Patent Herbs 2.txt

 1. Ling Zhi Feng Wang Jiang
  general qi and bld tonic,
 2. Ling Zhi Feng Wang Jiang
  Royal Jelly, PP, long illness, aging, malnutrition, diabe, gastric ulcers, chronic dz, cancer
 3. Shi Chuan Da Bu Wan
  supplements both qi and bld, debility following surgery, long illness
 4. Shi Chuan Da Bu Wan
  xs menses blding due to qi xu not contain bld
 5. Tai Pan Tang Yi Pian
  ess and KD yang tonify, tx debility long illness
 6. Ge Jie Da Bu Wan
  geriatric form, general tonic, tx rheumatism
 7. Ren Shen Yang Rong Wan
  HT-SP xu, calms teh spirit
 8. Ren Shen Yang Rong Wan
  Sp or KD yang, anemia, hypothyroidism, spasms
 9. Bu Zhong Yi Qi Wan
  Sp/St disorders, clrs-ht from MB w/ qi xu
 10. Bu Zhong Yi Qi Wan
  organ prolapse, diarrhea, DD, yang xu / cold s&s
 11. Shen Ling Bai Zhu Wan
  SP/ST, elim DAMP, warming w/ out drying, digestion even w/ kids
 12. Gui Pi Wan
  t. qi, N. bld, T. SP, HT, HT-SP xu syndromes caused by mental
 13. Gui Pi Wan
  insomnia, poor mem, palp, tiredenes, pale,
 14. Gui Pi Wan
  GYN prob, irr menses due to bld xu,
 15. Fu Ke Ba Zhen Wan
  T. Qi N. Bld, gyn disorders w/ qi and bld xu
 16. Fu Ke Ba Zhen Wan
  fatigue, pale face, irr menses, anemia, hypoglycemia, optic atrophy
 17. Ci Wu Jia Pian
  T. Qi and Ess; calms spirit, stimulates brain
 18. Ci Wu Jia Pian
  qi xu, sexual dysfunct, spermatt, impotence, better at tx fatgieu then Ren Shen as single herb
 19. Shen Qi Da Bu Wan
  T. qi and the SP, tx long illness, bld loss, PP, spon sweat, diabetes
 20. Liu Wei Di Huang Wan
  T KD, LV, clr-xu type ht
 21. Liu Wei Di Huang Wan
  yin xu esp of the LV (and KD)
 22. Liu Wei Di Huang Wan
  H/A, dizziness, tinnitus, lumbar area wk, legs wk, steaming bone, ect
 23. Liu Wei Di Huang Wan
  improves KD funt, stops abnormal cell growth in esophagus
 24. Ren Shen Lu Rong Wan
  T. Qi, yang, N. bld, and jing - yin and yang xu
 25. Ren Shen Lu Rong Wan
  fatigue, weariness, SOB, poor hearing, tinnitus, palp, insomnia, impotencve, GYN
 26. Ming Mu Di Huang Wan
  LV and KD yin w/ ht
 27. Ming Mu Di Huang Wan
  dizziness, dry mouth, tinnitus, night sweats, optic neuritis, retinitis, night blindness
 28. Qi Ju Di Huang Wan
  used to tx LV and KD yin xu, DRYNESS eyes, poor vision
 29. Gui Ling Ji
  tortoise age conglomerate
 30. Gui Ling Ji
  KD yang, impotence, spermatt, lumbago w/ cold, amenn (LV, KD yang), LU, KD, SP, HT yang
 31. Ge Jie Bu Shen Wan
  gecko KD Nourish Pills
 32. Ge Jie Bu Shen Wan
  KD yang and Jing, LU yin, qi bld, diff breathing, chronic cough w/ phl, KD asthma
 33. Kang Gu Zeng Sheng Pian
  LV, KD, sinews, bones, promotes bld circulation, reg qi, relieves pain
 34. Kang Gu Zeng Sheng Pian
  joint pain, cold in limbs, further disk slips
 35. Er Ming Zuo Ci Wan
  N. Yin, reduces ascend LV yang, hearing, tinnitus, KD yin, poor vision
 36. Zhi Bao San Bian Wan
  jing, N. bld, t. qi, brain funct, wk patient, SOB, poor meme, premature aging
Author
Arjunadawn
ID
195083
Card Set
Patent Herbs 2.txt
Description
Patent Herbs 2
Updated