Oxford 3k

 1. to abandon sb
  • [v]
  • bỏ rơi (ai đó)
 2. to abandon sth
  • [v]
  • rời bỏ (cái gì đó) ~ to leave sth ;
  • bỏ dở (việc gì đó)
 3. abandoned
  • [adj]
  • bị bỏ rơi
  • bị bỏ hoang
 4. ability to do sth
  • [n]
  • khả năng (làm việc gì đó) # inability
 5. ability
  [n] năng lực
 6. be able to do sth
  • [adj ] [used as modal verb]
  • có thể (làm việc gì đó) # be unable
 7. about
  • [adv]
  • khoảng chừng ~ approximately ;
  • gần như
  • ở đâu đó
 8. about sb/sth
  [prep] về (ai đó/việc gì đó)
 9. above
  • [adv]
  • phía trên
  • trở lên
  • như trên
 10. above sth
  • [prep]
  • trên (cái gì đó)
  • hơn (cái gì đó)
 11. abroad
  • [adv]
  • nước ngoài
  • hải ngoại
 12. absence from sw
  [n] sự vắng mặt ở (đâu đó)
 13. the absence of sb/sth
  [n] sự thiếu vắng/việc ko có mặt của (ai đó/cái gì) # presence
 14. be absent from sw
  [adj] nghỉ (học,làm...) # be present
 15. be absent from sth
  [adj] thiếu vắng/ko hiện diện (điều gì đó) # be present
 16. absolute
  • [adj]
  • tuyệt đối
  • hoàn toàn
 17. absolutely
  • [adv]
  • đương nhiên
  • cực kì
 18. to absorb sth
  [v] hút (cái gì đó)
 19. to absorb sth
  • [v]
  • tiếp thu (cái gì đó)
  • thích ứng (việc gì đó) ~ to take in
 20. abuse
  • [n]
  • sự lạm dụng ~ misuse
  • sự ngược đãi
  • lời lăng mạ ~ insult
 21. to abuse sth
  • [v]
  • lạm dụng (cái gì đó)
  • lợi dụng (việc gì đó)
 22. to abuse sb/sth
  [v] ngược đãi (ai đó/vật gì)
 23. academic
  • [adj-usualyy before noun]
  • giáo dục, học tập
 24. accent
  • [n]
  • giọng
  • trọng âm ~ stress
 25. to accept sth
  • [v]
  • nhận lời (gì đó) # to refuse
  • chấp nhận (điều gì) # to reject
  • nhận trách nhiệm (về việc gì)
  • công nhận
  • cam chịu
 26. to accept sb
  [v] đón nhận/chấp nhận (ai đó) # to reject
 27. be acceptable
  [adj] có thể chấp nhận được # be unacceptable
 28. access to sth
  • [n]
  • cách xâm nhập (nơi gì đó)
  • cơ hội tiếp cận/sử dụng (cái gì đó)
 29. access to sb
  [n] quyền tiếp cận (ai đó)
 30. to access sth
  [v] truy cập (máy tính/dữ liệu)
 31. accident
  [n] tai nạn ; rủi ro
 32. by accident
  [idm] tình cờ # deliberately, on purpose
 33. accidental
  [adj] tình cờ
 34. accommodations
  [n] chỗ ở tiện nghi
 35. to accompany sb
  [v] đi cùng với (ai đó)
 36. to accompany sth
  [v] kèm theo (cái gì đó)
 37. according to sb/sth
  • [prep]
  • theo lời...(ai đó nói)
  • theo (cái gì đó)
 38. account
  • [n]
  • tài khoản
  • sổ sách kế toán
 39. be accounted
  [v] được coi như...
