zonghe keben 4 ch665


 • nu qi
  anger, rage生气
 • leng
  dumbfounded
 • yi pang
  one side
 • mo/ma
  wipe
  • 3 1
  • 1)ma:~桌子
  • / 2)mo~眼泪
 • tan
  sigh
 • fan
  chang
  unusual
 • quan zi
  circle, ring, clique
 • xiao
  shun
  filial piety
 • xin
  salary
 • liu lu
  reveal an expression, revealing
  feeling
 • huo ji
  partner, business partner
 • ji du
  jealousy
 • zhui wen
  interrigotion
 • meng
  suddenly, abruptly
 • shen zi
  body, figure, health
 • chong
  dong
  impulsion
 • bi
  force, compel
 • cheng
  shu
  mature, ripe
 • du li
  independent, become independent
 • fu fu
  husband and wife
 • sao zi
  elder brother's wife
 • cheng jia
  (male)getting married
 • xian
  qi
  avoid, give a cold shoulder to
 • qing xu
  emotions, feelings
 • chen mo
  quite, silent
 • 沉默
  • chen mo
  • quite, silent
 • 情绪
  • qing xu
  • emotions, feelings
  • 24
 • 嫌弃
  • xian
  • qi
  • avoid, give a cold shoulder to
  • 24
 • 成家
  • cheng jia
  • (male)getting married
  • 21
 • 嫂子
  • sao zi
  • elder brother's wife
  • 3
 • 夫妇
  • fu fu
  • husband and wife
  • 14
 • 独立
  • du li
  • independent, become independent
  • 24
 • 成熟
  • cheng
  • shu
  • mature, ripe
  • 22
  • bi
  • force, compel
  • 1
 • 冲动
  • chong
  • dong
  • impulsion
  • 14
 • 身子
  • shen zi
  • body, figure, health
  • 1
  • meng
  • suddenly, abruptly
  • 3
 • 追问
  • zhui wen
  • interrigotion
  • 14
 • 嫉妒
  • ji du
  • jealousy
  • 24
 • 伙计
  • huo ji
  • partner, business partner
  • 3
 • 流露
  • liu lu
  • reveal an expression, revealing
  • feeling
  • 24
  • xin
  • salary
  • 1
 • 孝顺
  • xiao
  • shun
  • filial piety
  • 32
 • 圈子
  • quan zi
  • circle, ring, clique
  • 1
 • 反常
  • fan
  • chang
  • unusual
  • 32
  • tan
  • sigh
  • 4
  • mo/ma
  • wipe
  • 3 1
 • 一旁
  • yi pang
  • one side
  • 42
  • leng
  • dumbfounded
  • 4
 • 怒气
  • nu qi
  • anger, rage生气
  • 44
 • 正当
  • zheng
  • dang
  • 当…的时候
  • 41
  1. 总算
   • 》终于
   • *他总算开了口
  2. 差点儿
   • 》几乎
   • *他差点儿没赶上车
   • 》做得事和你想得/求得的相反才用"偏"
   • *我告诉你临考试之前不要要出来玩儿,你偏出来了!
  3. 就算…也…
   • 哪怕,就是,even
   • if…
   • *就算他打你,你也和他在一起…我受不了
  4. 千万
   • 一定(neg)
   • *你千万不要和他在一起!
  5. 再说
   • 而且;(重要)+再说+(不重要的)
   • *我不要出来玩儿,再说我感冒了!
  6. 如必
   • >不用
   • *他做的事不是那么严重,你如必生那么大的气!
  7. 绝对
   • 》一定的
   • *你说的话太绝对了!
  8. zheng
   dang
   当…的时候
 • 41
 • 正当
 • 44
 • 怒气
 • 4
 • 42
 • 一旁
 • 4
 • *~气,*~一口气
 • 32
 • 反常
 • 1
 • 圈子
 • 32
 • 孝顺
 • 1
 • *~水
 • 24
 • 流露
 • *他的快乐在脸上~出来了
 • 3
 • 伙计
 • 24
 • 嫉妒
 • 14
 • 追问
 • *他不知道,别~他
 • 3
 • *他~地跳在桌子上
 • 1
 • 身子
 • 14
 • 冲动
 • *购物~,*创作~
 • 1
 • *~婚
 • 22
 • 成熟
 • *一个人~了,*水果~了
 • 24
 • 独立
 • *~国家,*生活~
 • 14
 • 夫妇
 • 3
 • 嫂子
 • 21
 • 成家
 • 24
 • 嫌弃
 • *我~那只小狗,小狗太脏了!
 • 24
 • 情绪
 • *~紧张,*~化(emotional)
 • 24
 • 沉默
 • Author
  Anonymous
  ID
  20516
  Card Set
  zonghe keben 4 ch665
  Description
  chinese grammar and vocab ch 65
  Updated