Zonghe keben 4 ch 62


 • jian li
  build, establish, set up
 • pei tong
  accompany, be together with
 • wei yi
  only, sole
 • fen mu
  grave, tomb
 • yan qian
  before one's eyes
 • cha
  insert
 • chi bang
  wing
 • jiang jie
  explain, expound
 • chuan
  pant, breathe heavily
 • si chu
  all around, in all directions
 • qi ji
  miracle, wonder, marvel
 • qin yan
  see with one's own eyes
 • zhen jing
  shocking, astonishing
 • shi bing
  soldier
 • wa jue
  dig
 • xian yan
  bright colored
 • bu dui
  armed forces
 • gui mo
  scale, scope
 • xing yun
  lucky, fortunate
 • te chan
  special product
 • shen qi
  miraculous
 • …过来
  从不正常到正常

  • *他醒过来了
  • *他恢复过来了
  • *改过来
 • 放佛
  》一样,一般,似的(书)
 • ...罢了
  • 》而已,用法:说一件事情不是很重要,严重
  • *我不过有点感冒罢了,不用去医院
 • 1)》这个__,*本人,*本国,*本楼
  2)》你自己,*你本人,北京本地


  3)*本商品,*本月,本年度
 • 不免
  》不能避免


  *吃不新鲜的东西,~会有拉肚子
 • Automatically remove your image background. Try it now!
  Dog Arrow Image of dog with background removed Arrow to tshirt Dog on tshirt
  https://remove-image-background.com

  1. Chao dai
   dynesty
 • 24
 • 朝代
 • 44
 • 建立
 • 22
 • 陪同
 • 21
 • 唯一
 • 24
 • 坟墓
 • 32
 • 眼前
 • 1

 • 插手,插嘴
 • 23
 • 翅膀
 • 33
 • 讲解
  ~问题
 • 3

 • 喘气,累的喘过起来
 • 44
 • 四处
 • 24
 • 奇迹
  创造~,科学~
 • 13
 • 亲眼
 • 41
 • 震惊
 • 41
 • 士兵
 • 42
 • 挖掘
  ~文物,黄金,
 • 14
 • 鲜艳
 • 44
 • 部队
 • 12
 • 规模
  大学的~扩大了
 • 44
 • 幸运
 • 43
 • 特产
 • 22
 • 神奇
 • Author
  Anonymous
  ID
  20263
  Card Set
  Zonghe keben 4 ch 62
  Description
  Chinese grammar and vocab Ch62
  Updated