Chinese Cards Chapter 20

 1. fāshāo
  • [issue-burn]
  • a fever
  • N/VO
 2. shāo
  • fever
  • N/V
 3. gǎnmào
  • [feel-cold] 
  • to catch a cold
  • V/VO
 4. shāngfēng
  • [injured-wind]
  • to catch a cold
  • V/VO
 5. jiào
  • to cause, to tell (someone to do something)
  • CV
 6. chuīfēng
  • [blow-wind]
  • to expose to cold wind
  • V
 7. liángshuǐ
  • [cool-water]
  • cool water
  • N
 8. lěngshuǐ
  • [cold-water]
  • cold water
  • N
 9. piān
  • deliberately (used before a verb to show contrariness or determination
  • Adv
 10. máo.bìng
  • [hair-sickness]
  • illness, shortcomings
  • N
 11. fàn
  • to have a relapse, to fall into an old illness or habit
  • V
 12. huāfěnrè
  • [flower-powder-heat] hay fever
  • N
 13. huāfěn
  • [flower-powder]
  • pollen
  • N
 14. guòmǐn
  • [over-sensitive]
  • allergy
  • N
 15. qiáo
  • to look at, to see(=看)
  • V
 16. suānténg
  • [sour-pain]
  • sore
  • SV
 17. téng
  • (to be) painful
  • SV
 18. guài
  • to blame
  • V
 19. mǎnchǎng
  • [full-feild] the whole field
  • N
 20. zhuī
  • to chase
  • V
 21. shuāi
  • to fall
  • V
 22. jiāo
  • measure word for falling on the ground
  • M
 23. tuǐ
  • leg
  • N
 24. shāng
  • to injure
  • V
 25. qīng
  • blue, green
  • Adj/N
  • purple
  • Adj/N
 26. kuài
  • lump, peice
  • M
 27. bàoyuàn
  • [embrace-complain]
  • to complain
 28. yī.shēng
  • [medicine-teacher]
  • doctor
  • N
 29. yuē
  • to make an appointment
  • V
 30. kànbìng
  • [see-illness]
  • see a doctor
  • V/VO
 31. shēngbìng
  • [birth-illness]
  • to be sick
  • V/VO
  • to smear
  • V
 32. Wànjīnyóu
  • [ten thousand-gold-oil]
  • Tiger Balm
 33. diédǎyào
  • [fall-hit-medicine]
  • "bruise ointment"
  • N
 34. liú
  • to flow, to run(water)
  • V
 35. bítì
  • [nose-drip]
  • nasal drip
  • N
 36. pēn.tì
  • [blowout-sneeze]
  • sneeze
  • N
 37. yǎn.jīng
  • [eye-eyeball]
  • eye
  • N
 38. yǎng
  • (to be) itchy
  • SV
 39. nánshòu
  • [difficult-reveive]
  • to be unbearable, to feel bad
  • SV
 40. fá.zi
  • [law-Suf]
  • way, method
 41. qíngkuàng
  • [matter-situation]
  • situation
 42. cóng
  • since
  • Prep
 43. tóngwūr
  • [same-room-Suf]
  • roomate
 44. hóng
  to be red, redness
 45. tù.zi
  • rabbit
  • N
 46. wèntí
  • [ask-topic]
  • question,problem
  • N
 47. zhǐ.shì
  • [only-be]
  • merely,only, just
  • Adv
 48. duì...guòmǐn
  • [toward..over-sensitive]
  • to be allergic to
  • IE
 49. kōngqì
  • [empty-air]
  • air
  • N
 50. huīchén
  • [ash-dust]
  • dust
  • N
 51. dǎzhēn
  • [strike-needle]
  • to have a shot, injection
  • VO
 52. kāi yàofāng
  • [open-medicine-prescribtion]
  • to give a prescribtion
  • VO
 53. ànshí
  • [according to-time]
  • according to schedule
  • VO
 54. diǎn yǎnyào
  • [point-eye-medicine]
  • to use eyedrops
  • VO
Author
lightedcaboose
ID
209422
Card Set
Chinese Cards Chapter 20
Description
Chinese Cards Chapter 20
Updated