Phonetic Alphabet

 1. / i: /
  heat
 2. / u: /
  glue
 3. / ɔː /
  door
 4. / e /
  pen
 5. / a: /
  start
 6. / ɜ: /
  girl
 7. / ɪ /
  hit
 8. / ʊ /
  put
 9. / ɒ /
  • hot *
  • *US English also uses/a/ for ‘hot’, and also ‘father’
  • , where British English would be /a:/ 'start'
 10. / æ /
  cat
 11. / ʌ /
  shut
 12. / ə /
  cup of tea – the weak ‘schwa’
 13. / ɪə /
  beer
 14. / eɪ /
  day
 15. / ʊə /
  pure/ pjʊər/
 16. / ɔɪ /
  boy
 17. / əʊ /
  go
 18. / aɪ /
  pie
 19. / p /
  pet
 20. / t /
  team
 21. / tʃ/
  cheap
 22. / k /
  kite
 23. / f /
  fight
 24. / θ /
  think
 25. / s /
  see
 26. / ʃ /
  sheep
 27. / m /
  man
 28. / ŋ /
  ring
 29. / l /
  light
 30. / w /
  wet
 31. / eə /
  hair
 32. / aʊ /
  now
 33. / b /
  bend
 34. / d /
  dog
 35. / dʒ /
  join
 36. / g /
  gold
 37. / v /
  very
 38. / ð /
  that
 39. / z /
  busy
 40. / ʒ /
  television
 41. / n /
  nice
 42. / h /
  happy
 43. / r /
  red
 44. / j /
  yacht
 45. / mæn /
  man
 46. / pɪn /
  pin
 47. / tʃi:k /
  cheek
 48. / rɪŋ /
  ring
 49. / mætər/
  matter
 50. / kʌp /
  cup
 51. / mi: /
  me
 52. / ʃi:p /
  sheep
 53. / jes /
  yes
 54. / brʌðər /
  brother
Author
alohajacks
ID
20268
Card Set
Phonetic Alphabet
Description
International Pronunciation Alphabet
Updated