People, family and relatives- General

The flashcards below were created by user bulay on FreezingBlue Flashcards.

 1. Taw
  person
 2. kaugalingon
  personal:

  akong kaugalingon nga butangĀ my personal belongings.

  sa akong kaugalingon myself

  nagbuhat siya niana sa iyang kaugalingon he did it himself
 3. katawhan
  humankind
 4. tawhanon
  human

  tawhanong katungod human rights
 5. lalaki
  man, male
 6. babaye
  woman, female
 7. basuso
  baby
 8. bata
  child
 9. batang lalaki
  boy
 10. batang babaye
  girl
 11. batan-on
  young
 12. pagkabatan-on
  youth (the property of being young)
 13. pagkabata
  childhood
 14. kabataan
  youth (young people)
 15. ulitawo
  bachelor, unmarried man
 16. dalaga
  unmarried woman
 17. tigulang
  old
 18. tigulang tawo
  old person
 19. pagkatigulang
  old age
 20. higala
  friend
 21. uyab nga lalaki
  boyfriend
 22. uyang nga babaye
  girlfriend
 23. kaila
  acquaintance
 24. langyaw
  foreigner
Author
ID
196698
Card Set
People, family and relatives- General
Description
Mga tawo, pamilya ug paryente- Tibuok
Updated
Show Answers