Etológia

The flashcards below were created by user der_murrkater on FreezingBlue Flashcards.

 1. Mi a viselkedés?
  a környezetükkel állandó kapcsolatban lévő állatok tevékenységeinek összessége
 2. Mi az etológia?
  a biológiának az állatok adott környezetben megnyilvánuló viselkedésével (annak indítékaival, lefolyásával) foglakozó tudományterülete
 3. A klasszikus és modern etológia vizsgálati területei:
  • összehasonlító etológia
  • fiziológiai etológia
  • magatartásgenetika (etogenetika)
  • szociobiológia
  • viselkedésbiológia
  • alkalmazott etológia
  • humánetológia
 4. Mivel foglalkozik az összehasonlító etológia?
  a klasszikus etológia vizsgálati elve, mely az egyed szintjén tanulmányozza a viselkedést
 5. Mivel foglalkozik a fiziológiai etológia?
  a szervezet hormon- és idegrendszerének az állat viselkedésére gyakorolt hatásával
 6. Mivel foglalkozik az etogenetika?
  A megfigyelhető magatartásformák és a mögöttük lévő idegi mechanizmusok genetikai hátterét vizsgálja.
 7. Mivel foglalkozik a szociobiológia?
  a társas viselkedést tanulmányozza, felhasználva a populációbiológia, a populációgenetika és az evolúciótan ismereteit
 8. Mivel foglalkozik a viselkedésbiológia?
  az állatok viselkedésének szerepét vizsgálja az ökológiai rendszerekben
 9. Mivel foglalkozik az alkalmazott etológia?
  az etológiának az ember által tenyésztett állatok viselkedésével foglalkozó ága
 10. Mivel foglalkozik a humánetológia?
  az etológia emberi magatartás biológiai alapjaival foglalkozó ága
 11. Fejezetek az etológia történetéből - Darwin
  angol természettudós, az élővilág fejlődésének tanulmányozása során az állatok viselkedését is elemezte
 12. Fejezetek az etológia történetéből - Pavlov
  • Nobel-díjas orosz tudós
  • az emésztés és idegi működés élettanával foglalkozott
 13. Fejezetek az etológia történetéből - Lorenz
  • osztrák Nobel-díjas kutató
  • a korszerű etológia megalapozójának tartja őt a tudomány
  • először írta le, hogy a viselkedés is evolúció eredménye
  • az állatok viselkedését elemi viselkedésformákra bontotta szét, és ezek vizsgálatával határozta meg az öröklött és tanult viselkedéseket
 14. Fejezetek az etológia történetéből - Tinbergen
  • holland származású Nobel-díjas tudós
  • az ösztönt meghatározott sorrendben szervezett idegi működéseknek fogta fel
 15. Fejezetek az etológia történetéből - Karl von Frisch
  • osztrák Nobel-díjas etológus
  • a méhek kommunikációját fejtette meg
 16. Hogy írhatjuk le a viselkedést?
  • formája és funkciója alapján
  • a viselkedést magatartásegységekre és magatartáselemekre bontjuk (pl. csirke ivása egy magatartásegység, a teljes mozgássor alkotóelemei a magatartáselemek)
 17. Az öröklött (veleszületett) mozgásmintázat fogalma, jellemzői:
  az elődöktől öröklött, a környezettől nagymértékben független, automatikus cselekvés


  Jellemzői:

  • a viselkedés formaállandósága
  • a fajra jellemző megjelenés
  • a faj minden egyedében azonos megjelenés
  • a megkezdett mozgás megszakíthatatlansága
  • a visszacsatolás hiánya a környezet és a mozgás szabályozása között

  Szabályozása:

  a kulcsinger és a belső motiváció együttes hatására

  Típusai:

