Projektledning ordlista

 1. 80/20-regeln
  Vilfreds Pareto's empiriska slutsats att ungefär 20% av händelserna står för 80% av utfallet.
 2. Acceptanstest
  En test för att godkänna ett resultat.
 3. Affärsmodell
  En beskrivning av hur en organisation skapar, levererar och fångar värde.
 4. Agila arbetsmetoder
  Arbetsmetod där man delar in projektet i tidsbestämda sprintar. Till exempel Scrum.
 5. Agil
  Ett samlingsnamn för s.k. lättrörliga arbetsmetoder.
 6. Aktivitet
  En uppgift med ett specificerat resultat, med en förväntad varaktighet och ett definierat resursbehov.
 7. Aktivitetslista
  En lista eller tabell med ett projekts planerade aktiviteter.
 8. Aktivitetsplanering
  Arbetet med att definiera, tidsbedöma och resurssätta aktiviteter, samt att kartlägga beroenden.
 9. Anbudsinfordran
  En process för att begära in anbud, eller offerter från potentiella leverantörer.
 10. Ansvarsmatris
  Tabell som visar hur olika aktiviteter är kopplade till projektmedlemmar - ansvara, utföra, godkänna.
 11. Användningsfall
  Use cases, En beskrivning av hur en produkt ska användas eller upplevas, som är ett alternativ till att specificera prestanda och funktioner.
 12. Arbetspaket
  Den lägsta nivån i en arbetsstruktur. Ett arbetspaket kan bestå av en eller flera aktiviteter.
 13. Arbetstid
  Den tid som krävs för att utföra ett givet arbete.

  Arbetstid = (Varaktighet) x (Antal resurser).
 14. Arbetsbeskrivning (Statement of Work - sow)
  En beskrivning av produkter eller tjänster som skall upphandlas baserat på ett kontrakt. Upprättas oftast av köparen. SOW är ett underlag för anbudsbegäran.
 15. Arbetsstruktur
  Work Breakdwon Structure, WBS. Hierarkisk nedbrytning av ett projekts omfattning.
 16. Avgränsning
  Ett förtydligande av ett projekts omfattning genom att beskriva vad som inte ingår i åtagandet.
 17. Avslutfas
  En projektsfas där projektet avslutas och utvärderas och projektgruppen avvecklas. Efter denna fas får det inte förekomma några aktiviteter i projektet.
 18. BAC
  Budget at completion - Budgeterad totalkostnad för ett projekt.
 19. Back casting
  En metod för att planera ett projekt baklänges från slutet mot starten.
 20. Bakgrundsbeskrivning
  Hur projektet har uppstått, varför det behövs och vad man tänkt att projektet ska åstadkomma.
 21. Balanserade styrkort
  En ekonomisk verksamhetsmodell som tar hänsyn till helheten, genom att fokusera på de fyra perspektiven: finansiellt-, kund-, process- och medarbetarperspektiv.
 22. Behovsplan
  En förteckning över de resurser som ett projekt behöver.
 23. Bemanna
  Tillsätta rollerna i projektets organisation.
 24. Benchmarking
  En metod för förbättringar av processer och rutiner genom att jämföra den egna verksamheten med andra.
 25. Beredskapsreserv
  En budgetreserv som är avsedd att täcka kostnader för extra arbete orsakade av okända händelser under genomförandet.
 26. Baseline
  Referens- eller originalplan som man följer upp utfall under genomförandet mot - Cost Baseline, Time Baseline, Resource Baseline, etc.
 27. Beslutspunkt
  Grind, eller Tollgate. Ett förbestämt tillfälle där projektägaren fattar beslut om projektets framtid.
 28. Beställare
  Projektägare
 29. Blocknät
  En nätplan där aktiviteter illustreras med block och beroenden (logiska samband) av pilar.
 30. Burndown chart
  Uppföljningsdiagram som visar hur mycket tid som behövs för att avsluta aktiviteterna i en etapp.
