Chinese Card 21

 1. zhǔnbèi
  • to prepare
  • V
 2. yóujú
  • post office
  • N
 3. yóupiào
  • stamp 
  • N
 4. xìn
  • letter
  • N
 5. shùnbiàn
  • while on one's way to perform a major task
  • Adv
 6. lǐng
  • to pick up 
  • V
 7. bāoguǒ
  • package
  • N
 8. tōngzhī
  • to notify, to inform
  • V
 9. shípǐn
  • food
  • N
 10. záhuòdiàn
  • grocery store
  • N
 11. xīn
  • heart, mind
  • N
  • to study, to read
  • V
 12. hé.zi
  • box
  • N
  • broken
  • SV
 13. yòng
  • to use, with
  • V/CV
 14. jiāodài
  • Scotch  tope
  • N
 15. píngyóu
  • regular mail, surface mail
  • N
 16. hángkōngxìng
  • airmail
  • N
 17. pǔtōng hángkōng
  • (regular) airmail
  • N
 18. kuàixìn
  • express letter
  • N
 19. tiē
  • to paste
  • V
 20. guàhào
  • to registar
  • VO
 21. yóuzī
  • postage
  • N
 22. lián
  • Prep
  • including
 23. búdàn...érqiě
  not only...but also
 24. miǎnfèi
  free of charge
 25. guónèi
  • domestic
  • Adj
 26. mǎ.shàng
  • immeidatly
  • Adv
 27. zhēn qiǎo
  • what a coincidence!
  • IE
 28. pèng.jian/dào
  to meet someone unexpectly
 29. cúnqián
  • to deposit
  • VO
 30. tíqián
  • to withdraw
  • VO
 31. chūnjià
  spring vacation
 32. zhījiāgē
  Chicago
 33. tàng
  • measure word for trips
  • M
 34. huāqián
  • to spend money
  • VO
 35. to depart from, to separate
 36. yuǎn
  • far
  • SV
 37. xiǎoshí
  • an hour
  • N
 38. gòu péng.yǒu
  to be a friend in need, be a true friend
 39. dāng
  • to be, to act as
  • V
 40. sījī
  • chauffeur, diver
  • N
 41. dǎoyóu
  • tour guide
  • N
  • to substitue, to do....for...
  • CV
 42. shuōhǎohuà
  to say something
Author
lightedcaboose
ID
210821
Card Set
Chinese Card 21
Description
Your done
Updated