zonghe keben 4 ch 64

 • fa ming
  invention
 • mu jiang
  caprenter
 • shou shu
  craft, workmanship
 • yong xin
  dilegently, attemtively
 • nao jin
  mind, thinking, brian
 • ding
  stare
 • mo xing
  model, pattern
 • mo shi
  model
 • zhu zi
  post, pillar
 • ting zi
  pavilion
 • bi
  avoid, prevent
 • ge
  separate
 • nan ti
  problem, difficult point
 • da huo er
  大家
 • qi zui ba she
  talking at the same time
 • zhao
  cover, shade
 • pi
  split, cleave
 • feng
  sew, stitch
 • fan fu
  repeatedly
 • gai zao
  transform, remold
  1. V+个+动词/形容词
   *下雨个不停=不停的下雨


   *笑个不停=不停的笑


   *玩个不停=不停的腕儿
  2. V+了有+V
   *看了又看


   *瞧了又瞧
  3. 善于
   》一定是自然的本事

   *善于动脑筋


   *善于说话
  4. 一连
   一连+动作/情况+数字

   ~下了三天雨


   ~吃了五碗饭
  5. 除非。。。才/否则
   1)~去西藏,我才去


   2)~现在出门,否则我们赶不上车


   3)你可以跟他结婚,~我死了
   • 1)all of the way through,
   • *他的人~坏,*我的衣服~湿了


   • 2)清楚,
   • *才不~他的想法
  6. 稍微
   • 1)~+V+一点,一下,一会儿,
   • *~等一下


   • 2)~+adj+一点,一下,一会儿,
   • *哥哥比弟弟~高一点


   • 3)~+有点+v/+adj,
   • *我~有点不习惯
  7. jian zhu shi
   architect
  441
 • 建筑师
 • 12
 • 发明
 • 45
 • 木匠
 • 34
 • 手术
 • 41
 • 用心
 • 42
 • 脑筋
 • 31
 • 1
 • 模型
  飞机模型,小船模型
 • 22
 • 模式
  经济模式,生意模式
 • 45
 • 柱子
 • 25
 • 亭子
 • 4
 • 2
 • 42
 • 难题
 • 43
 • 大伙儿
 • 1312
 • 七嘴八舌
 • 4
 • 1
 • 2
 • 34
 • 反复
 • 34
 • 改造
 • Author
  Anonymous
  ID
  20266
  Card Set
  zonghe keben 4 ch 64
  Description
  chinese grammar and vocab ch 64
  Updated