 31. Business case
  Ett affärsorienterat beslutsdokument som ofta utgör grund för att starta ett projekt.
 32. Certifiering
  En metod för att kvalitetssäkra kompetensen hos en person som genomgått en viss utbildning eller innehar en viss befattning.
 33. Concurrent engineering
  Parallellutveckling
 34. CPM
  Critical Path Metod, Kritisk linje
 35. Crashing
  Metod för att korta ned ett projekts varaktighet till lägsta extra kostnad.
 36. Critical Chain
  Goldratt's begränsningsteori om att varje system har en svag länk.
 37. Delnät
  En detaljering av en del i en nätplan.
 38. Delprojekt
  En utbruten del av ett projekt med klart, tydligt syfte och mål.
 39. Delprojektledare
  En person med ett delegerat ansvar för att leda ett delprojekt.
 40. Demingpriset
  Kvalitetspris som delas ut i Japan, uppkallat efter amerikanen Edward Deming som är grundaren av teorierna om ständiga förbättringar.
 41. DICE
  Analysmodell för att bedöma om ett planerat förändringsprogram kommer att lyckas eller ej.
 42. DSDM
  Dynamic System Development Method - En så kallad lättrörlig utvecklingsmetod där varje iteration delas in i tre faser: kort undersökning, förfining och konsolidering. Dynamisk utveckling.
 43. Dubbel-looplärande
  En metod för att utveckla arbetsmetoder genom att försöka bli bättre på det man gör och att se uppgiften på ett nytt sätt.
 44. Dynamisk utveckling
  Utvecklingsmetod där lösningen växer fram successivt allt eftersom man ser resultatet av arbetet. DSDM - Dynamic System Development Method. Inkrementell utveckling och Sprialmodellen är ett exempel på dynamiska metoder.
 45. EAC
  Estimate at completion - Prognostiserad totalkostnad när projektet är avslutat.
 46. Effekthemtagning
  Den period efter ett projekt då resultatet används och den önskade nyttan förverkligas.
 47. Effektmål
  Ett långsiktigt resultat som uppstår efter ett projekts slut, och som beskriver den önskade effekten eller nyttan.
 48. Effektmätning
  Uppföljning med syfta att mäta om ett projekt skapade avsedd nytta. En effektmätning kräver nästan alltid att det gjorts en referensmätning av nuläget, innan projektet startade.
 49. EMV
  Väntevärde
 50. Enkel-loopslärande
  En metod för att utveckla arbetsmetoder genom att försöka bli bättre på det man gör.
 51. EPM
  Enterprise Project Management - ett övergripande synsätt på hur man ska hantera projekt och resurser inom en hel verksamhet, eller enhet.
 52. Etapplogg
  De krav och mål som ska tas fram under en etapp. Utgör en delmängd av en produktlogg.
 53. EV
  Earned Value - Resultatvärde
 54. EVM
  Earned Value Management - Resultatvärdemetoden
 55. Exit-kriterier
  Krav och villkor som styr om ett projekt ska fortsätta, eller avslutas i förtid.
 56. Experimentellt lärande
  En teori om vuxeninlärning som bygger på att människor lär genom att experimentera.
 57. Feedback
  Återkoppling i en process eller beröm alternativt kritik av ett upplevt beteende hos en annan person.
 58. Fiskbensdiagram
  Ett "orsak - verkan" diagram som används för att identifiera källan till en upplevd kvalitetsbrist.
 59. Float
  Glapp
 60. Flödesschema
  En grafisk presentation av en process. Nätplanen är ett exempel på ett flödesschema.
 61. FMEA
  Failure Mode Effect Analysis - en metod för att hitta och eliminera fel.
 62. Forcing
  En reducering av ett projekts totala tid med hänsyn tagen till lägsta möjliga kostnad.
 63. Företagskulture
  Sammanfattande beteckning för dominerande värderingar, inställningar och beteendenormer i en organisation.