  • feltétlen reflex
  • taxis
  • öröklött mozgáskombináció
 18. Feltétlen reflex fogalma:
  egy adott ingerre feltétlen bekövetkező öröklött válasz
 19. Példa feltétlen reflexre:
  • nyálelválasztási reflex
  • szopási reflex
  • rovarok, halak merevedési reflexe
  • békák menekülési reflexe (bármerről érkezik a veszély, a béka a víz felé menekül)
 20. Mi a taxis?
  az inger által kiváltott és irányított helyváltoztató mozgás
 21. Példák taxisra:
  • a fénykedvelő lepkék úgy repülnek a fény irányába, hogy a fény mindig azonos szöget zárjon be a testükkel (ezért repülnek spirálisan egy fényforrás körül)
  • papucsállatka elkerüli a szén-dioxid-buborékot
  • a légylárva bábozódás előtt a kisebb fényintenzitás fele mozog (klinotaxis)
  • az örvényféreg páros fényérzékelő szervét használva arra törekszik, hogy mindkét receptort azonos intenzitású inger érje (tropotaxis)
 22. Öröklött mozgáskombináció (mozgási séma):
  • külső ingerekre bekövetkező, szigorú sorrendben lezajló magatartási forma
  • az ingerek beindítanak egy öröklött idegi mechanizmust, és az automatikusan megszervezi a válaszreakció-sorozatot
  • emlősök táplálékrejtő tevékenysége, pók hálószövése
 23. Etológiai vákuum:
  ingerszegény környezet, amelyben a tanult viselkedési elemek elsajátítására nincs lehetőség
 24. Mi szabályozza együtt az öröklött magatartás kialakítását?
  • a kiváltó inger megléte
  • belső késztetés (motiváció): pl. félelem, éhség, szexuális vágy
 25. Kulcsinger fogalma:
  az adott magatartás teljes cselekvéssorát vagy a viselkedési elemet kiváltó inger
 26. Motiváció:
  cselekvésre késztető belső állapot, melyet az állat neuroendokrin rendszerének aktivitása befolyásol
 27. Szupernormális inger, példa:
  • az átlagosnál erősebb választ kiváltó kulcsinger
  • közlekedési lámpák nagyobb méretű pirosa, Vidua paradisea azon hímei, melyek farkát színes farktollakkal meghosszabbították, sikeresebbek voltak a párválasztásban
 28. Variábilis mozgásmintázat fogalma:
  • olyan viselkedési egységek, amelyek azonos eredmény és cél mellett a faj különböző egyedeinél, vagy ugyanazon egyed megismételt viselkedése esetén teljesen különböző formában valósulnak meg
  • két belső késztetésre vezethető vissza: averzió (elkerülés), preferencia (megkívánás, megközelítés)
  • ide sorolható minden olyan öröklött viselkedés, amely valamilyen helyzettől vagy tárgytól eltávolítja az állatot, ill. amely társakhoz, táplálékhoz vagy adott helyekhez vonzza
 29. Mi a bevésődés (imprinting)?
  • az állatok életének egy bizonyos szakaszában  jelentkező tanulási forma
  • szülői bevésődés: az állatok megtanulják felismerni anyjukat
  • szexuális bevésődés: rögzül a kötődés az ellentétes nemű partnerhez

  a bevésődés során aktiválódik az állatok még nyitott genetikai programjának kitöltetlen része, és az ingeregyüttes visszafordíthatatlanul, egy egész életre szólón megjegyződik 
 30. Tanult mechanizmusok meghatározása, jellemzői, szabályozása, típusai
  az egyedi élet során a környezettel kapcsolatban lévő állat viselkedése változik meg

  Jellemzői:

  • nyitott genetikai program (az öröklött program kiegészül az egyéni tapasztalatokkal)
  • a faj egyedeinél különbözőképpen jelentkezhet
  • az állatnak a változó környezethez való alkalmazkodását biztosítja

  Szabályozása:

  kulcsinger és a belső késztetés együttesen

  Típusai:

