Általános kémia- reakciók

 1. Mit nevezünk kémiai reakciónak?
  eredeti halmaz kötései felbomlanak, és új kémiai kötések kialakulásával új tulajdonságú anyagok keletkeznek
 2. Mi a kémiai reakció feltétele?
  • a reagáló anyagok részecskéi ütközzenek
  • a részecskék megfelelő energiával ütközzenek
 3. Mi az aktivált komplexum?
  az ütközéskor létrejövő, csak rövid ideig létező, magasabb energiaállapotban lévő részecskét
 4. Mi az aktiválási energia?
  az az energiatöbblet, amely ahhoz szükséges, hogy 1 mol aktivált komplexum keletkezzen
 5. Az aktivált komplexumban ...
  a létrejövő és a megszűnő kötések egyszerre vannak jelen.
 6. A kémiai egyenletek típusai:
  • sztöchiometriai
  • ionegyenlet
 7. Mi az ionegyenlet?
  a reakció lényegét emeli ki azzal, hogy csak a reakcióban részt vevő atomokat, ionokat, molekulákat tünteti fel
 8. Mivel foglalkozik a termokémia?
  a kémiai folyamatok energiaváltozásának mennyiségi leírásával
 9. Endoterm reakciók általános jellemzői:
  • a vizsgált rendszer energiatartalma nő
  • a környezetből energiát vesz fel
  • a reakcióhő előjele pozitív
 10. Exoterm reakciók általános jellemzői:
  • a rendszer energiatartalma csökken
  • a környezetnek energiát ad át a rendszer
  • a reakcióhő értéke negatív
 11. Reakcióhő fogalma:
  • az egyenletben feltüntetett minőségű, mennyiségű és állapotú anyagokra vonatkozó moláris energiaváltozás
  • mértékegysége kJ/mol
 12. A reakcióhő jele:
  Image Upload 1
 13. Mi az entalpiaváltozás?
  • állandó nyomáson mért reakcióhő
  • belsőenergia-változás + a környezet ellenében végzett térfogati munka
 14. Hess tétele:
  a reakcióhő csak a kiindulási anyagok és a termékek energiatartalmától függ, független a köztes állapotok számától és minőségétől, amellyel a kiindulási állapotból a végtermékekig jutottunk
 15. Mi következik Hess tételéből?
  • egy megfordítható reakcióban az oda- és visszaalakulás reakcióhője ellentétes előjellel ugyanaz az érték
  • a reakcióhő értéke többféleképpen számítható, és mindegyik módon ugyanahhoz az eredményhez jutunk: kötési energiákból, képződéshőkből ill. körfolyamatokból
 16. Mi a képződéshő?
  annak a reakciónak a reakcióhője, amelyben egy vegyület 1 mólja standard körülmények között stabilis állapotú elemeiből keletkezik
 17. A képződéshők gyakran ... folyamatokhoz tartoznak.
  fiktív
 18. Hogy lehet kiszámolni a a reakcióhőt a képződéshőkből?
  a termékek együtthatókkal szorzott képződéshőinek összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok együtthatókkal szorzott képződéshőinek az összegét
 19. Mit kell feltüntetni a termokémiai egyenletben?
  vegyjel, képlet mellett az anyagok halmazállapotát is
 20. Mivel foglalkozik a reakciókinetika?
  a reakciók sebességével
 21. Mit fejez ki a reakciósebesség?
  egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt hány mol alakul át a kiindulási anyagok valamelyikéből, vagy hány mol keletkezik a termékek valamelyikéből