 64. Förhandlingsprocessen
  Förhandlingens grundläggande process - planering, informationsutbyte, köpslående och avslut.
 65. Förstudie
  En utredning med syfte att säkra underlag för beslut om att genomföra ett projekt.
 66. Förstudiefas
  En fas där förutsättningar analyseras och uppgiften specificeras.
 67. Förvaltning
  Plan eller organisation med syfte att ta hand om ett resultat efter det att projektet är avslutat.
 68. Förändringsledning
  Ledning av en övergripande process (förändringsprojekt) med syfte att förändra arbetssätt och strategier för att uppnå nya mål för en verksamhet.
 69. Förändringsledare
  En projektledare med övergripande uppgift att hålla samman ett förändringsprojekts alla delprojekt.
 70. Förändringsprojekt
  Projekt med syfte att förändra en verksamhets inriktning, struktur och arbetsmetoder.
 71. Gantt-schema
  En grafisk metod att beskriva en tidsplan, där aktiviteterna är illustrerade med band, vars längd motsvarar deras varaktighet.
 72. Gapanalys
  Att mäta skillnaden mellan nuläget och ett önskat läge.
 73. Genomförandedfas
  En projektfas där resultatet tas fram.
 74. Glapp
  Float eller slack. Den tidsmarginal som utgörs av skillnaden mellan tillgänglig tid och uppskattad tid för en aktivitet.
 75. Grind
  Beslutspunkt
 76. Hierarkisk organisation
  Traditionell linjeorganisation som är indelad i funktioner och beslutnivåer.
 77. Huvudpaket
  Högsta nivån i en WBS
 78. Implementering
  infördrande
 79. Informationsplan
  En plan för att säkerställa informationsflödet internt och externt i ett projekt. Planen kallas ofta kommunikationsplan för förtydliga att informationen är dubbelriktat.
 80. Införande
  Implementering. Att föra in en produkt i den miljö den är avsedd för. Att börja använda ett projektresultat.
 81. Inkrementell utveckling
  Arbetsmetod där ett reslutat tas fram stegvis i etapper, så kallade inkrement. Agila arbetsmetoder.
 82. Inlärningsstilar
  En modell för att kartlägga en persons inlärningssätt. Modellen bygger på teorin om experimentellt lärande.
 83. Intressentanalys
  En kartläggning och bedömning av personer och organisationer, med syfte att ta reda på hur de kan påverka eller påverkas av ett projekt.
 84. IPMA
  International Project Management Association. En sammanslutning av nationella föreningar för projektledare, som bland annat certifierar projektledare.
 85. Kick-off
  Ett möte under projektförberedelserna, med syfte att förankra projektet, klarlägga förväntningar och analysera möjligheter.
 86. Kick-out
  Ett möte under avslutsfasen, med de som deltagit i projektet, med syfte att formellt avsluta projektarbetet.
 87. Kommunikationsplan
  Informationsplan
 88. Kostnadskvot
  Cost Performance Index 

  CPI = Reslutatvärde / Efterkalkyl
 89. Kostnadsskillnad
  Cost Variance

  CV = Resultatvärde - Efterkalkyl
 90. Kravspecifikation
  Ett styrande dokument som förtydligar projektmålet, där resultatet och projektet beskrivs på detaljnivå, i mätbara termer.
 91. Kritisk linje
  Den kedja av aktiviteter i en nätplan eller tidplan som bestämmer hur lång tid ett projekt tar.
 92. Kvalitetsstyrning
  Analyser, planer och aktiviteter med syfte att säkerställa att kvaliteten i ett projekt upprätthålls. Processen omfattar kvalitetsplanering, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning.
 93. Kvalitetssäkrare
  En roll utanför organisationen som har till uppgift att granska projektet, såväl presterat resultat som använda metoder.
 94. Kvalitetssäkring
  Åtgärder för att uppnå projektets kvalitetsmål.
 95. Kärnintressent
  Intressent med beslutande och drivande roll i ett projekt. Ingår vanligtvis i projektets organisation.
 96. Kärnprocess
  Affärsprocess som beskriver ett huvudflöde av aktiviteter i en verksamhet.
 97. Lag
  En inplanerad fördröjning av en efterföljande aktivitet, exempelvis den tid som behövs för att färgen ska torka.
 98. Lead
  En överlappning mellan två aktiviteter, där en efterföljande aktivitet startar innan föregående är avslutad.
 99. Lean
  En metod, med ursprung i Japan, med syfte att ständigt förbättra processer och arbetsmetoder.
 100. Leverans
  Ett resultat som presterats  i ett projekt.
 101. Leveransunderlag
  Leveransprotokoll - Ett dokument som styrker vad som levererats och godkänts, och vad som återstår att utföra.
 102. Lichtenbergs metod
  En matematisk metod för att bedöma en aktivitets varaktighet eller kostnad, baserad på erfarenhet och uppskattade värden.
 103. Lägesrapport
  Statusrapport. Ett dokument som beskriver ett projekts läge vid en viss tidpunkt.
 104. Lärlingsskap
  En metod för kunskapsöverföring där en oerfaren projektmedlem arbetar parallellt med erfarna kollegor i ett projekt.
 105. Maslows behovstrappa
  Teori om vad som motiverar människor.
 106. Matrisorganisation
  Organisation som är indelad både i horisontella och vertikala beslutsnivåer. Vanligtvis är projekten tvärfunktionella, de går över flera organisationsgränser.
 107. Maxiriskmetoden
  En metod för att kvalificera och kvantifiera riskhändelser i ett projekt, där konsekvenser är kopplade till styrparametrarna.
 108. Mentorskap
  En metod för att genom samtal överföra kunskap från en erfaren person till en oerfaren person.
 109. Milstolpe
  Etapp- eller delmål på vägen mellan projektets start och slut.
 110. Milstolpediagram
  Ett uppföljningsdiagram där genomförda milstolpar prickas av mot planerade milstolpar.
 111. Milstolpeplan
  En övergripande nätplan med logiska beroenden mellan milstolpar.
 112. Mind map
  En metod för att analysera problem och kartlägga projekts omfattning. Ritas vanligen som en sol med strålar som förgrenar sig. På svenska används även namnet minneskarta.
 113. Miniriskmetoden
  En metod för att kvalificera och kvantifiera riskhändelser i ett projekt.
 114. Minnekarta
  Mind map.
 115. Mål
  Vad ett projekt ska leverera. Projektmål, resultat, leveransmål är alla exempel på mål i ett projekt.
 116. Målformulering
  En mätbar beskrivning av vad som ska ha hänt när projektmålet är uppnått.
 117. Nulinje
  En grafisk metod för att följa upp genomförda aktiviteter, i ett Gantt-schema.
 118. Nulägesanalys
  En kartläggning av nuläget och en analys av de faktorer som kan påverka projektets genomförande.
 119. Nuvärdesmetoden
  En kalkylmetod för investeringar som tar hänsyn till att in- och utbetalningar sker vid olika tidpunkter. Med diskontering förflyttas betalningsströmmar i tiden.
 120. Nyttoanalys
  Metod för att bedöma det ekonomiska värdet av effektmålet. PENG är ett exempel på en metod för nyttoanalyser.
 121. Nyttovärdering
  Ekonomisk värdering av effekter som kan tänkas uppstå som resultat av ett projekt. PENG och Ballongmodellen är namn på två nyttovärderingsmetoder.
 122. Närzonsplanering
  En i tiden rullande detaljplanering av aktiviteter i en tidsplan.
 123. Nätplan
  En flödesplan med aktiviteter som är logiskt kopplade. Blocknät och pilnät är exempel på nätplaner.
 124. OBS
  Organizational Breakdown Structure - Hierarkis beskrivning och analys/nedbrytning av resurser baserad på en organisations divisioner, avdelningar, grupper och projektteam.
 125. Omfattning
  Vad som ingår i projektet. Beskrivs ofta med en WSB.