  • meghatározott időben jelentkező: bevésődés
  • általános tanulási mechanizmusok: megszokás (habituáció), érzékenyítés (szenzitizáció), társítás: feltételes reflex, operáns tanulás, belátásos tanulás
 31. Mi a habituáció? példa
  • az állat megszokja egy inger gyakori jelenlétét, és nem válaszol rá
  • ha egy zöld hidrát gyenge mechanikus inger ér, összehúzódással válaszol, huzamosabb ingerlés hatására az összehúzódás megszűnik
  • ha más helyen ingereljük, akkor összehúzódik, és ezután az eredeti ingerlési helyen is összehúzódik (dehabituáció)
  • negatív tanulás, mert mert az állat megtanulja, hogy mire ne válaszoljon
 32. Érzékenyítés fogalma, példa:
  • az állat az ismételt ingerek hatására gyengébb, esetleg közömbös ingerekre is érzékennyé válik
  • planáriákat (laposféreg) áramütéssel stimulálnak, az állatok kísérlet végén már fény felvillanására is összerándul 
 33. Mi a társításos tanulási formák előképe?
  a habituáció és az érzékenyítés
 34. Feltétlen inger fogalma:
  • a feltétlen reflexet kiváltó kulcsinger
  • a tanult viselkedésekben megfelel a megerősítésnek
 35. Feltételes reflex fogalma, jellemzői:
  • ingertársításon alapuló tanult magatartás
  • több inger egyidejű hatására két idegi központ együttes működése jön létre
  • univerzális az állatvilágban
  • a viselkedés fennmaradásához elengedhetetlen a megerősítés
  • amennyiben elmarad a megerősítés, megszűnik a tanult magatartás Image Upload 1 feltételes gátlás
  • új, váratlan erős inger hatására is megszűnhet Image Upload 2 feltétlen gátlás
 36. Operáns tanulás szinonimái, fogalma:
  • instrumentális, vezérlő típusú tanulás
  • az állat aktívabb, mint a feltételes reflexnél, mintegy vezérli a környezetét és önmagát is
  • a véletlenül végzett különböző mozgások közül azt ismétli egyre többször, amelyre a legjobb megerősítést kapja
  • Thorndike amerikai kísérleti pszichológus írta le
  • pl. kiéheztetett kutya ketrecben, két pedál, egyik megnyomására táplálék érkezik, az állat megtanulja, hogy melyiket kell nyomogatnia  (vagy ugyanez galambbal és szárnyemelgetéssel)
 37. A ma ismert legbonyolultabb tanulási mód:
  a belátásos tanulás
 38. A belátásos tanulás során ...
  • az állat a már megtanult magatartási elemeket rakja új kombinációkba
  • ezzel másféle viselkedést alakít ki
  • ha az így megjelenő cselekvéssor eredményes, akkor fennmarad az idegrendszeren belül a kapcsolat
 39. A három tanulási folyamat közös jellemzői:
  • a tanulást mindig ingerek váltják ki és irányítják
  • a tanulási folyamat szelektív, meghatározott célra irányul, és kapcsolatban van öröklött viselkedési formákkal
  • az idegrendszeri központ két területe kapcsolódik össze (társítás, kondicionálás), a megfelelő ingerekre ezek az idegsejtcsoportok képesek együttműködni
  • a sikeres tanulás feltétele a rendszeres megerősítés
 40. Aktiválás fogalma:
  • egy meghatározott magatartásforma megjelenéséhez és tartós rögzüléséhez rávezető inger szükséges
  • pl. kiscsirkék csipegetését a csirkeláb ujjának látványa váltja ki, ha a kiscsirke nem látja a saját lábujját, nem csíp bele egyszer-kétszer, éhen halhat a táplálék közelében is
 41. Ösztön fogalma:
  sajátos szerepű magatartáscsoport, amelyben vagy az öröklött elemek uralkodnak, esetleg kizárólagosak lehetnek, vagy az öröklött és a tanult elemek meghatározott hierarchiában kapcsolódnak egymáshoz
 42. Belső tanítóprogram jellemzése:
  • az állatok magatartásának számos eleménél szinte a teljes cselekvéssor örökölt, de az egyes magatartáselemek megfelelő sorrendjének kialakulásához külső inger(együttes) szükséges.
  • Ez az inger rendet visz a magatartási elemek aktiválásnak folyamatába, és a biológiailag legeredményesebb sorozat elemei állnak össze.
  • pl. ragadozók kicsinyeiben a zsákmányszerzés összetett mechanizmusa
 43. Mi az etogram?
  • egy adott faj magatartásformáinak pontos leírása, akciókatalógusa
  • az egyes mozzanatok időbeli ismétlődését, a sorrend változásait, egymáshoz viszonyított előfordulási gyakoriságait a kontingenciatáblázatban lehet rögzíteni
 44. Az állatok viselkedésének csoportjai aszerint, hogy mire irányul a viselkedés:
  • létfenntartó
  • társas
  • szexuális