  Image Upload 2

  mértékegység: Image Upload 3 
 22. A reakciósebesség arányos ...
  a különböző anyagok időegység alatt bekövetkező koncentrációváltozásával
 23. Mitől függ a reakciósebesség?
  • a reagáló anyagok minőségétől
  • a reagáló anyagok koncentrációjától
  • a hőmérséklettől
  • a katalizátortól
 24. Mi a reakciósebességi állandó?
  • egyszerűbb esetekben egyenesen arányos a kiindulási anyagok koncentrációjának megfelelő hatványon vett szorzatával
  • értéke minden reakcióra más és más
  • kísérletileg kell meghatározni
 25. A reakciósebességi állandó ... állandó.
  • adott reakcióra
  • adott katalizátor esetén
  • adott hőmérsékleten
 26. Hogy befolyásolja a hőmérséklet a reakciósebességet?
  a reakciósebesség mindig nő a hőmérséklet emelésével
 27. Hogy befolyásolják a katalizátorok a reakciósebességet?
  • a reakcióban részt vesznek
  • végül változatlan állapotban maradnak vissza
  • olyan reakcióutat nyitnak meg, amelynek az aktiválási energiája kisebb
  • a reakcióhőt nem befolyásolják
 28. Hogy nevezzük a kémiai folyamatokat lassító anyagokat? (példa)
  • inhibitorok
  • pl. a hidrogén-peroxid bomlását lassíthatjuk a kénsavval vagy foszforsavval
 29. Az egyirányú reakciókban ...
  a kiindulási anyagoknál stabilisabb anyagok keletkeznek.
 30. A megfordítható reakciókban ...
  a kémiai folyamat termékei is reagálnak egymással
 31. Megfordítható folyamat ...
  minden sav-bázis reakció
 32. Disszociáció =
  megfordítható bomlás
 33. Mikor alakul ki a kémiai egyensúly?
  • amikor egy megfordítható folyamat ellentétes irányú reakciói azonos sebességgel mennek végbe
  • mind a termékek, mind a kiindulási anyagok megtalálhatók a rendszerben, koncentrációjuk változatlan
 34. Mi az egyensúlyi állandó számértékileg?
  a két reakciósebességi állandó hányadosa
 35. Tömeghatás törvénye:
  egyensúlyban a termékek megfelelő hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzata, osztva a kiindulási anyagok megfelelő hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzatával, egy adott hőmérsékleten állandó érték (K)
 36. Mitől függ az egyensúlyi állandó?
  csak a külső körülményektől (p, T), független a koncentrációk értékeitől
 37. Mi a Le Châtelier-Braun-elv?
  egy dinamikus egyensúlyban lévő kémiai rendszer megzavarásakor annak a folyamatnak lesz nagyobb a sebessége, amely a zavaró hatást csökkenteni igyekszik (=legkisebb kényszer elve)
 38. Mi történik, ha egy egyensúlyi rendszerben valamelyik összetevő koncentrációját kívülről bevitt anyaggal megnöveljük?
  • megváltozik az át- és visszaalakulás sebessége
  • annak a folyamatnak lesz nagyobb a sebessége, amely a hozzáadott anyag koncentrációját csökkenteni igyekszik
 39. Ha az egyensúlyi rendszerben valamelyik anyag koncentrációját megnöveljük, akkor a K értéke:
  • nem változik
  • a reakciósebességek értéke változik, de a belőlük képzett tört értéke változatlan marad
 40. Hogy befolyásolhatjuk az egyensúlyt a hőmérséklet változtatásával?
  ha a rendszer hőmérsékletét növeljük, az endoterm, ha csökkentjük, az exoterm irányba tolódik el az egyensúly
 41. Ha az egyensúlyi rendszer hőmérsékletét változtatjuk, a K ...
  értéke megváltozik
 42. A katalizátorok az egyensúlyt ...
  nem befolyásolják, mind az oda-, mind a visszaalakulást meggyorsítják az Image Upload 4 lecsökkentésével
 43. Hogy változtatható az egyensúlyi állapot a nyomással?
  a sztöchiometriaiszám-változással járó reakciókban a nyomás növelése a térfogatcsökkenésnek, a nyomás csökkentése a térfogatnövekedésnek kedvez
 44. Protolitikus reakció fogalma:
  proton (hidrogénion) átadásával járó folyamat
 45. Hogy csoportosíthatjuk a kémiai reakciókat?
  • energiaváltozás szerint: exoterm - endoterm
  • fázisok száma szerint: homogén - heterogén (az anyagok azonos fázisban vannak-e?)
  • reakció sebessége szerint: (pillanatszerű - mérhető idő alatt végbemenő - végtelen lassú)
  • a reakcióban részt vevő anyagok száma szerint: egyesülés (addíció, polimerizáció) - bomlás (disszociáció, elimináció)
  • részecskeátmenet szerint: sav-bázis - redoxi
 46. Vizes oldatban lezajló reakciók csoportjai:
  • csapadékképződés
  • komplexképződés
  • gázfejlődés
 47. Mi az oldhatósági szorzat?
  • a vízben látszólag oldhatatlan csapadékok is kismértékben oldódnak Image Upload 5 egyensúlyi állapot a csapadék és a fölötte lévő oldat között
  • az oldhatósági szorzat (L) az oldatban mérhető ionkoncentrációk szorzata, pl. 
  • Image Upload 6 reakció esetén:
  • Image Upload 7
  • L értéke függ a hőmérséklettől
 48. Ha a csapadékot alkotó valamelyik ion komplexképzésre hajlamos, ...
  a csapadék feloldódik.
 49. Savak és bázisok meghatározása Arrhenius szerint:
  • savak: azok a vegyületek, amelyek az oldatok hidrogénion-koncentrációját növelik
  • bázisok: azok a vegyületek, amelyek az oldatok hidroxidion-koncentrációját növelik
 50. Savak és bázisok Brönsted szerint:
  • savak: protont adnak le
  • bázisok: protont vesznek fel
 51. Arrhenius és Brönsted sav-bázis fogalmának összehasonlítása:
  • a Brönsted-féle fogalom magában foglalja az arrheniusi savakt és bázisokat, de annál széleskörűbben értelmezhető:
  • ionok is rendelkezhetnek sav-bázis tulajdonsággal
  • nemcsak vizes oldatban értelmezhetők a sav-bázis reakciók
 52. A közhasználatban savnak nevezett vegyületek:
  a vízhez viszonyítva savak
 53. Amfoter anyag:
  • protonfelvételre- és leadásra is képes
  • ilyen a víz, hidrogéntartalmú összetett anionok, néhány szerves vegyület (imidazol, aminosavak)
 54. Erős sav:
  • híg vizes oldatban gyakorlatilag teljesen disszociálnak
  • protont adnak át a vízmolekulának
  • K értéke nagy
  • ilyen savak: Image Upload 8
 55. Gyenge sav:
  • híg vizes oldatban sem disszociálnak teljesen
  • a protonátadás a víznek egyensúlyi folyamat
  • a disszociációfok Image Upload 9 a hígítással még híg oldatban is nagymértékben nő
  • ilyen savak: Image Upload 10
 56. Mivel adjuk meg a saverősséget?
  a savállandóval
 57. A savállandó egy HA összegképletű savra:
  Image Upload 11
 58. Minél kisebb Image Upload 12 értéke, ...
  annál gyengébb savról van szó.
 59. Erős bázisok:
  alkálifém-hidroxidok és kalcium-, stroncium-, bárium-hidroxid
 60. Gyenge bázisok:
  ammónia, aminok, rosszul disszociáló hidroxidok
 61. A sav- ill. bázisállandók értéke többértékű savak és bázisok esetében:
  a sav- ill. bázisállandók értéke egyre csökken
 62. Mi az autoprotolízis?
  Egy vegyület molekulái egymással sav-bázis reakcióba lépnek, a reakció egyensúlyra vezető folyamat
 63. Tiszta vízben és híg vizes oldatokban ...
  • az oxóniumionok és hidroxidionok egyensúlyi koncentrációinak szorzata állandó, ha a hőmérséklet állandó.
  •  
  • 25 °C-on: Image Upload 13
 64. Mi a pH?
  az oldat oxóniumion-koncentrációjának negatív, 10-es alapú logaritmusa