 126. Open space
  Arbetsmetod för att genomföra en workshop, där man låter deltagarna välja bland ett antal i förväg bestämda områden att diskutera runt, under ledning av en processledare.
 127. OPM3
  Organizational Project Management Matutity Model. En metod för att analysera en organisations projektmognad.
 128. Originalplan
  Den ursprungliga tidsplanen som utgör referens när utfall mäts och ändringar införs under genomförandet.
 129. P3M3
  Portfolio, Programme, and Project Management Maturiy Model - En modell för att analysera en organisations projektmognad.
 130. Parallellutveckling
  Olika delar av ett projekt genomförs samtidigt, för att korta ner projektets ledtid.
 131. Paretodiagram
  Ett diagram där händelser är ordnade efter den frekvens med vilken de infaller.
 132. Pejl
  En projektstyrningsmodell som är utvecklad av Pejl AB.
 133. Pilnät
  Nätplan där aktiviteterna anges med pilar och beroende med noder. Kallas också A-O-A (Activity-on-arrow).
 134. Planeringsfas
  Projektfasen där genomförandet planeras, kostnader kalkyleras och risker bedöms.
 135. PMI
  Project Management Institute. Ett amerikansk organisation som bland annat certifierar projektledare.
 136. PMP
  Project Management Professional. Namnet på PMI's certifiering av projektledare.
 137. Portfölj
  projektportfölj
 138. Portföljhantering
  Urval och prioritering mellan olika projekt.
 139. Portföljverktyg
  Projektverktyg med funktioner för att hantera flera projekt i projektportfölj.
 140. PPS
  Praktisk ProjektStyrning. En projektmodell som är utvecklad av Tieto.
 141. Priminärintressent
  Intressent som påverkas i hög grad av ett projekt och som därför troligtvis vill påverka.
 142. PRINCE2
  En övergripande projektmetodik från OGC (Office of Government and Commerce).
 143. Problembeskrivning
  En beskrivning av ett problem som ska lösas, med fokus på vad som ska göras och inte hur.
 144. Process
  En kedja av sammanhängande aktiviteter som skapar ett värde åt en kund.
 145. Processutveckling
  Modifiera existerande processer eller ta fram nya, för att effektivisera arbetsflöden eller förverkliga nya strategier.
 146. Processägare
  Den som har det övergripande ansvaret för underhåll och utveckling av en process.
 147. Product owner
  Produktägare
 148. Produkt
  Ett projektresultat som kan utgöras av en vara eller en tjänst.
 149. Produktbeskrivning
  En beskrivning av en produkt som ska tas fram, med fokus på prestanda och funktioner.
 150. Produktionsprocess
  Metoder och arbetsflöden som beskriver hur ett arbete ska utföras eller hur en produkt ska tas fram.
 151. Produktkostnad
  De kostnader som uppstår när en produkt tillverkas.
 152. Produktkrav
  Detaljerade och mätbara krav på en vara eller en tjänst.
 153. Produktlivscykel
  En produkts totala livslängd, som består av faserna introduktion, tillväxt, mognad och avveckling.
 154. Produktionsledare
  Namn på en projektledare med ett mer operativt ansvar. Används framförallt inom reklambranchen och byggbranchen.
 155. Produktlogg
  Lista med krav och mål i agila projekt, typ Scrum
 156. Produktstruktur
  Product Breakdown Structure, PBS. En hierarkisk nedbrytning av en produkt i dess olika beståndsdelar.
 157. Produktägare
  Projektroll i projekt som genomförs agilt. Vanligtvis en beställare, men kan också vara projektledaren.
 158. Program
  En grupp projekt som leds på ett samordnat sätt.
 159. Programledare
  Roll med ansvar att hantera ett projektprogram. Bör rapportera direkt till ledningen.
 160. ProjectBase
  En projektstyrningsmodell utvecklad av Baseline Management.