  ezek mindegyikéhez szükség van a kommunikációs viselkedésre
 45. Kommunikációs viselkedés fogalma:
  • az állatok jelrendszer útján történő hírközlése, egymás közötti információcseréje
  • belső állapotot, szándékot, vagy valamilyen külső tényezőről szóló információt fejez ki
  • megvalósulhat: kémiai, vizuális és akusztikus úton
 46. Példák kommunikációs viselkedésre:
  • emlősök: testtartások, mozdulatok (halaknál az úszók csapkodása, patásoknál a levegőbe való felugrás riasztójelzés)
  • imponáló, behódoló póz: az imponáló pózban az állat azt a testrészét fordítja az ellenfél felé, amit a legeredményesebben tud használni, a behódoló póz a támadó agresszióját megfékezi
  • Darwin: antitézis elve - az ellentétes értelmű üzeneteket ugyanazon testrészek ellentétes irányú mozdulatai közvetítik (pl. kutya farkának mozdulatai)
  • rigófiókák tátogatási reakcióját is vizuális inger váltja ki
  • szentjánosbogarak a párzási időszakban villantásokkal jeleznek egymásnak (a nőstény 2 másodperccel válaszol a hím fénykibocsájtására, így jelzi, hogy párzásra kész a hímmel)
 47. Milyen jelzések különösen fontosak a fiatal állatok esetében?
  • kellemetlen állapotot jelzők
  • a szülőkben önzetlen magatartást váltanak ki
 48. Mi a státuszjelzés?
  • az egymás mellett élésben lényeges az egyed helye a csoporton belül
  • a státuszjelzés a többi állat számára irányadó az együttlétben 
 49. Altruizmus fogalma:
  • az egyed saját biológiai értékét csökkentve növeli a fajtárs biológiai értékét
  • az állat valami olyat tesz, ami fajtársának előnyös, miközben saját lehetősége csökken
 50. Hamilton törvénye:
  • az altruizmus mértéke egyenesen arányos a rokonság fokával
  • alapja, hogy az élőlény egy adott tulajdonsága a rokonaiban is megtalálható
  • célja az adott tulajdonság fenntartása az adott populációban
 51. Melyik esetben maradhat meg az önzetlenség egy génje egy populációban?
  ha az egyedre káros hatásait meghaladja a rokonokban jelentkező előnyös következmény
 52. Az altruista magatartás csoportra nézve szelekciós előnyei egy példán:
  a "dajkák" egyes rágcsálók körében: ők maguk nem szaporodnak, de szoptatnak, részt vesznek az utódok felnevelésében
 53. Agresszió fogalma:
  a fajtárs eltávolítására irányuló magatartás
 54. Mire szolgál a szexuális kommunikáció?
  • energiaveszteségtől óvják meg egymást azzal, hogy szexuális állapotukról adnak információt
  • elkerülik a párválasztási, udvarlási mozgássorozatok felesleges végrehajtását
 55. A fajtárs veszélyre való figyelmeztetése ...
  • kémiai anyagokkal, hangokkal történik
  • az énekesmadarak pl. sokfajta vészjelzést használnak, ezek rövid időtartamúak és magas rezgésszámúak Image Upload 3 nehezen beazaonosíthatók 
 56. Miben tölt be fontos szerepet még a kommunikáció?
  • egyed- és rokonfelismerés
  • területkijelölés
  • kapcsolattartás
  • erőforrások jelzése
 57. A méhek kommunikációja
  • Karl von Frisch fejtette meg
  • a kaptárba visszatérő felderítőméh a függőleges lépen táncmozdulatokkal tájékoztatja társait a nektár irányáról, mennyiségéről, feltalálási helyéről
  • az információ látással, tapintással és a hallással összefonódik
  • ha a táplálék közel van Image Upload 4 körtánc 
  • a mozgás közben a a társak megkóstolják a mintát
  • a felderítő izgalma rájuk is átragad, kirepülnek, és megkeresik a táplálékot
  • ha a táplálék távol van Image Upload 5 rezgőtánc: nyolcas alakú, minden lényeges információt tartalmaz
  • a táplálék irányát a nyolcas egyenes szakasza jelzi: a Nap irányába húzott egyenes által bezárt szög pontosan akkora, amilyen szögből a méh a Napot látja a táplálékhoz vezető út során
  • egyenes szakasz hossza jelzi az energiát, amit az egyednek be kell fektetni ahhoz, hogy a lelőhelyet elérje