 40. to account for sth
  • [v]
  • giải thích (việc gì đó) ~ to explain
  • giải trình (vấn đề gì đó)
 41. to account for % of sth
  [v] chiếm % (của gì đó)
 42. accurate
  • [adj]
  • chính xác
  • chuẩn xác # inaccurate
 43. accuracy
  • [n]
  • sự chính xác
  • độ chuẩn xác # inaccuracy
 44. to accuse sb of sth
  [v] buộc tội (ai đó) (làm việc gì)
 45. to achieve sth
  [v] đạt được (cái gì đó) (sau một sự nỗ lực) ~ to attain
 46. achievement
  • [n]
  • thành tích
  • thành tựu
 47. to acknowledge sth
  [v] thừa nhận (cái gì đó) (đúng)
 48. to acknowledge sb
  [v] công nhận (ai đó) (có quyền lực hay địa vị) ~ to recognize
 49. to acquire sth
  • [v]
  • gặt hái được (1 kết quả gì đó)
  • có được (cái gì đó) (nhờ mua hay đc cho)
 50. across
  [adv] qua , sang
 51. across from sth
  [adv] đối diện (nơi đâu đó)
 52. across sth
  [prep] sang bên kia/ở bên kia (cái gì đó)
 53. act of sb/sth
  [n] hành động (của ai/gì đó)
 54. act
  • [n]
  • đạo luật
  • màn kịch (giả vờ)
 55. to act
  • [v]
  • hành động (làm gì đó/cư xử/giả vờ)
  • đóng (phim,kịch..)
 56. action
  [n] hành động (của ai đó/kiện tụng/chiến đấu/sự kiện)
 57. in action
  [idm] đang trong lúc hành động
 58. into action
  [idm] bắt đầu đi vào hoạt động
 59. out of action
  [idm] ko còn hoạt động
 60. active
  • [adj]
  • năng động
  • (vẫn) còn hoạt động # inactive
 61. activity
  [n] hoạt động
 62. actor
  [n] diễn viên
 63. actress
  [n] nữ diễn viên
 64. actual
  [adj - only before noun] thực sự , thực tế
 65. actually
  [adv - emphasize in speaking] thực sự , thực sự thì...
 66. to adapt sth
  [v] chỉnh sửa (gì đó) (để phù hợp) ~ to modify
 67. to adapt to sth
  [v] thích nghi với (điều gì) ~ to adjust to sth
 68. to adapt sth for sth/from sth
  [v] chuyển thể (gì đó) sang (cái gì đó khác)
 69. to add sth
  [v] thêm (cái gì) vào (để tăng số lượng)
 70. to add A to B
  [v] cộng (A) với (B) ~ to subtract
 71. to add sth on
  • [v]
  • tính thêm vào
  • gắn thêm vào
 72. to add up
  [v] tính tổng cộng
 73. addition
  [n] phép cộng # subtraction
 74. addition to sth
  [n] phần thêm vào ... (cái gì)
 75. addition of sth
  [n] sự pha trộn của ... (cái gì)
 76. in addition to sb/sth
  [idm] thêm nữa ~ additionally (adv)
 77. additional
  • [adj]
  • (tăng) thêm
  • phụ (vào) ~ extra
 78. address
  [n] địa chỉ
 79. adequate
  • [adj]
  • đầy đủ (lượng)
  • xứng đáng (chất) # inadequate
 80. adequately
  [adv] # inadequately
 81. to adjust sth
  [v] điều chỉnh (cái gì) (để nó hoạt động tốt hơn/phù hợp với điều kiện mới)
 82. to adjust to sth
  [v] thích nghi với (điều gì) ~ to adapt to sth
 83. admiration for sb/sth
  [n] sự ngưỡng mộ đối với ai đó/điều gì
 84. to admire sb/sth for sth
  [v] ngưỡng mộ ai đó/điều gì (về việc gì)
 85. to admit sth
  [v] thừa nhận (điều gì đó thật) ~ to confess
 86. to admit to sb that
  [v] thừa nhận với ai đó rằng ...