 161. Project charter
  Projektets urkund. Ett underlag för att starta projektet och ange ramarna för förberedelserna, inkluderande projektledarens ansvar och befogenheter.
 162. Project owner
  Projektägare
 163. Project Management Office
  PMO - projektkontor.
 164. Projektanatomi
  En metod för att definierar och visualisera komplexa projekts beståndsdelar och deras inbördes relationer.
 165. Projektbeskrivning
  Projektplan
 166. Projektdagbok
  Personliga anteckningar där projektledaren för in viktiga händelser och resultat under projektets gång.
 167. Projektdirektiv
  En utvecklad och fördjupad version av uppdragsbeskrivningen.
 168. Projektförlopp
  Projektflöde eller projektlivscykel. En process som omfattar projektets samtliga faser, från initiering till avslut.
 169. Projektgrupp
  Personer som har till uppgift att utföra de aktiviteter som leder fram till de beställda målet.
 170. Projekthantering
  Styrning och ledning av enskilda projekt i en projektportfölj.
 171. Projektkonto
  Kontonummer eller budget post i en ekonomiplan där projektkostnader bokförs.
 172. Projektkontor
  En organisatorisk enhet för att samordna, styra och stödja projekt.
 173. Projektkostnad
  Den samlade kostnaden för att genomföra allt arbete inom ramen för ett projekt.
 174. Projektkrav
  Krav på hur projektet ska genomföras.
 175. Projektledare
  En person med ansvar för att organisera och leda projektarbetet så att målet uppnås.
 176. Projektlivscykel
  Ett projekts samtliga faser, även kallat projektflöde.
 177. Projektmodell
  Ett ramverk med syfte att beskriva hur projekt ska genomföras i en verksamhet. Modellen innehåller vanligtvis en beskrivning av projektprocessen, roller och dokumentmallar.
 178. Projektmognad
  Ett mått på hur kompetent en organisation är på att arbeta i projektform. OPM3 är en metod för att mäta projektmognad.
 179. Projektmål
  Vad ett projekt ska leverera.
 180. Projektmöte
  Ett internt informations- eller arbetsmöte, där vanligtvis resultat följs upp eller problem löses.
 181. Projektnivå
  En mellannivå i en styrmodell, där rutiner och metoder för att leda ett projekt vanligtvis är beskrivna och specificerade.
 182. Projektorienterad
  En organisation där merparten av verksamheten genomförs organisation i projekt.
 183. Projektplan
  Projektbeskrivning eller projektspecifikation. Ett dokument som innehåller eller refererar till underliggande planer som kravspecifikation, nulägesanalys, tids- och resursplan, budget, riskanalys och kvalitets- och kommunikationsplaner.
 184. Projektportal
  Fysisk eller digital samarbetsyta där projektinformation samlas och distribueras.
 185. Projektprotfölj
  Alla projekt inom en organisation som hanteras av en gemensam ledningsfunktion, exempelvis ett projektkontor.
 186. Projektrum
  En lokal där projektgruppen arbetar och har möten. Kan i vissa fall vara virtuell, i form av en hemsida på ett intranät.
 187. Projekttriangeln
  Grafisk illustration av ett projekts styrparametrar/begränsningar - Kvalitet, Tid och Resurs.
 188. Projektspecifikation
  Projektplan
 189. Projektstyrkort
  Balanserade styrkort för ett projekt
 190. Projektverktyg
  Modeller, mallar, checklistor och programvaror med syfte att användas i samband med analys, planering och genomförande av projekt.
 191. Projektägare
  Projektets interna beställare med ansvar att styra och godkänna projektet. Kallas ofta sponsor.
 192. Projektör
  Projektroll i byggprojekt med ansvar för projektering/planering.
 193. PROPS
  En modell för projektstyrning som är utvecklad av Ericsson.
 194. RBS
  Resource Breakdown Structure - hierarkisk beskrivning och analys/nedbrytning av resurser baserad på resurstyp.
 195. Referensgrupp
  Ett rådgivande organ med uppgift att stödja och granska projektet.
 196. Referensmätning
  Mätning av nuläget innan ett projekt startar.
 197. Restlista
  Ett dokument där kvarvarande delmål och aktiviteter noteras, för att eventuellt hanteras i efterkommande projekt.
 198. Reslutatvärde
  Earned Value, EV. Budgeterad kostnad för genomförda aktiviteter.
 199. Resultatvärdemetoden
  En metod för att bedöma ett projekts läge genom att följa upp presterat resultat och förbrukade resurser.
 200. Resurshantering
  Bemanning av projekt, samt kartläggning och utveckling av resurser som används i projekt i en organisation.
 201. Resurshistogram
  Ett diagram som beskriver planerad resursförbrukning över tiden, exempelvis antal resurser per dag.
 202. Resurskontrakt
  Avtal mellan projektledaren, resursen (om det är en person) och projektägaren.
 203. Resursägare
  Tillhandahåller resurser och är därför ansvariga för resursernas kompetensutveckling. Vanligtvis en linjechef med personal som lånas ut till projekt.
 204. Riskanalys
  Kvalitativ och kvantitativ analys av potentiella riskhändelser, det vill säga visualisera dem, mäta sannolikhet och konsekvens och bedöma deras påverkan.
 205. Riskhantering
  Består av riskidentifiering, riskåtgärdsplanering och riskbedömning.
 206. Riskhändelse
  Kan innebära ett hot mot ett projekt om den infaller.
 207. RUP
  Rational Unified Process. En produktutvecklingsmetod som är utvecklad av Rational.
 208. Samkostnad
  Gemensamma kostnader i en organisation som måste bäras av verksamheten, exempelvis de projekt som genomförs. Fördelas vanligtvis med hjälp av nyckeltal.
 209. Scrum
  Agil arbetsmetod där man delar in projektet i tidsbestämda sprintar.
 210. Scrum master
  Teamledare eller coach i projekt som genomförs agilt.
 211. Sekundärintressent
  Intressent med relativt lågt intresse och passiv påverkan.
 212. Seriell utveckling
  En metod där utvecklingen sker stegvis, där varje steg måste vara avslutat och godkänt innan nästa får påbörjas. Vattenfallsmodellen är ett exempel.
 213. Situationsanpassat ledarskap
  En teori av Paul Hersey och Ken Blanchard om att anpassa ledarskap sin ledarstil efter situation och människor.
 214. Sex sigma
  Metod för kvalitetsförbättringar.
 215. Självkostnadskalkyl
  Kalkyl som bygger på att en investering ska bära sina egna kostnader plus en andel av de gemensamma kostnader.
 216. S-kurva
  Cost Baseline. En grafisk presentation av ackumulerade kostnader och arbetstimmar, vilken har formen av ett utdraget "s". Används so referenskurva för att mäta utfall under genomförandet.
 217. Slutrapport
  Internt dokument där erfarenheter från ett genomfört projekt samlas.
 218. Social projekt management
  Arbetssätt där sociala medier används vid kommunikation inom och utanför projektet.
 219. Sociala medier
  Samlingsnamn för internetbaserade tjänster såsom Facebook, Linkedin, chattar, Twitter och bloggar.
 220. Sponsor
  Projektägare
 221. Sprint burndown chart
  Burndown chart
 222. Sprint retrospective
  Uppföljningsmöte i slutet av en etapp (kallad sprint i Scrum).
 223. Startmöte
  Kick-off. Ett möte vid starten av genomförandefasen där projektgruppen samlas.
 224. Styrgrupp
  Ett projekts beslutande organ, som bör består av personer som besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för att kunna bistå och bedöma projektet. Leds vanligtvis av projektägaren.
 225. Styrgruppsmöte
  Ett beslutsmöte med styrgruppen, där projektledaren vanligtvis är den sammankallande och föredragande.
