktivt besked lagrat förutom det som redan visas i FI.
 11. Vad betyder "H" när det dyker upp i huvudindikatorn?
  Att bromsning övervakas till den angivna hastigheten pga plankorsning. Det enda du behöver göra är att minska hastigheten till det angivna.
 12. Vad är skillnaden på tågövervakning, delövervakning och fullständig övervakning?
  • TÅGÖVERVAKNING: inmatade tågdata övervakas
  • DELÖVERVAKNING: tågdata och huvudsignaler övervakas
  • FULLSTÄNDIG: allt ovan samt hastighetstavlor och dylikt
 13. Hur ser ATC-panelen ut vid tågövervakning?
  Huvudindikatorn är släckt.
 14. Vad gäller vid halvutrustad hastighetsnedsättning samt vissa tillfälliga helutrustade dito?
  Föraren måste trycka på höjningsknappen efter passage av nedsättningsstället.
 15. Hur gör du för att passera en signal i stopp?
  Efter medgivandet, håller in Stoppassage-knappen, växlingslampan i vänstra änden tänds då. Hålls in till dess att man helt passerat, vilket syns när du har fasta nollor i HI. 40-övervakning gäller tills tåglängden passerat ny HS med körtillstånd.
 16. Vad gör hjul 1 och 2 på ATC-panelen?
  Du ställer in tågets sth. 1a hjulet är 100-tal, 2a hjulet är 10-tal, t.ex "12" blir 120km/h.
 17. Vad gör hjul 3 på ATC-panelen?
  Du ställer in tåglängden i 100-tal meter.
 18. Vad gör hjul 4 och 5 på ATC-panelen?
  Styr bromstillsättningstid. Vid 100m eller kortare tåg, ange 05 (sekunder), för 200m 06 (sekunder), osv osv.
 19. Vad gör hjul 6-8 på ATC-panelen?
  Anger retardationstalet i m/s. Retardationstalet erhålls via tabell utifrån bromsprocenten.

  Här matar man även in Stax D (258) eller normalinställning (298), detta matas in genom att trycka på höjningsknappen istället för inmatningsknappen.
 20. Vad gör hjul 9 på ATC-panelen?
  Procentuellt överskridande av angiven sth, vilket medges för vissa fordon på vissa sträckor och står angivet i linjeboken.
 21. Vad gör gula "v"-lampan längst till höger på ATC-panelen?
  Lampa mindre fel. Nån vajsing, men inget som ska hindra dig att köra.
 22. Hur kan du med örat avgöra skillnader i besked som poängteras med en tonstöt?
  Kort tonstöt: lättade restriktioner

  Lång tonstöt: ökade restriktioner
 23. Vad händer vid körning omedelbart efter uppstart av ATC?
  • 40-övervakning i 100 m, sen blinkar höjningslampan.
  • Vid körning i ATC-område avvaktar man nytt ATC-besked, vid körning i område utan ATC trycker man in höjningsknappen.
 24. Hur lång tid har du på dig att bromsa när FI börjar blinka?
  13 sekunder.
 25. Hur lång tid har du på dig att bromsa när HI börjar blinka och visa målhastigheten, och FI släcks?
  8 sekunder.
 26. Hur använder du ATCn vid växling?
  Stå still

  Tryck in växlingsknappen

  Du kan nu m sth 40 passera alla signaler i stopp på en sträcka av 900m, du kan byta riktning hur mycket du vill. Efter 850m varnar ATCn, för ytterligare 900 m, tryck igen.
 27. Vad gäller vid balisfel?
  Kör som vanligt om huvudbeskedet kvarstår, annars så du kan stanna före signal i stopp (hel siktfart).

  Är felet känt får man köra på signaler.

  Rapportera in till tkl om det inte är känt.
 28. Vad gäller vid baliskongruensfel?
  Kör efter den mer restriktiva informationen.

  Vid fasta nollor i HI, agera som vid en OSPA.

  Anmäl till tkl.
 29. Vad gäller vid ATC-fel?
  Bromsa omedelbart till stopp.

  Om inga hinder finns, fortsätt till nästa driftplats där du kan få felavhjälpning eller fordonsbyte. Sth 80 km/h.
Author
erikharald
ID
211931
Card Set
ATC
Description
ATC
Updated