 87. to admit
  [v] thú nhận (điều sai trái) ~ to confess to
 88. to admit sb/sth to sth
  [v] nhận (ai đó/cái gì) vào (nơi nào)
 89. to adopt sb
  [v] nhận (ai đó) làm con nuôi
 90. to adopt sth
  [v] thông qua (điều gì)
 91. adult
  [n] người trưởng thành ~ grown up
 92. adult
  [adj] trưởng thành
 93. advance
  [n] sự tiến lên
 94. advance in sth
  [n] sự cải tiến, tiến bộ của (điều gì)
 95. advantage
  • [n]
  • sự thuận lợi
  • lợi thế # disadvantage
 96. to take advantage of sth
  [idm] tận dụng (điều gì đó)
 97. to take advantage of sb
  [idm] lợi dụng (ai đó) ~ to exploit sb
 98. adventure
  • [n]
  • sự phiêu lưu
  • sự mạo hiểm
 99. to advertise
  [v] quảng cáo
 100. advertising
  [n] sự việc/hành động quảng cáo
 101. advertisement
  [n] bài/mẩu quảng cáo
 102. advice
  [n] lời khuyên
 103. to advise sb
  [v] khuyên , khuyên bảo (ai đó)
 104. to advise sb against sth/doing sth
  [v] khuyên (ai) đừng nên (làm gì đó)
 105. affair
  • [n]
  • việc
  • vấn đề
  • chuyện tình (dang dở)
 106. to affect sb/sth
  [v] làm ảnh hưởng đến , làm tác động đến (ai đó/điều gì)
 107. affection
  • [n]
  • tình cảm
  • thiện ý
  • tấm lòng
 108. to afford sth
  [v] có đủ khả năng (về tiền bạc và thời gian)
 109. be afraid of sb/sth
  [adj] sợ (ai đó/điều gì)
 110. be afraid of doing sth
  [adj] e ngại gây ra (chuyện gì đó)
 111. be afraid to do sth
  [adj] e ngại làm (việc gì đó)
 112. after sb/sth
  • [prep]
  • sau khi
  • phía sau
  • theo sau
 113. after all
  • [idm]
  • sau cùng
  • rốt cuộc
 114. afternoon
  [n] buổi chiều
 115. afterward
  • [adv]
  • sau này
  • về sau
 116. again
  [adv] lần nữa , lại
 117. against
  • [prep]
  • chống lại
  • ngược lại
 118. age
  [n] tuổi; tuổi tác
 119. over age
  [adj] quá tuổi
 120. under age
  [adj] chưa đủ tuổi
 121. Age
  • [n]
  • thời đại
  • thời kì
 122. ages
  [n] rất lâu rồi
 123. aged
  [adj] có tuổi là
 124. the aged
  [n] người già
 125. agency
  [n] đại lý dịch vụ
 126. agent
  [n] người đại diện
 127. aggressive
  • [adj]
  • hung hăng, hay gây sự
  • xông xáo, năng nổ
 128. ago
  • [adv]
  • trước đây
  • về trước
 129. to agree with sb/sth
  [v] đồng ý, tán thành # disagree
 130. agreement
  [n] giao kèo
 131. agreement
  • [n]
  • sự tán thành
  • sự đồng ý
 132. agreement
  [n] sự hòa hợp
 133. ahead
  • [adv]
  • phía trước
  • trước (sớm)
  • dẫn trước
 134. ahead of sth
  [prep] phía trước của (cái gì đó)
 135. aid
  [n] sự viện trợ
 136. in aid of sb/sth
  [idm] để giúp đỡ (ai đó/cái gì)
 137. to aid sb/sth in sth/in doing sth
  [v] trợ giúp (ai đó/việc gì) về (việc gì đó) ~ to assist
 138. aim
  [n] mục tiêu, mục đích
 139. to aim for/at sth
  [v] nhắm đến (cái gì đó)
 140. to aim at sb/sth
  [v] nhắm (bắn) vào (ai/cái gì đó)
 141. to be aimed at sb
  [v] được nhắm đến (ai/đối tượng nào đó)
 142. air
  • [n]
  • không khí (thở)
  • hàng không
 143. the air
  [n] không trung
 144. aircraft
  [n] máy bay
 145. airport
  [n] sân bay
 146. alarm
  • [n]
  • sự lo sợ
  • tiếng báo động
  • thiết bị báo động
 147. [n] sự lo sợ; tiếng báo động; thiết bị báo động
  [v] làm (ai đó) lo sợ ~ to worry sb
 148. be alarmed at/by sth
  lo sợ về (điều gì đó)
 149. alarming
  [adj] đáng lo sợ, đáng báo động
 150. alcohol
  • [n]
  • thức uống có chất cồn (rượu,bia..)