 226. Styrmodell
  Projektmodell
 227. Styrparameter
  En prioritering av ett projekt, med syfte att tydliggöra vad som är viktigast. Styrparametrarna är produktkvalitet, kalendertid och resurser.
 228. Stödprocess
  Process med syfta att förse en kärnprocess med information eller varor.
 229. SWOT-analys
  En analys av interna styrkor och svagheter, samt externa möjligheter och hot, där slutsatserna utgör underlag för planering och riskåtgärder.
 230. Syfte
  Varför projektet ska genomföras. Beskrivs ofta som ett mätbart effektmål.
 231. Särkostnad
  En kostnad bunden till en viss aktivitet som bara uppstår om projektet genomförs.
 232. Teambuilding
  Aktiviteter med syfte att förankra mål och skapa samsyn inom en grupp inför en gemensam uppgift.
 233. Think Drop
  En metod för att förankra idéer i en organisation, inför ett förändringsprojekt.
 234. Tidskvot
  Schedule Performance Index,

  SPI = Resultatvärde/Förkalkyl
 235. Tidsplan
  En plan vars start- och sluttidpunkt är en konsekvens av förväntad resurstillgänglighet. Tidsplanen illustreras bäst med ett Gantt-schema. Kallas även kalender.
 236. Tidsrapportering
  Löpande uppföljning av vad som presterats och hur mycket resurser som förbrukats.
 237. Tidsskillnad
  Schedule Variance,

  SV = Resultatvärde - Förkalkyl.
 238. Time boxing
  Scrum
 239. Tollgate
  Beslutspunkt
 240. Täckningsbidrag
  Skillnaden mellan särintäkten och särkostnaden, det vill säga det överskott eller den förlust som ett projekt bidrar med.
 241. Uppdragsbeskrivning
  Project charter eller anbudsinfordran. Dokument som beskriver vad projektägaren vill att projektet ska göra. Innehåller vanligtvis leveranstid och kostnad.
 242. Upphandling
  Anskaffning av en resurs externt, exempelvis en upphandling av konsulter till ett projekt.
 243. Uppföljningsplan
  Tidplan där utförda och godkända aktiviteter markeras och jämförs med det som var planerat. Nulinje.
 244. Utvecklingsmodell
  En processbeskrivning av hur man utvecklar produkter.
 245. Validering
  Granskning av resultat mot uppställda krav i ett projekt.
 246. Vattenfallsmodellen
  Modell där produkten tas fram i successiva seriella steg.
 247. Verifiering
  Granskning av arbetssätt för att bedöma möjligheten att nå projektmålet.
 248. Verksamhetsnivå
  Den översta nivån i en styrmodell där prioritering, initiering och övergripande styrning av projekt vanligtvis utförs.
 249. Versionhantering
  Ett system för att skapa spårbarhet bland olika versioner av samma dokument.
 250. Vitbok
  White paper. Ett dokument som innehåller förslag till åtgärder eller projekt inom ett specifikt område.
 251. WBS
  Arbetsstruktur
 252. Work-around
  En metod för att hitta en lösning som tillfälligt minimerar konsekvenserna av en riskhändelse.
 253. Väntevärde (ekonomiskt)
  Expected Monetary Value, EMV. Förväntat ekonomisk värde av en händelse, som beräknas genom att multiplicera sannolikheten att händelsen kommer att inträffa och den vinst eller förlust som kan uppstå.
 254. X- och Y- teorin
  McGregors beskrivningar av olika chefers förväntningar på sina medarbetare, och vilken inverkan det får på medarbetarnas prestation.
 255. XLPM
  Projektstyrningsmodell utvecklad av Semcon. Modellen är en vidareutveckling av Ericssons modell PROPS.
 256. Ändringsråd
  Ett fristående besvärsforum för bedömning och beslut rörande ändringar.
 257. Överlämnande
  Ett moment då ett resultat lämnas över till projektägaren eller en av honom utsedd mottagare.
Author
michaelcockrell
ID
201432
Card Set
Projektledning ordlista
Description
Glosor
Updated