  • a felderítő belső órájával korrigálja a Nap változó elhelyezkedését
  • a függőleges felületen a Nap irányát a gravitáció függőleges iránya helyettesíti
 58. Mivel valósul meg a kémiai kommunikáció?
  feromonok (ektohormon) segítségével
 59. Feromon fogalma:
  az állatok mirigysejtjeiben kis mennyiségben termelődő, a környezetbe kerülő anyag, mely befolyásolja a fajtársak viselkedését
 60. Kémiai kommunikáció előnye:
  • nagy távolságon is tartós
  • sokféle információt szolgáltathat az élőlény
  • vannak, amelyek lassan hatnak, és hatásuk megfordíthatatlan (pl. a nagycsaládokban élő nőstény egerek vizeletében a fiatal állatok ivaréretté válását gátló feromon található)
  • általánosabb, hogy a feromonok rövid ideig hatnak, hatásuk szinte minden viselkedésmódban megjelenik
  • fontos példák: gyapjaslepke, házi méh (a méhkirálynő által termelt feromon hatása miatt nem fejlődnek ki a dolgozó nőstények petefészkei, a kaptáron kívül pedig szexferomonként hat, és a dolgozók gyülekezését serkenti), hangyák veszélyferomonja
 61. Mikor alakul ki az akusztikus kommunikáció? 
  főleg akkor, ha a kémiai és a vizuális kapcsolatteremtés gátolva van
 62. Hol fordul elő az akusztikus kommunikáció?
  bonyolultsága miatt főleg a gerincesek és ízeltlábúak képviselőinél
 63. Az állatvilágban a legdifferenciáltabb hangadásra ...
  • az énekesmadarak képesek
  • alsó gégefőjükkel öröklött/tanult elemekből hozzák létre a hangokat
 64. Konkurencia fogalma:
  a faj egyedei közötti versengés
 65. A konkurencia során alakulnak ki ...
  a létfenntartási viselkedési formák.
 66. A létfenntartási viselkedési formák típusai:
  • tájékozódási magatartás
  • táplálkozási magatartás, ennek részeként a támadó és védekező magatartás
 67. Taxis fogalma:
  inger által kiváltott és irányított helyváltoztató mozgás
 68. Tájékozódás típusai:
  • aktív-passzív
  • passzív pl: madarak tájékozódása a Nap állása, a Föld mágnesessége, tereptárgyak elhelyezkedése alapján
  • aktív pl: denevérek ultrahanghasználata
 69. A ragadozó ... életmódjához
  alkalmazkodik prédája
 70. Növényevők-húsevők táplálkozására jellemző általában:
  • a növényevők gyakran és sokat esznek
  • a ragadozók ritkán, de sokat
 71. Az állatok támadó viselkedése ...
  az öröklött programokra ráépülő közvetlen vagy közvetett tanulásnak köszönhetően jelenik meg
 72. Az állatok sokszor ... a zsákmány megszerzésének érdekében.
  • segédeszközöket használnak
  • pl. sziámi lövőhal, tövisszúró gébics
 73. A támadó magatartással párhuzamosan alakultak ki ...
  • a védekező magatartások is
  • pl. madarak lelapulása (nemcsak a ragadozó sziluettje a kulcsinger, hanem a haladás iránya is)
  • riasztó hatások (pl. az unkák támadás esetén a hasukra vetik magukat, élénk színű hasi oldalukat mutatják)
  • mimikri
 74. Környezethez való hasonulás:
  • mimikri
  • két típus: a környezethez válik hasonlóvá az állat, másik típusában egy másik, rendszerint veszélyes állathoz (rovarok)
 75. Szociális vonzódás fogalma:
  az állatok társulási hajlama, amely az egyedek közötti távolságcsökkenést eredményezi
 76. Küzdelem fogalma:
  • elsősorban a hímek között jelentkező, főleg fenyegetésből, jelzésekből, ritkán fizikai összecsapásból álló viselkedéssor
  • általában nem jár sérüléssel, mert a vesztes elfogadja az eredményt, és ezt jelzi is
 77. Rangsor fogalma:
  • az állatok társas kapcsolataiban kialakuló alá- és fölérendeltségi viszony
  • legtöbbször az egyedek fizikai fölénye, vérmérséklete alapján alakul ki
  • a rangsor előnyös a közösség számára, mert segítségével elkerülhetők a mindennapos összeütközések, egyúttal az előnyösebb tulajdonságokkal rendelkező egyed juthat előbb a környezet erőforrásaihoz
