018. Academic wordlist (851-900).txt

 1. Thrust
  Itarib yubormoq
 2. Modus operandi
  Biror narsani bajarish matodi yoki yo'li
 3. Oversight
  • E'tiborsizlik
  • Javobgarlik
 4. Agile
  Harakatchan, chaqqon
 5. Wide-angle
  Keng ko'rish doirasi
 6. Confectionery
  Qandolat mahsulotlaari
 7. Contradictory
  Bir biriga qarama qarshi
 8. Divergent
  Turi tuman, har xil
 9. Infatuated
  (to be * with smo) Sevib qolish (vaqtincha)
 10. Conversely
  Teskarisi
 11. Augment
  O'stirmoq, ko'paytirmoq, kuchaytirmoq, kattalshtirmoq (qo'shib)
 12. Cereal
  • Boshoqli o'simlik
  • Dondan tayyorlanadigan taom
 13. Broker
  • Broker
  • Dallol
 14. Elicit
  • Javob qaytarmoq
  • Javob berib javob olmoq yo ma'lumot yig'moq
 15. Disgruntled
  Achchiqlangan, asabiylashgan
 16. Align
  • Bir chiziqqa qo'ymoq
  • Kimningdur yo'liga qo'shilmoq yoki u bilan bir safda turmoq
 17. Ample
  Keragidan ko'proq
 18. Transparent
  • Shaffof, tiniq, zilol
  • Tushunishga onson
 19. Purview
  Xizmat doirasi, qilinishi kerak bo'lgan ishlar chegarasi
 20. Apex
  • Eng yuqori lavozim
  • Eng boshidagi uch qismi
 21. Addendum
  Ilova, qo'shimcha
 22. Naive
  Sodda, go'l
 23. Do-gooder
  Yaxshilik qilayapman deb o'ylab yurgan odam (odatda xalaqib beradi yoki bemavrid aralashadi)
 24. Realpolitik
  Tajribadan kelib chiqib ishlaydigan siyosiy sistema
 25. Crucible
  Metal eritish uchun idish
 26. Neglect
  E'tborsizlik qilmoq, mensimasdan qaramoq, javobgarligidagi ma'suliyatni bajarmaslik
 27. Inevitable
  • Qochib bo'lmaydigan, o'zgartirib bo'lmaydigan
  • (the *) Bo'lishi muqarrar bo'lgan
 28. Dispute
  • Qarshi chiqmoq
  • Tortishuv, janjal
 29. Vigorous
  Baquvvat, sog' salomat, kuchli
 30. Electioneer
  Saylovoldi uchrashuvlarni, agitatsiyalarni o'tkazmoq (odatda kandidat tomonidan)
 31. Impunity
  Jazodan ozod bo'lish
 32. Slaughter
  Qirib tashlamoq, ko'p sonli odamlarni o'ldirmoq
 33. Devour
  Yeb tugatmoq, yamlamay yutmoq
 34. Hatred
  Nafrat
 35. Eviscerate
  Tanadagi ichki organlarni olish
 36. Swift
  Tezlik bilan qilingan (*action), jadal
 37. Far-fetched
  Ishonish qiyinn, to'g'ri bo'lishi mumkin bo'lmagan (voqea yoki fikr)
 38. Rage
  Qahri kelmoq, qattiq g'azablanmoq
 39. Notorious
  Yomon otliq bo'lgan, yomonlik bilan mashhur bo'lgan
 40. Hurdle
  • Poygada sakrash uchun to'siq
  • To'siqli poyga
 41. Haggle
  Savdolashmoq
 42. Intervene
  • Aralashmoq (yaxshilash istagida)
  • Xalaqit berib qo'shilmoq; kutilmaganda sodir bo'lgan voqea yoki hodisa
 43. Peripheral
  Ikkinchi darajali
 44. Leery
  Ishonmaslik va uzoqlashish (kimdandur yoki nimadandur)
 45. Implausible
  Misli ko'rilmagan, ishonish qiyin bo'lgan
 46. Backdoor
  Noto'g'ri yo'l bilan hal qilish (* deals, to do in in the * way)
 47. Precipitate
  Tezlashtirmoq, vaqtli sodir bo'lishiga sabab bo'lmoq (odatda yomon narsalar)
 48. Boatload
  • Kemmaning yuk yoki odam tashish kuchi
  • Ko'p sonli (T1)
 49. Backlash
  (* against) Odamlarning siyosis o'zgarishlarga bo'lgan katta va kuchli reaktsiyasi
 50. Explicit
  Aniq va ravshan; (to be *) ochiq va aniq gapirmoq
Author
Saidilyos
ID
195869
Card Set
018. Academic wordlist (851-900).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated