Anestesiologi

 1. Antagonister - parasympatiska nervsystemet
  • Atropin - Mus-r antagonist
  • Morfin-Skopolamin
  • Glukopyrron/Robinul® - Mus-r antaginist
  • Ipratropiumbromid/Atrovent®
  • Tolterodin/Detrusitol®
 2. β1 receptorer
  • ↑ Hjärtfrekvens - kronotropi
  • ↑ Kontraktion - inotropi
  • Dilatation av coronarkärl
 3. Agonister - α receptorer
  • Adrenalin - α, β1, β2 
  • Noradrenalin - α
  • Fenylefrin - α
  • Clonidin - α2
  • Dexmedetomidin - α2
 4. Muskelrelaxantia - depolariserande
  • Suxameton/Celocurin®
  • Irreversibel ACh-r agonist ⇒ fascikulationer
  • Anslag         30-60  sek
  • Duration      5-10   min
  • Indikation    RSI

  • Muskelvärk
  • Hyperkalemi ⇒ arytmi
  • Malign hypertermi
  • ↑ ICP/intraokulärt 
  • ↑ duration vid plasmacholinesterasbrist
 5. Muskelrelaxantia - icke-depolariserande
  • Rocoronium
  • Ach-r antagonist
  • Kompetetiv inhibition
  • Reverseras med Neostigmin
  • Kan monitoreras med nervstimulator
  • Risk för restcurarisering och/eller 
  • recurarsering
 6. Opioider
  • Mios
  • Andningsdepression
  • Sedering
  • Illamående/kräkningar
  • Förstoppning
  • Klåda
  • Dysfori
  • Urinretention
 7. Intoxikation av lokalanestetika - symptom samt behandling
  • Symptom
  • Stick/domningar i tunga och läppar
  • Metallsmak i munnen
  • ↓BT/berusningskänsla/dysartri/tinnitus/tremor
  • Somnolens → medvetslöshet
  • Arytmier (bradykardi,VT)/kramper
  • Andnings- och cirkulationsstillestånd

  • Behandlning
  • Fri luftväg - O2/ass.vent./intubation 
  • Höjd fotända
  • Vätska
  • Inotropa läkemdel
  • HLR
  • Kramplösande bensodiazepin/pentothal
 8. När ges första dosen adrenalin vid hjärtstopp?
  Efter 3 defibrilleringar sedan var 4:e minut
 9. Vanligaste arytmin i samband med hjärtstopp?
  Ventrikelflimmer (ca 80%)
 10. Ventrikelflimmer - läkemedel 
  • Adrenalin
  • 1 mg IV/ 3 mg intratrachealt
  • var 4:e minut eller efter 3 defibrilleringar
  • Amiodaron/Cordarone®
  • 300 mg spätt i 20 ml 5% glucos IV 
  • ev + 150 mg

  • Tribonat
  • 50 mmol (100ml)

  • Natriumbikarbonat
  • efter långvarig HLR >10 minuter
  • pH <7,0 (arteriellt)
 11. Blodförlust - 20-40%
  • HF 100
  • BT 110/60
  • Orolig och blek
 12. Blodförlust - >40%
  • HF >140
  • BT 70/45
  • Svarslatens
 13. Vätskeförlust - kräkning 3-6 liter (5-10% av 60 kg)
  • Symtom
  • HF 130
  • BT 80/50
  • Slö
  • Hypoklorem metabol alkalos

  • Behandling
  • O2 på mask
  • Tippa patienten
  • Två grova nålar
  • 2 liter Ringeracetat
  • ⇾ utvärdera och vidare åtgärder
 14. RSI - komplikationer vid Ileus
  • Aspiration
  • Hypovolemi (↓BT)
  • Elektrolytrubbning (arytmi)
 15. CVK - komplikationer
  • Pneumothorax
  • Luftemboli
  • Arytmier
  • Infektion
  • Trombos
  • Blödning
  • Skada på närliggande strukturer
 16. Ketamin - fördel vid akut situation
  • Analgetisk effekt
  • Liten (ingen) andnings/cirkulationspåverkan
 17. Epidural analgesi - komplikation
  • Epiduralhematom - ryggvärk, svaghet i ben
  • Akut MR → Op <8 tim (neurokirurg/ortoped)
 18. Analgetika- terapitrappa
  • 1, Paracetamol
  • 2, NSAID
  • 3, Opioid
 19. Hemithyroidectomi - postop komplikationer (↓ sPO2)
  • Atelektas
  • Sekretstagnation
  • Högt luftvägshinder - blödning/ödem i larynx
  • Andingsdepression
  • Recurarisering
  • Lungemboli
  • Obstruktivitet
  • Lungödem
  • Cirkulationssvikt/hypovolemi/hjärtsvikt
  • Smärta
 20. RSI - komplikationer vid trauma (↓BT 70/35, HF 110)
  • Effekt av Pentothal
  • Blödning 
  • ↓ venöst återflöde pga övertrycksventilation 
  • Övertryckspneumothorax 
  • Hjärttamponad
  • Vätska IV
  • Lungauskultation/perkussion ev punktion
 21. SIRS med ARDS - åtgärd
  Respiratorbehandling
 22. SIRS med ARDS - behandling
  Behandla grundorsak (fraktur/infektion/understödjande behandling)
 23. Basalbehovet - energi, elektrolyter, Na, K
  • Energi        25-30 kcal/kg/dygn 
  • Elektrolyter      30 ml/kg/dygn
  • Na           80-100 mmol/dygn
  • K                   40 mmol/dygn
 24. Initialt omhändetagande - trauma (pulslös, RLS 2-3)
  • Fri luftväg
  • O2 10 l/min (mask)
  • Lyssnar på lungorna
  • Tippar patienten med huvudet nedåt
  • Grova nålar x2
  • 2 l Ringeracetet
  • Övervaka saturation/BT/EKG
  • Lab inkl blodgruppering/BAS
  • SAGMan x flera
  • Konsult
Author
colebra
ID
207807
Card Set
Anestesiologi
Description
medicin
Updated