  • chất cồn
 151. alcoholic
  [adj] rượu, có chất rượu # non-alcoholic
 152. alive
  [adj] sống, còn sống
 153. all
  • [determiner,pronoun]
  • tất cả
  • toàn bộ
  • suốt trọn
 154. all
  • [adv]
  • hoàn toàn
  • toàn bộ
 155. not at all
  [idm] ko dám (reply for tks)
 156. allied
  [adj-only before noun] đồng minh
 157. ally
  [n] bạn đồng minh, nước đồng minh
 158. to ally with sb/sth
  [v] liên minh với (ai/gì đó)
 159. almost
  [adv] gần như, hầu như ~ nearly
 160. alone
  [adj-not before noun] một mình, đơn độc
 161. leave sb alone
  • [idm]
  • mặc kệ (ai đó)
  • để cho (ai đó) yên
 162. leave sth alone
  [idm] đừng phá (cái gì đó)
 163. along
  [prep] dọc theo
 164. alongside
  • [prep]
  • sát cạnh, kế bên
  • song song với, đồng thời
 165. aloud
  [adv] lớn (tiếng)
 166. alphabet
  [n] bảng chữ cái
 167. alphabetical
  [adj] theo thứ tự chữ cái
 168. alphabetically
  [adv] theo thứ tự chữ cái
 169. already
  [adv] đã … rồi
 170. enough already
  [idm] đủ rồi nha!
 171. also
  [adv] cũng…
 172. not only … but also
  [idm] ko những … mà còn
 173. to alter sb/sth
  [v] thay đổi (ai đó/điều gì đó)
 174. alternate
  • [n]
  • sự xen kẽ
  • sự luân phiên
 175. alternative
  [adj-only before noun] xen kẽ, thay phiên
 176. although
  [conjuntion] mặc dù ~ though
 177. altogether
  • [adv]
  • hẳn, hoàn toàn
  • cả thảy
 178. altogether
  [adv-first of sentence] nhìn chung...
 179. always
  [adv] luôn luôn, lúc nào cũng
 180. to amaze sb
  [v] làm (ai đó) kinh ngạc
 181. be amazed at sb/by sth
  [adj] đáng kinh ngạc, rất bất ngờ về (ai đó/điều gì)
 182. amazing
  [adj] thật thú vị, thật kinh ngạc ~ incredible,astounding
 183. ambition
  [n] hoài bão, khát vọng
 184. ambition of being/doing sth
  [n] khát vọng (thành gì đó)
 185. ambulance
  [n] xe cứu thương, xe cấp cứu
 186. among sth
  [prep] giữa,ở giữa (gì đó)
 187. amount
  [n] tổng số tiền
 188. amount of sth
  [n] số lượng (gì đó-ko đếm đc)
 189. to amount to sth
  [phr v] tổng số lên tới, lên đến (cái gì đó)
 190. to amuse sb
  [v] làm (ai đó) cười
 191. amused
  [adj] bùn cười
 192. amusing
  [adj] mắc cười
 193. analysis
  [n] sự phân tích
 194. to analyse sth
  [v] phân tích (cái gì đó)
 195. ancient
  [adj] cổ, xưa # modern
 196. anciently
  [adv] cổ xưa
 197. anger
  [n] sự tức giận
 198. anger at sb/sth
  [n] sự tức giận với (ai đó/việc gì)
 199. angry
  [adj] tức giận
 200. angle
  • [n]
  • góc (độ)
  • góc (nhìn)
 201. animal
  [n] động vật (thú)
 202. anniversary
  [n] ngày kỷ niệm
 203. announcement
  [n] lời công bố (bằng loa)
 204. to announce sth to sb
  [v] thông báo bằng loa (điều gì đó)(cho ai đó)
 205. to announce that
  [v] thông báo bằng loa rằng…
Author
z0d1ac
ID
191144
Card Set
Oxford 3k
Description
3000 từ vựng thông dụng
Updated