Arabic verb conjugations

 1. daxal
  entered

  yudxul
 2. xaraj
  exited

  yuxruj
 3. daras
  studied

  yudrus
 4. saraf
  spent

  yusruf
 5. iShtara
  bought

  yiShtara
 6. baa3
  sold

  ybii3
 7. nizil
  went down

  yinzil
 8. riji3
  returned

  yirja3
 9. 'istanna
  yistanna

  waited for
 10. 'akal
  ate

  yaakul
 11. 'aabal
  met, interviewed

  yi'aabil
 12. nayyam
  put to sleep

  ynayyim
 13. fassar
  explained

  yfassir
 14. jaamal
  compliments, flatters

  yjaamil
 15. tabax
  cooked

  yutbux
 16. 'hifith
  kept, preserved

  yiHfath
 17. gallab
  troubled

  ygallib
 18. gayyar
  changed

  ygayyir
 19. jarrab
  tried, tempted

  yjarrib
 20. sawwa
  did

  ysawwi
 21. 3abba
  filled out

  y3abbi
 22. ijtama3
  met together

  yijtama3
 23. ixtalaT
  mix together, mingled

  yixtaliT
 24. istaraaH
  rested

  yistariiH
 25. bi'i
  remained

  yib'a
 26. nisi
  forgot

  yinsa
 27. t3allam
  learned

  yit3allam
 28. tgadda
  had lunch

  yitgadda
 29. t3aShSha
  had dinner

  yit3aShSha
 30. faa'
  woke up, got up

  yfii'
 31. twaffa'
  succeeded

  yitwaffa'
 32. sallam
  greeted

  yisallim
 33. wi'i3
  fell

  yuu'a3
 34. tsawwar
  be photographed, be x-rayed, imagined

  yitsawwar
 35. sihir
  stayed up at night, stayed awake

  yishar
 36. saa3ad
  helped

  yissaa3id
 37. 'inbasaT
  be happy, rejoiced

  yinbasiT
 38. haajar
  emigrated

  yihaajir
 39. laaTaf
  showed kindness

  yilaaTif
 40. sadda'
  believed

  yisaddi'
 41. Saar
  became

  yiSiir
 42. 'idir
  was able

  yi'dar
 43. Sharraf
  honored

  yiSharrif
 44. haDDar
  prepared

  yihaDDir
 45. 'ab3ad
  stayed away

  yib3id
 46. iShtagal
  worked

  yiShtagal
 47. sa'al
  asked

  yis'al
 48. katab
  wrote

  yuktub
 49. zaar
  visited

  yizuur
 50. kaan
  was

  ykuun
 51. tarak
  left

  yutruk
 52. jaab
  brought

  yjiib
 53. 3imil
  did

  yi3mal
 54. 'ija
  came

  yiiji
 55. talab
  requested

  yutlub
 56. shaaf
  saw

  yshuuf
 57. fataH
  opened

  yiftaH
 58. fihim
  understood

  yifham
 59. Shirib
  drank

  yiShrab
 60. 3allam
  taught

  y3allim
 61. la'a
  found

  ylaa'i
 62. a3ta
  gave

  yi3ti
 63. simi3
  heard

  yisma3
 64. darab
  hit

  yudrub
 65. 'aal
  said

  y'uul
 66. raaH
  went

  yruuH
 67. saafar
  traveled

  ysaafir
 68. naam
  slept

  ynaam
 69. 'axad
  took

  yaaxud
 70. wiSil
  arrived

  yuuSal
 71. Haka
  spoke, told

  YiHki
 72. wadda3
  said goodbye

  ywaddi3
Author
Anonymous
ID
208905
Card Set
Arabic verb conjugations
Description
transliterated arabic verbs conjugated to present tense (male)
Updated