017. Academic wordlist (801-850).txt

 1. Misguide
  Not'g'ri yo'nalish bermoq
 2. Deplore
  Noto'g'ri deb hisoblamoq
 3. Underscore
  Ta'kidlab aytmoq
 4. Sympathy
  • Hamdardlik, achinish
  • (* with something) Xayrihoxlik, ma'qullash
 5. Unpalatable
  • Yoqimsiz fikr
  • Bemaza ovqat
 6. Embrace
  • Quchoqlamoq
  • Hayrixohlil bilan qabul qilmoq
 7. Moderate
  • O'rtacha
  • Tingan
  • O'zini bosgan
 8. Theocracy
  Diniy tamoyillar asosida boshqariladigan davlat sistemasi
 9. Harsh
  • Qo'pol
  • (* truth) Achchiq
 10. Firepower
  Qurolli kuch (qurol aslahalarning soni va kuchi bilan bog'liq)
 11. Nascent
  Yangi yo'lga qo'yilgan va tez o'sishi kutilayotgan jarayon yoki narsa
 12. Crony
  Ish yuzasidan tutingan o'rtoq
 13. Contingent
  Harbiy yoki ishchilar sastavi (odatda davlat nomidan tuzilgan)
 14. Turf
  • Chim
  • Chim bostirmoq
 15. Proclaim
  Tantanali ravishda e'lon qilmoq
 16. Sustainable
  • Uzoq davom etadigan
  • Uzoqqa chidamli
 17. Profound
  (* effect, changes) Ulkan, katta chuqur
 18. Devastate
  Vayron qilmoq
 19. Overrun
  Keraksiz narsalar yoki odamlar bilan to'lmoq
 20. Refurbish
  • Binoni yoki xonani oqlab ko'klamoq, yengin ta'mirlamoq
  • Tozalab dikoratsiya qilmoq
 21. Cornerstone
  • Hamma narsa unga bog'liq bo'lgan muhim narsa
  • Bino chetidagi toshga yozilgan bino haqidagi qisqacha ma'lumoq
 22. Depict
  (T1) Chizib ko'rsatib bermoq
 23. At stake
  Jar yoqasida, katta riskda
 24. Ballpark
  Bezbo'l stadioni
 25. Derail
  Temir yo'l izidan chiqib ketmoq
 26. Determine
  • Aniqlamoq
  • Qaror qilmoq
 27. Entail
  Jalb qilmoq, sabab bo'lmoq
 28. Propulsion
  Oldinga torrtuvchi kuch (mashinani)
 29. Combustion
  Yonish
 30. Tidal
  To'lqinli
 31. Colossal
  Juda katta
 32. Full-blown
  To'liq rivojlangan
 33. Eel
  Ilonbaliq
 34. Wee
  • Kichkina
  • Peshob
 35. Rash
  • O'ylamasdan shoshilib ish qiluvchi
  • Teridagi toshma
 36. Relief
  • (* from sth) Yengillik
  • Beg'araz moddiy yordam
 37. Concurrently
  Bir vaqtda sodir bo'lib
 38. Imperative
  • Juda muhim
  • Darhol qilinishi kerak bo'lgan
 39. Dissolution
  • Erish (qor)
  • Tugash, yopilish (kompaniya, soyosat)
 40. Troupe
  Ko'ngilochar dastur jamosai (aktyor, artist, qo'shiqchi')
 41. Feasible
  Bajarilishi yoki amalga oshishi mumkin bo'lgan
 42. Cadre
  Maxsus kichich ishchilar jamoasi yoki harbiy sastav
 43. Allegiance
  Sodiqlik
 44. Rudimentary
  • Oddiy
  • Oxirigacha tugatilmagan oddiy uskuma, metod yoki sistema
 45. Compression
  • Siqmoq, preslamoq
  • Qisqartirmoq (ma'lumot, yozuvni)
 46. The forefront
  • Birinchi qator (armiyada)
  • (at * of) Eng yuqori mavqe
 47. Imprint
  • Bosib tushirmoq (iz, bo'yoq...)
  • (to be *ed on someone's memory) Xotirada o'chmas bo'lib saqlanmoq
 48. Lucrative
  Foydali, samarador, foyda keltiruvchi
 49. Velocity
  Tezlik
 50. Seamless
  Toxtovsiz
Author
Saidilyos
ID
195638
Card Set
017. Academic wordlist (801-850).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated