Chinese Ch. 18

 1. qíguài
  • to be strange
  • SV
  • [strange-strange]
 2. .ou
  • oh! (relizaiton of something
  • Inter
 3. zhuānxīn
  • to be concentrated
  • SV
  • [specialized-mind]
 4. lián...dōu
  • even
  • IE
 5. yàng.zi
  • appearance
  • N
 6. biàn
  • to change
  • V
 7. yáogǔnyuè
  • rock-and-roll music
  • N
  • [rock-roll-music]
 8. to send (by mail)
 9. juéshìyuè
  • jazz
  • N
  • [Sir-scholar-music]
 10. xiàndài
  • current
  • Adj
  • [now-generation]
 11. gēqǔ
  • song
  • N
  • [song-music]
 12. xīfāng
  • Western
  • N
  • [west-direction]
 13. nèiháng
  • professional
  • SV
  • [inside-professional]
 14. chuántǒng
  • traditional
  • N
  • [pass on to-govern]
 15. mín'gē
  • folk song
  • N
  • [people-song]
 16. shǒu
  • measure word for songs
  • M
 17. mòlìhuā
  • white jasmine flower
  • N
  • [white jasmine flower]
 18. gēr
  • song
  • N
  • [song-Suf]
 19. gēcír
  • lyrics of a song
  • N
  • [song-word-Suf]
 20. wàng.le
  • forget
  • V
 21. wàngjì
  • to forget
  • V
  • [forget-record]
 22. jì.de
  • to remember
  • V
  • [record-able]
 23. diàor
  • tone, tune
  • N
 24. shízú.de
  • completely
  • Adv
  • [ten-enough-part]
 25. yīnmáng
  • tone deaf
  • N
  • [sound-blind]
 26. shēng.yīn
  • sound
  • N
  • [sound-sound]
 27. biékè.qì
  • don't be modest
  • IE
  • [don't-guest-atmosphere
 28. qíshí
  • acutally,in fact
  • Adv
  • [it-soild]
 29. èrhú
  • two stringed violen
  • N
 30. yǐwéi
  • to take something to be, to think incorrectly
  • V
  • [by means of-for]
  • to get together
  • V
 31. hǎohāor
  • to do...well
  • [good-good-Suf]
  • Adv
 32. húqínr
  • two stringed violen-Chinese musical instrument
  • N
 33. jīngjù
  • N
  • Beijing/Peking Opera
  • [Beijing-play]
 34. duànkǎo
  • midterm exam
  • N
 35. qīngsōng
  • releaxed
  • SV
  • [light-loose]
 36. yǎnchànghuì
  • concert
  • N
  • [perform-dance-party]
  • to organize
  • V
  • [organize-become]
 37. yuèduì
  • band
  • N
  • [music-team]
 38. héchàng
  • chorus
  • N
  • [cooperate-sing]
Author
lightedcaboose
ID
203313
Card Set
Chinese Ch. 18
Description
Chinese Ch. 18
Updated