 78. Mi az a négy alapvető viselkedési forma, amely a társas életet élő állatokra jellemző?
  • szociális vonzódás
  • együttműködés
  • altruizmus
  • kommunikáció
 79. Időleges tömörülés jellemzői
  • a szociális vonzódás még kicsi
  • a közösség nyitott, létszáma tág határok között változhat
  • céljuk elsősorban a védekezés, közösen végrehajtott táplálékszerzés
  • a csoport viselkedését egy vagy több kezdő egyed váltja ki: azok, amelyek először reagálnak a környezet hatásaira
  • pl. sáskák, darvak, vándorló halak, téli álmot alvó denevérek
 80. A zárt közösségek jellemzői:
  • erős a szociális vonzódás
  • a kapcsolat legalább egy szaporodási időszakra szól
  • az idegen egyedekkel szemben a csoport tagjai elutasító magatartást tanúsítanak
  • a csoport tagjai között jellegzetes rangsor alakul ki
 81. Zárt tömörülések típusai, példákkal
  • család: elsősorban a madarakra és emlősökre jellemző - szülők, utódok közössége a legtöbb esetben csak az ivadékok felnevelésére alakul ki
  • kolónia: nagy madártelepek, patások - a szaporodási és az ivadékgondozási időszakban megmaradnak a családok, de utána is jellemző a csoport közös védekezése
  • nagycsalád: rágcsálók, elefántok - különböző nemzedékek családi kötelékben, egy közös területen élnek együtt
  • állam: hangyák, méhek, termeszek - tökéletes összhang, kasztok, a közösség nagy egyedszámú, az egyedek szoros rokonságban állnak egymással, életüket szigorúan alárendelik az állam fenntartásának
 82. Miért jelent egy csoport számára szelekciós előnyt, ha kialakult rangsora van?
  mert nem kell minden alkalommal megküzdeni
 83. Mit értünk domináns hímen?
  a csoport vezetőjét, rendszerint ő táplálkozik és párzik először
 84. Felségterület =
  territórium
 85. Territórium fogalma:
  • az a terület, melyet egy egyed vagy az egy fajhoz tartozó egyedek csoportja birtokol a táplálkozás, a szaporodás és az ivadékgondozás céljából
  • a területet elhatárolhatják az állatok: szaganyaggal, vizuálisan (korallhalak), hanggal (énekesmadarak)
  • a betolakodóval szemben agressziót mutatnak
 86. Személyes tér fogalma:
  • az állatok egyedeinek változó nagyságú térigénye
  • nagysága függ a faj egyedeinek kontaktustűrésétől, az egyedek állapotától, a környezeti hatásoktól
  • hidegben vagy támadás esetén pl. csökkenhet
 87. Miket nevezünk szexuális viselkedésnek?
  Azokat a viselkedésformákat, melyek a megtermékenyítéshez vezetnek.
 88. A szexuális viselkedés formái:
  • párválasztás
  • udvarlás
  • nász
  • ivadékgondozás
 89. A párválasztás jellemzői:
  • a szexuális viselkedés bevezető szakasza
  • az egyedeknek a másik nem iránti vonzódása indítja be
  • végrehajtásában általában a hímek az aktívak
  • kialakulhat küzdelem a nőstényért
  • kommunikáció! (szentjánosbogár, béka, madarak)
 90. Az udvarlás során ...
  • lecsökken a személyes tér
  • azonos szintre hozza az egyedek izgalmi állapotát, megakadályozva a rokon fajok kereszteződését
 91. A párzás eredményeként ...
  • bekövetkezik a petesejt megtermékenyítése
  • ez is változatos formában, a fajra jellemző módon történik meg
 92. Ivadékgondozás fogalma:
  az ivarosan szaporodó fajokban az utód fennmaradási esélyeit, zavartalan felnövekvését elősegítő önzetlen magatartásformák összessége
 93. A gondoskodás mértéke ...
  általában fordítottan arányos a létrejött utódok számával.
 94. Az ivadékgondozás típusai:
  • sok van
  • a peték védett helyre való helyezése
  • táplálék közelében való lerakás
  • a peték a kikelésükig való cipelése
  • a tojások költése
  • méhben való fejlődés
 95. A szülőkkel való együttélés ...
  lehetőséget ad a tanulásra, egyes mozgások, viselkedésformák elsajátítására
Author
ID
197551
Card Set
Etológia
Description
Etológia
Updated
Show Answers