Kapittel 1, geografi

The flashcards below were created by user linnea on FreezingBlue Flashcards.

 1. Geografi
  • Ordet geografi betyr jordbeskrivelse. I geografifaget søker vi forklaringer på det vi ser – hvorfor er det slik akkurat her?
  • Et sentralt spørsmål er hvordan menneskene bruker naturen, og hvilke følger det får.
 2. Kart
  Ikke noe kart gir et helt riktig bilde avjordoverflaten. Grunnen til det er at det er umulig å overføre en krum flatetil en plan flate.
 3. Jordoverflaten tegnet med Mercators prosjeksjon og Peters projeksjon
  • Mercators prosjeksjon er retningsriktig og nær formriktig, mens størrelsen på landområdene langt mot nord og sør er overdrevet.
  • Peters projeksjon er ikke form-riktig, men størrelsen på kontinentene der er riktig i forhold til hverandre.
 4. Begreper da vi snakker om kart
  • Breddegrad og lengdegrad for et sted er stedets geografiske koordinater.
  • Et topografisk kart gjengir det som er synlig i terrenget, et tematisk kart viser ofte utbredelsen av ett eller flere temaer i kartområdet.
 5. Kartanalyse - hvordan lese et kart?
  • Med målestokken på et kart mener vi forholdet mellom en avstand på kartet og den tilsvarende horisontale avstanden (luftlinjen) i terrenget.
  • Ekvidistansen er høydeforskjellen mellom to påfølgende høydekurver i en skråning.
  • Flybilder som er tatt på skrå ned mot jordoverflaten kalles skråbilder.
  • Vertikalbilder er flybilder som er tatt rett ned (vertikalt) mot jordoverflaten.
 6. Satellittbilder, digitale kart og geografiske informasjonssystemer
  • Satellittbilder er viktige hjelpemidler for kartlegging og alle former for jordobservasjon.
  • Med geografisk informasjon mener vi informasjon som er stedfestet, det betyr at den er knyttet til et bestemt sted på jordoverflaten.        
  • Geografisk informasjonssystemer (GIS) er
  • IT-baserte systemer som analyserer og bearbeider geografisk informasjon og presenterer resultatet som digitale kart.
Author
ID
205370
Card Set
Kapittel 1, geografi
Description
Puggeark i "flashcard versjon"
Updated
Show Answers