Lesson 114 - Lesoni Teau Taha Fa

 1. Who's book is that?
  Ko hai 'oku 'a'ana e tohi ko e?
 2. It's mine
  Ko e tohi ia 'a'aku.
 3. Whose clothes are these?
  Ko hai 'oku 'o'ona e vala ko eni?
 4. Jim's clothes.
  Ko e vala 'o simi.
 5. It's mine.
  'Oku 'a'aku ia.
 6. I want to speak to the gentleman who owns this lot.
  'Oku ou fie lea ki he tangata'eiki 'oku 'o'ona e 'api ni.
 7. It's yours.
  "oku 'a'au ia.
 8. The duty to help is yours.
  'Oku 'o'ou e fatongia ke ke tokoni.
 9. Who has a complaint?
  Ko hai 'oku 'i ai 'ene launga?
 10. Who has any duty in the village?
  Ko hai 'oku 'i ai hono fatongia he kolo?
 11. Who has any affiliation with the club?
  Ko hai 'oku 'u ai ha'ane kau ki he kalapu?
 12. Who has any knowledge of the kava ceremony?
  Ko hai 'oku 'i ai ha'ane 'ilo ki he 'ilo kava?
 13. Who has a friend in mu'a?
  Ko hai 'oku 'i ai hano kaume'a 'i mu'a?
 14. Who's cocoanut is this?
  Ko hai 'oku 'a'ana e fo'i nui ko'eni?
 15. Whose house is this?
  Ko hai 'oku 'o'ona e kolo ni?
 16. Kava ceremony
  'ilo kava
 17. Washing board
  papa fo
 18. tub
  topu
Author
popeanthony
ID
200243
Card Set
Lesson 114 - Lesoni Teau Taha Fa
Description
shumway
Updated