  Image Upload 14

  • Image Upload 15
  • Image Upload 16  (25 °C-on)
 65. Mi a disszociációfok?
  • gyenge savban ill. bázisban az átalakulás mértéke
  • Image Upload 17= c (disszociált) / c (bemérési)
 66. Savállandó és disszociációfok kapcsolata:
  • ha egy c koncentrációjú, egyértékű, gyenge sav oldatában Image Upload 18 a disszociált molekulák koncentrációja, akkor:
  • Image Upload 19
 67. Mitől függ a disszociációfok?
  • hőmérséklettől
  • koncentrációtól
 68. Sav-bázis indikátorok:
  • lakmusz
  • metilnarancs
  • fenolftalein
  • univerzál
 69. A lakmusz színeváltozása:
  • savas kémhatás piros
  • semleges kémhatás ibolyaszínű
  • lúgos kémhatás kék
 70. Fenolftalein színeváltozása:
  • savas, semleges kémhatás színtelen
  • lúgos kémhatás lilásvörös
 71. Metilnarancs színeváltozása:
  • savas kémhatás: piros
  • semleges kémhatás: vöröshagymahéj-színű
  • lúgos kémhatás: sárga
Author
Anonymous
ID
197218
Card Set
Általános kémia- reakciók
Description
Általános kémia- reakciók
Updated