Chinese Characters 17

 1. yìzhí
  • 一直
  • all the time
 2. zhí
  • straight
 3. děng
  • to wait
 4. děng.yíxià
  • to wait for a while
  • 等一下
  • nervous
 5. jǐ.sǐrén
  • to rush anxiously
  • 急死人
 6. hài
  • to injure, to harm, harm
 7. wǎn
  • evening, late
 8. wǎn.shàng
  • evening, night
  • 晚上
 9. màn
  • slow
 10. màntūntūn
  • to be very slow
  • 慢吞吞
 11. dāng
  • ought
 12. dāngrán
  • of course
  • 當然
 13. suīrán
  • although
  • 雖然
 14. rán
  • thus, so 
 15. yào.burán
  • otherwise
  • 要不然
  • to wash
 16. xǐzǎo
  • to take a bath
  • 洗澡
 17. zǎo
  to wash, bathe
 18. xǐzǎojiān
  bathroom
 19. shuì
  • to sleep
 20. shuìjiào
  • to sleep
  • 睡覺
 21. shuìlǎnjiào
  • to get up late
  • 睡懶覺
 22. jué, jiào
  • perceive, 
 23. jué.de
  • to feel, thing
  • 覺得
 24. liǎn
  • face
 25. xǐliǎn
  • to wash face
  • 洗臉
 26. dìng
  • to decide
 27. yídìng
  • certainly, definately
  • 一定
  • thought, meaning
 28. méiyì.si
  • not intersting, 
  • 沒意思
 29. duì...yǒuyìsi
  • `to be interested in
  • 對有意思
 30. yǒuyìsi
  • interesting
  • 有意思
  • to think
  • 有意思
Author
Anonymous
ID
201749
Card Set
Chinese Characters 17
Description
Chinese Characters 17
Updated