Tieng Anh. Hiep

 1. Jackpot
  • /'dʒækpɔt/
  • số tiền góp
 2. Treasury
  • /´treʒəri/
  • Kho bạc, ngân khố
  • ( the Treasury) bộ tài chính (ở Anh và vài nước khác)
 3. Exchequer
  • ( the Exchequer) Bộ Tài chính Anh
  • the Chancellor of the Exchequer
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh
  • Kho bạc quốc gia, ngân khố quốc gia
 4. Bulk
  • /bʌlk/
  • Danh từ 
  • (hàng hải) trọng tải hàng hoá; hàng hoá
  • to break bulk
  • bắt đầu dỡ hàng
  • Tầm vóc lớn, khổ lớn
  • Phần lớn hơn, số lớn hơn
  • the bulk of the work
  • phần lớn hơn của công việc
  • the bulk of the population
  • số đông dân chúng
  • to load in bulk
  • bốc hàng rời (không đóng bao...)
  • to sell in bulk
  • bán buôn
 5. Mortgage
  • /'mɔ:gidʤ/
  • Danh từ
  • Văn tự cầm cố
  • Tiền thế chấp
  • Động từ
  • Thế chấp tài sản
 6. Hot tub
  Sự tắm nước nóng ở ngoài trời cho hai người hoặc nhiều hơn, có những vòi nước ở dưới phun lên
 7. Distinguishing
  • /dis´tiηgwiʃiη/
  • Tính từ
  • Tiêu biểu; khu biệt

  • Chuyên ngành
  • Kỹ thuật chung  
  • phân biệt
  • distinguishing duration
  • độ dài phân biệt
  • distinguishing feature
  • đặc tính phân biệt
  • distinguishing feature
  • đặc trưng phân biệt
 8. estimated
  • /´estimeitid/
  • được ước lượng
 9. tick
  • /tik/
  • đánh dấu
 10. Drought
  • /drauθ/
  • Danh từ
  • Hạn hán
 11. Estimated
  • /´estimeitid/
  • được ước lượng
 12. Assist
  • Ngoại động từ 
  • Giúp, giúp đỡ
  • to assist someone in doing something
  • giúp ai làm việc gì
 13. Fine arts
  Mỹ thuật, nghệ thuật tạo hình
 14. Spectator
  • /ˈspɛkteɪtər , spɛkˈteɪtər/
  • Danh từ
  • Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu..)
 15. Femininity
  • /femi'niniti/
  • nữ tính
 16. Intention
  • /in'tenʃn/
  • Danh từ 
  • Ý định, mục đích
 17. Criteria
  • các tiêu chuẩn
  • criteria range
  • dải các tiêu chuẩn
  • criteria table
  • bảng các tiêu chuẩn
  • search criteria
  • các tiêu chuẩn tìm kiếm
 18. Humid
  • /´hju:mid/
  • Tính từ
  • Ẩm, ẩm ướt
 19. Expatriate
  • /iks´pætri¸eit/
  • Danh từ
  • Người sinh sống, làm việc ở nước ngoài
 20. Rebellion
  • /ri´beljən/
  • Danh từ 
  • Cuộc nổi loạn, cuộc phiến loạn
  • to rise in rebellion
  • nổi loạn
  • a rebellion against the King
  • một cuộc nổi loạn chống lại nhà vua
  • Sự chống lại (chính quyền, chính sách, luật pháp...)
 21. Scar
  • /skɑ:/
  • Danh từ 
  • (như) scaur
  • Sẹo, vết sẹo, thẹo (của vết thương để lại trên da)
  • Vết thương lòng, nỗi đau khổ (về tinh thần)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vết nhơ
  • scars upon one's reputation
  • những vết nhơ cho thanh danh
  • Vách núi lởm chởm
 22. Optimistic
  • /¸ɔpti´mistik/
  • Tính từ 
  • Lạc quan, yêu đời
  • Peter is not optimistic about the outcome
  • Peter không lạc quan về kết quả
 23. Frustrate
  • /frʌs'treit/
  • Ngoại động từ 
  • Làm thất bại, làm hỏng
  • Chống lại, làm cho mất tác dụng; làm cho vô hiệu quả
  • Làm thất vọng, làm vỡ mộng
 24. Cockroach
  • /'kɔkroutʃ/
  • (động vật học) con gián
 25. Bachelor
  • /ˈbætʃələr , ˈbætʃlər/
  • Danh từ 
  • Người chưa vợ )
  • bachelor man
  • đàn ông độc thân
  • Người có bằng cử nhân
  • Bachelor of Arts
  • cử nhân văn chương
  • Bachelor of Laws
  • cử nhân luật khoa ( LLB)
  • (sử học) kỵ sĩ, hiệp sĩ
 26. Persuade
  • /pə'sweid/
  • Ngoại động từ 
  • Thuyết phục
  • to persuade someone to do something (into doing something)
  • thuyết phục ai làm gì
  • Làm cho tin
  • to be persuaded that
  • tin chắc rằng
  • to persuade someone of something
  • làm cho ai tin cái gì
 27. Bible
  • Danh từ 
  • Kinh thánh
  • bible-bashing, bible-punching
  • việc thuyết giảng Phúc âm
 28. Holy place
  hành hương
 29. Bankrupt
  • /´bæηkrʌpt/
  • Danh từ
  • Người vỡ nợ, người phá sản
  • (thông tục) người mắc nợ không trả được
  • Tính từ 
  • Vỡ nợ, phá sản
  • to go bankrupt
  • bị vỡ nợ, phá sản
  • Thiếu, không có, mất hết
  • to be morally bankrupt
  • không có đạo đức
  • to be bankrupt of one's honour
  • bị mất hết danh dự
  • Ngoại động từ
  • Làm vỡ nợ, làm phá sản
 30. Self-esteem
  • /¸selfis´ti:m/
  • Danh từ
  • Lòng tự trọng
 31. Absent-minded
  • Tính từ 
  • Đãng trí
  • old people are often absent-minded
  • người già thường hay đãng trí
Author
Anonymous
ID
190619
Card Set
Tieng Anh. Hiep
Description
Tieng Anh. Hiep
Updated